דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נהלים וסדרי למידה - הערכת סטודנטים

נהלים וסדרי למידה - הערכת סטודנטים 

ה. דרכים להערכת הסטודנטיות

1.  א.    הערכת הישגיה של הסטודנטית נעשית בדרכים מגוונות ומהווה חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה: בחינות, עבודות, תרגילים ומטלות, על פי שיקול דעתו של המרצה ובהתאם לאופי הקורס.

     ב.    בסילבוס הקורס יבהיר המרצה, בין היתר, את מהלך הקורס, את המטלות ואת הקריטריונים להערכה של הסטודנטית.

     ג.    קריאת טקסטים מדעיים, בעברית ובאנגלית, גישה למאגרי מידע וכדומה, הם חלק אינטגרלי מהלימודים במכללה ומרכיב חשוב בהתפתחות הסטודנטית כלומדת עצמאית.

 

2. ציונים

     א. קביעת הציון הסופי בקורס: הציון ייקבע תוך התחשבות מֵרבית במרכיבים השונים של הישגי הסטודנטית: הידע שהוכח במהלך הקורס, המטלות השונות, ציון המבחן/עבודה, חשיבה, מקוריות, יצירתיות, התקדמות במהלך הקורס, תרומה לפעילות הקורס וכדומה, וכל זאת בהתאם לסילבוס הקורס.

     ב.    בקורסי ההתמחות (להוציא לימודי מתמטיקה), מתודיקה ועבודה מעשית– ציון עובר הוא 70; בשאר הקורסים – ציון עובר הוא 60.

     ג.    בלימודי חיי עולם הציון הוא "עובר".

 

3.  בחינות

     א.    המזכירות האקדמית היא האחראית לבחינות. אין לפנות בבקשות מיוחדות למרצים אלא למזכירות האקדמית בלבד.

     ב.    מקום הבחינה ומועדה הם כפי שפורסמו על ידי המזכירות האקדמית בלוח הבחינות.

     ג.    הבחינות תחולקנה בשעה שנקבעה. סטודנטית המאחרת מעבר ל-30 דקות, לא תוכל להיבחן במועד זה.

     ד.    אם נקבעו לסטודנטית שתי בחינות באותו יום הסטודנטית רשאית להיבחן בשתי הבחינות ברצף באותו היום או לדחות את אחת מהן למועד ב.

     ה.   סטודנטית זכאית לגשת בכל סמסטר למועד א או למועד ב. מועדי הבחינות של סמסטר א מתפרסמים בלוח המודעות ובמערכת המידע לסטודנט באתר המכללה.

     ו.     לבקשת בחינות במועד ג, מכל סיבה שהיא, יש לפנות לוועדת סטטוס.

     ז.    הציון הסופי של הבחינה יהיה הציון הגבוה מבין המבחנים שכתבה הסטודנטית.

     ח.   רק סטודנטית שקיבלה מדבקות מן המזכירות האקדמית זכאית להיבחן. סטודנטית תהא זכאית לקבל מדבקות אלה רק כשיתברר שאיננה חייבת שכר לימוד, ספרים לספרייה או למרפ"ד, טפסים ואישורים למזכירות האקדמית.

           ניתן לקבל מדבקה נוספת (עקב אובדן) תמורת 5 ש"ח לכל מדבקה,
ו-25 ש"ח על כל המדבקות.

     ט.   הכול מעוניינים להיבחן במקום נעים ושקט ולכן יש לשמור על שקט מוחלט בעת הבחינה.

     י.     עם קבלת מחברת הבחינה על הסטודנטית להדביק בראש המחברת את המדבקה הנושאת את פרטיה ואת מספר הקורס שהיא נבחנת בו. לא ייבדקו מבחנים ללא מדבקה או אישור בכתב מהמזכירות האקדמית. מודגש בזה כי המדבקה איננה מאשרת את הנוכחות בקורס שכן אינה מהווה אישור על לימודים סדירים בקורס.

     יא.   המרצים נוכחים בעת הבחינה והם הכתובת היחידה לשאלות ולהבהרות.

     יב.   בתום הבחינה הסטודנטית תגיש את מחברת הבחינה ואת השאלון למרצה או תכניס למעטפה ותחתום את שמה על טופס המיועד לכך. חתימה זו מהווה אישור נוכחות בבחינה.


4.  עבודות

     א.    במשך כל שנות הלימוד תגיש הסטודנטית תרגילים, עבודות ועבודות סמינריוניות בהתאם לדרישות המרצה.

     ב.    בכל התמחות תחויב הסטודנטית בחלק מהקורסים במשימה תלוית למידה עצמית.

     ג.    על כל סטודנטית להגיש במשך שנות לימודיה לכל הפחות שתי עבודות סמינריוניות; עבודה אחת תיכתב ביהדות בתחום התמחותה, ועבודה אחרת בתחום החינוך. נוסף על כך על הסטודנטית לכתוב פרויקט דידקטי מחקרי. על הסטודנטית להוכיח מיומנות בשימוש במאגרי מידע ממוחשבים ובשיטות שונות לאוריינות. לשם ביצוע הנ"ל יעמדו לרשות הסטודנטית מנחים אישיים ואמצעים טכניים כמחשבים, מדפסות, מאגרי מידע ממוחשבים ועוד.

     ד.    הגשת העבודה

           1.   עבודות יוגשו אך ורק כשהן מודפסות.

           2.   על הסטודנטית לשמור עותק מכל עבודה שנמסרת לבדיקה.

           3.   על הסטודנטית להגיש עבודות במועד שנקבע על ידי המרצה.

           סטודנטית שאינה מגישה עבודה עד למועד הקבוע תפנה בכתב לוועדת סטטוס בבקשה מנומקת להארכת המועד (הארכה תינתן רק בהמלצת ראש ההתמחות ומרצה הקורס).

           עבודה הנמסרת באיחור, באישורה של ועדת הסטטוס, תימסר לפי הדרישות העדכניות של אותו קורס או של המשימה באותה שנה שבה היא נמסרת.

           4.   כל  עבודה  תימסר  למזכירות  האקדמית.  במקרה  של  משלוח בדואר מומלץ

                 להשתמש בדואר רשום.

           5.   על הסטודנטית לצרף לכל עבודה "טופס הגשת עבודה".

 

*    מצופה מכל סטודנטית במכללה לנהוג על פי כללי ההלכה-המוסר ולנהוג ביושר בעת הבחינות ובמסירת העבודות.

     חריגה מכללים אלו היא עבֵרה חמורה על ההלכה ועל תקנות המכללה, ותטופל משמעתית בהתאם.

 

5. בדיקת בחינות ועבודות

      א. המרצה יבדוק את הבחינות ויגיש ציונים למזכירות האקדמית תוך שבועיים מיום הבחינה.

      ב. בדיקת תרגילים ומטלות – תוך שלושה שבועות.

      ג.  עבודות סמינריוניות וכדומה – תוך שישה שבועות.

 

6. החזרת בחינות ועבודות

     עבודות ומבחנים יישמרו אצל המרצה למשך חודשיים.

      א. הסטודנטית רשאית לבקש מהמרצה לקבל את העבודה חזרה.

      ב. בידי המרצה עומדת ההחלטה אם להחזיר את מחברת הבחינה או לשמרה אצלו.

 

7. נוהל ערעור על ציוני בחינות ועבודות

סטודנטית המעוניינת לערער על ציון מבחן, על ציון עבודה או על אי מתן ציון על ידי המרצה, תפעל על פי ההוראות הבאות:

      א. ערעור ראשון תערער הסטודנטית בפני המרצה.

      ב. תשובת המרצה לא סיפקה את הסטודנטית, תגיש ערעור נוסף בכתב למרכז ההתמחות ולדיקן האקדמי.

תשובת המרכזים תינתן לא יאוחר משבועיים מיום הגשת הערעור.       

 


8.  אבדן מבחן

אם אבד מבחן שלא באשמת הסטודנטית היא תפנה בכתב לוועדת סטטוס.

ציונה של הסטודנטית ייקבע על ידי דיקן הלימודים, ראש ההתמחות ומרצה הקורס.

חתימת הסטודנטית על הטופס מעידה על נוכחותה במבחן.​

​​​