דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נהלים וסדרי למידה- לימודים קודמים

נהלים וסדרי למידה- לימודים קודמים​

 9. השלמת חובות – חוק ההתיישנות

סטודנטית שלמדה והשלימה את שנות לימודיה אך אינה זכאית לתעודת הוראה ולתואר B.Ed. בגין חובות לימודיים, תוכל להשלים את חובותיה על פי המפורט להלן:

א.  השלמה תוך שנתיים מסיום הלימודים תהיה על פי תכנית הלימודים המקורית של הסטודנטית.

ב.  ההשלמה  לאחר  שנתיים  ועד  שש  שנים  מסיום  הלימודים תהיה על פי תכנית לימודים שתיבנה על ידי המכללה, בהתייחס לחובות הקבלה, ללימודים ולדרישות העכשוויות של המכללה.

ג.   חזרה ללימודים לאחר שש שנים תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למכללה, הטעונה הסכמת המכללה ועמידה בתכנית לימודים שתיקבע על ידי המכללה (כולל אפשרות להכרה בלימודים קודמים).

 

בכל מקרה, טיפול בחובות לימודיים לאחר שנתיים מתום הלימודים מחייב תשלום נפרד כפי שייקבע על ידי ועדת סטטוס.

 

10. ועדת סטטוס

הוועדה דנה בבקשות אקדמיות ייחודיות של הסטודנטיות, כגון מועדי מבחנים, זמני הגשת עבודות, בקשות פטור, מבחנים בעל פה, היעדרויות מקורסים, הכרה בלימודים קודמים וכדומה.

כל סטודנטית שעניינה חורג מתקנון הלימודים בכל אחד מהתחומים הנ"ל, תפנה בבקשה בכתב לוועדת סטטוס, באמצעות המזכירות האקדמית.

 

ערעור על החלטת ועדת סטטוס

א.  ערעור על החלטת ועדת סטטוס יוגש בתוך שלושה שבועות מפרסום ההחלטה. בערעור יש לכתוב ולציין את המידע או את השיקולים שנעלמו מעיני חברי הוועדה.

ב.  הערעור יידון שנית בוועדה מורחבת.

ג.   החלטות שיתקבלו בעקבות הדיון הנוסף תהיינה סופיות ולא ניתן יהיה לערער עליהן.

 

11.       סטודנטיות בעלות לקויות למידה

סטודנטיות בעלות לקויות למידה המבקשות התייחסות לקשייהן במהלך הלימודים צריכות להצהיר על הקושי עם הרשמתן במזכירות הרישום. סטודנטיות שיש ברשותן אבחון קודם מתבקשות להביאו לריאיון הקבלה ללימודים. ההמלצות שניתנו באבחון קודם אינן מחייבות במלואן את המכללה.

 


12. התאמות לסטודנטיות יולדות

א.     סטודנטית יולדת זכאית להיעדר מהשיעורים עד לשישה שבועות מיום הלידה;

ב.       הסטודנטית אחראית על השלמת החומר שנלמד בכל קורס בתקופת היעדרותה;

ג.        הסטודנטית חייבת בכל המטלות האקדמיות בקורס, מטלה סופית ומטלות ביניים (או מטלה חלופית מתאימה);

ד.       דחיית תאריך הגשת עבודות ומטלות, בתיאום עם המרצה, לתקופה של עד שבעה שבועות מתום תקופת ההיעדרות;

ה.      סטודנטית יולדת זכאית להיעדר מעבודה מעשית עד ארבעה שבועות;

סך המטלות לסטודנטית יולדת יופחת:

1.    מסלול על יסודי: 4 שיעורים מודרכים (במקום 5); 6 שיעורים לא מודרכים (7).

2.    מסלול חינוך מיוחד: 13 פעילויות בשנה ב (15); 17 פעילויות בשנה ג (20).

3.    מסלול הגיל הרך: 13 פעילויות בשנה ב (15), 13 פעילויות בשנה ג (15).

ו.     אפשרות להיבחן במועדי ג;

ז.     אפשרות הדפסה/צילום חינם של 200 דפים;

ח.   המרצים וראשי ההתמחויות נקראים לסייע לסטודנטית להשלים חומרים מתקופת ההיעדרות;

ט.    סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן של 25% מזמן הבחינה.

 

*   ההתאמות הנ"ל תקפות גם לסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, שמירת היריון, אימוץ או קבלת ילד למשמורת/אמנה.

דיקנית הסטודנטיות, הרבנית ד"ר לאה ויזל, תשמש כתובת לכל פנייה שבנדון.

 

13. מידע כללי

     א.   מחובתה של כל סטודנטית להתעדכן בלוחות המודעות בקמפוס, באתר המכללה באינטרנט ובאתר המידע האישי לסטודנטית.

     ב.   מידע אודות המערכת האישית, גיליון הציונים, מועדי הבחינות והכרטיס האישי בגזברות ניתן לקבל באתר המכללה במערכת מידע לסטודנט.

ג.    הודעה על ביטול שיעור תפורסם על גבי הלוח האלקטרוני, במערכת המידע באינטרנט ובהודעת SMS. שיעור שבוטל אינו מבטל את השיעורים הבאים אחריו.

 

הכרה בלימודים קודמים

 

מוסדות להכשרת עובדי הוראה               

     מוסדות אקדמיים

ההכרה היא בהתאם לתכנית הלימודים של מכללת אורות ישראל ולשיקול הדעת של מוסדותיה. קורסים רלוונטיים לתכנית הלימודים במכללה יוכרו בתנאים הבאים:

              1. ציון מינימום בקורס יהיה הגבוה מבין ציון המינימום הנדרש לעבור את הקורס במכללת אורות ישראל ובין ציון המינימום הנדרש לעבור את הקורס במוסד שבו למדה.

              2. בכל מקרה, היקף לימודי הסטודנטית במכללה לא יפחת מחצי בכל התמחות (כולל לימודי חינוך). 

 ​