דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
דפי מאורות

 הרצי"ה קוק - מדבריו לפרשת לך לך


דפי מאורות (5773-03)

קבצים להורדה :
מחבר: מכמן, ברוריה
דוא''ל :
בפרשייה זו מתחיל ספר בראשית לעסוק בעניינם של ישראל. קודם לכן באות שתי הקדמות, על בחירת ארץ מבין הארצות ועם מהעמים. עניינו של אברהם מתחיל להתגלות בפרשייה זו, "ואעשך לגוי גדול" – את אברהם אבינו.
ו" 'אלה תולדות השמיים בהבראם' – אל תקרי בהבראם אלא באברהם (בראשית רבה יב; ט)". אברהם – "ויקרא בשם ד' ", הוא הלוחם הראשון בעבודה זרה ובעכו"ם. במסכתא 'עבודה זרה' של אברהם אבינו יש ארבע מאות פרקים, במקום החמישה שאצלנו.
וכך פסיעותיו של אברהם אבינו הן ענקיות (חמש מאות פרסה), כל הדרך והחיים של אברהם אבינו הם בענקיוּת וגדלוּת לא מציאותית. [...] גדלותו של אברהם מתגלה בדיבור, שמיעה והליכה, ובכל שטח ושטח.
גדלות בשמיעה – בקבלת דבר ד'.
גדלותו בדיבור מתגלה כאשר "היה דבר ד' אל אברם במחזה", באופן פשוט – 'מחזה' הוא תרגום של 'מראה', 'ראייה' בתרגום היא 'חזייה'. [...]
גדלות בהליכה – "ויאמר ד' אל אברהם לך לך" – בפירוש רש"י: "להנאתך וכו' ". יש כאן צווי על עשייה 'לֶךְ' באופן מיוחד. [...]
וכאן יש לשאול, הרי לכאורה אברהם כבר הולך לארץ ישראל עם תרח, עיין בסוף פרשת נח. אלא, כאן מתחיל דבר חדש, כאן תוסבר דרכו המיוחדת של אברהם, ו'אל הארץ אשר הוא הולך' – בה מתגלה דבר ד' וגדלות אלוקית. מקודם הייתה הליכה הנובעת מתרח, והיא הליכה של תרח, אך עתה היא הליכה מיוחדת של אברהם.
"קום והתהלך... כי לך אתננה", ובגמרא: הליכה קונה במקום של הליכה, רק שם היא קונה, ולא דבר אחר, והליכת אברהם בארץ אינה קניין אישי, אלא מפני חביבותו, "כדי שתהא נוחה להיכבש לבניו" (בבא בתרא).
אברהם הוא מצביא, כמו שנאמר: "וירק את חניכיו" וכו'. "אין הוא שמימי בלבד, איש אידיאות בלבד, קורא בשם ד' רק בהסברים אידיאיים, הוא מגלה את שלמותו המוסרית בפועל המעשה" (מתוך 'התורה הגואלת', ב עמ' יח). אברהם נקרא "עמודו של עולם", זו לשון הרמב"ם בהלכות עבודה זרה.
בסיום הפרשה באה כריתת הברית "ביני ובינך". וכשם שמילה שייכת דווקא לישראל, כך הארץ כולה שייכת לישראל.    
 
מתוך: הרב הושע רבינוביץ, מאורות הרצי"ה שיחות הרב צבי יהודה על פרשיות השבוע והמועדים – בראשית, עמ' לג–לה, מכללת אורות ישראל, אלקנה תשע"א