דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

עריכת מערכת הלימודים

1. ת​הליך עריכת המער​כת

שנה א

ראשי ההתמחויות יכינו את המערכת והיא תישלח לסטודנטית לפני פתיחת שנת הלימודים.

 שנים ב–ד

א.   ראשי ההתמחויות יערכו עם הסטודנטית את מערכת השעות על גבי דף המערכת, בהתאם לחובותיה הלימודיים, לבקשותיה ולאילוצים שונים.

ב.   על הסטודנטית לפנות עם הטופס למסוף המחשב לקליטת המערכת במחשב.

ג.   לאחר קליטת המערכת תקבל הסטודנטית תדפיס להגהה. עליה לוודא שכל הנכתב בתדפיס אכן תואם את המערכת כפי שנערכה על ידי ראש ההתמחות, ולחתום על גבי התדפיס.

      מודגש בזה כי האחריות על השלמת חובות הלימודים (כפי שמופיעים במידעוני המכללה) היא על הסטודנטית. עליה לוודא שאכן כל הקורסים שאותם היא לומדת, רשומים בעותק הממוחשב שבידיה.

      מדרך הטבע, פרטים עלולים להשתנות גם לאחר עריכת המערכת. הסטודנטית מתבקשת לבדוק את המערכת בשנית באתר המכללה, במערכת המידע לסטודנט, עם תחילת שנת הלימודים.

       *    מערכת השעות המחייבת והמאפשרת קבלת קרדיטציה היא זו המוקלדת במחשב.

 

2. רישום כפול במערכת

המורכבות של המערכת במכללה יוצרת מצבים של התנגשות בין קורסים לסטודנטית הבודדת. במקרים מיוחדים המכללה מאפשרת לסטודנטית להירשם לשני הקורסים וללמוד אותם על פי הסכם והסדר מיוחד שבין ראשי ההתמחויות, הסטודנטית ובאישור המרכז האקדמי.

על הסטודנטית לדאוג לאישור רישום כפול.

 

א.  במקרה שבו ראשי ההתמחות מגיעים למסקנה שהרישום הכפול לשני הקורסים הוא בלתי נמנע:

-    יש לתאם ביניהם את "הסכם הרישום הכפול": נוכחות, חובות, עבודות וכדומה, לכתבו בטופס שבידי הסטודנטית, ולהעבירו לאישור דיקן הלימודים.

-    חתימת דיקן הלימודים היא המאשרת או הדוחה את "הסכם הרישום הכפול".

-    המזכירות האקדמית תצלם את ההסכם ותעביר עותק אחד לתיק האישי ועותקים נוספים למרצי הקורסים הרלוונטיים ולסטודנטית.

-    הסטודנטית אחראית על מילוי חובותיה כפי שכתוב ב"הסכם הרישום הכפול".

ב.  לכל סטודנטית סדירה מן המניין יש אפשרות לרישום כפול עד 6 ש"ש לכל היותר בכל תקופת לימודיה לתואר. לסטודנטית הלומדת לתעודת הוראה או להרחבת הסמכה יש אפשרות לרישום כפול עד 2 ש"ש בכל תקופת לימודיה (אפשרות ולא זכות לניצול).

ג.   היוצא מכל האמור לעיל הוא שלמעשה בשנה א אמורים להיות פחות מקרים של רישום כפול.

 

3. שינויי מערכת

ניתן להגיש בקשות לשינויי מערכת לא יאוחר משלושה שבועות מתחילת שנת הלימודים ורק לאחר שהסטודנטית השתתפה בשיעורים עד תאריך זה.

טופס בקשה לשינוי מערכת ניתן לקבל במזכירות האקדמית או באתר המכללה. יש למלא במדויק את כל הפרטים בטופס (כולל מספרי קורסים ונימוקים).

 

4. שינוי מסלול לימודים

סטודנטית המבקשת להחליף את מסלול לימודיה או ההתמחות חייבת ב:

א.  אישור בכתב מראש ההתמחות שאותה היא מבקשת לעזוב.

ב.  אישור בכתב מראש ההתמחות שאליה היא מבקשת לעבור על נכונותו לקבלה להתמחות.

ג.   ריאיון עם דיקן הלימודים לשם אישור המעבר להתמחות השנייה.

ד.  סטודנטית שתלמד שנה חמישית בשל המעבר להתמחות חדשה תחויב בשכר לימוד בהתאם למספר השעות בחלקיות 24 ש"ש.

 

5. קורסים לבוגרת המכללה

סטודנטית בשנה ד או בוגרת המכללה רשאית ללמוד ארבעה קורסים (8 ש"ש), מחציתם ביהדות ומחציתם בדיסציפלינה, ללא תשלום, עד חמש שנים מיום סיום הלימודים.