דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
לימודי יסוד וחובה
לימודי חובה - תואר ראשון לבוגרי ישיבות
 
· לימודי יסוד
· מבחני אנסין בתנ"ך ובתושבע"פ
· שנת התמחות בהוראה (סטאז')
 
לימודי יסוד
קורסים בלימודי יסוד נלמדים בתחומים הבאים:
א. אנגלית
ב. לשון עברית
ג. עזרה ראשונה + בטחון ובטיחות בחינוך
ד. סיורים לימודיים
 
א. אנגלית
תמצית ההוראות החדשות מיועדות לסטודנטים שיחלו לימודים משנה"ל תשע"ה ואילך:
1.       אין לדחות את לימודי האנגלית לשנה האחרונה.
2.       מספר ש"ש לכל רמה מוגדר עבור כל סמסטר ורמה בנפרד.
3.       ארבעת הסמסטרים הראשונים של הלימודים מיועדים להשלמת לימודי האנגלית.
4.       רמת האנגלית נקבעת ע"י הציון במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמי"ר חיצוני.
5.       מבחן אמי"ר הינו הקובע היחידי לצורך שינוי רמת האנגלית.
 
טבלת היקפי השעות הנדרשות לכל רמה:
ציון רמת אנגלית בפסיכומטרי
 
רמה ה
0-69
רמה ד
70-84
רמה ג
85-99
רמה ב
100-119
רמה א
120-133
פטור
134 ומעלה
סמסטר ראשון
4 ש"ש
3 ש"ש
3 ש"ש
2 ש"ש
2 ש"ש
--
סמסטר שני
3 ש"ש
3 ש"ש
2 ש"ש
2 ש"ש
--
--
סמסטר שלישי
2 ש"ש
2 ש"ש
2 ש"ש
--
--
--
סמסטר רביעי
2 ש"ש
2 ש"ש
--
--
--
--
סה"כ ש"ש
11 ש"ש
10 ש"ש
7 ש"ש
4 ש"ש
2 ש"ש
2 ש"ש
רק הש"ש של רמה א' נחשבות במניין הש"ש לתואר.
 
הערות:
1. הקורס הפרונטאלי של רמות ד' + ה' ילמד כקורס של 2 ש"ש כבעבר, בנוסף לקורס חדש בלמידה מרחוק (בהיקף של 1 ש"ש או 2 ש"ש בהתאמה לרמה).
2. הקורס של רמה ג' יעודכן להיקף של 3 ש"ש.
3. אין כל שינוי ברמות א' ו- ב'.
 
ב. לשון עברית
כל הסטודנטים המתקבלים לשנת הלימודים תשע"ג חייבים בלימודי יסוד בלשון עברית. הסיווג לרמות יתבצע כמפורט להלן:
א. לנבחנים במבחן הפסיכומטרי: על פי הציונים המתקבלים ברכיב הלשוני של המבחן הפסיכומטרי, אשר יתקבלו באמצעות המרכז הארצי לבחינות.
 
סיווג על בסיס ציוני הרכיב הלשוני במבחן הפסיכומטרי:
ציון במבחן הפסיכומטרי
רמת לשון עברית
עד ציון 90
6 שעות שבועיות - רמה ג'
91 לציון 120
4 שעות שבועיות - רמה ב'
121 ומעלה
2 שעות שבועיות - רמה א'
ב. למתקבלים שלא על פי מבחן הפסיכומטרי: על פי ציון הלשון (לשון והבעה) במבחן הבגרות, על פי תעודת הבגרות המוצגת ע"י המתקבלים.
 
סיווג על בסיס ציוני הבגרות:
ציון במבחן הבגרות לשון והבעה
רמת לשון עברית
נמוך מ-75
6 שעות שבועיות - רמה ג'
90-75
4 שעות שבועיות - רמה ב'
91 ומעלה
2 שעות שבועיות - רמה א'
· תלמיד בהתמחות לשון עברית חייב בכל מקרה ב-15 ש"ש.
· תלמיד שסווג לרמה נמוכה לא יכול להתמחות בלשון עברית.
 
ג. קורס עזרה ראשונה וקורס בטחון ובטיחות בחינוך
כל תלמיד חייב לעבור קורס עזרה ראשונה בן 44 שעות.
פטור מקורס זה אך ורק תלמיד שעבר קורס חובשים בבה"ד 10 בצה"ל, ובידו אישור רשמי על כך.
כמו"כ חייב כל תלמיד לעבור קורס בן 14 שעות בבטחון ובטיחות בחינוך.
 
ד. סיורים לימודיים (הסיור המשולב)
כל תלמיד חייב להשתתף בכל הטיולים, סמינריונים וסיורים לימודיים המתקיימים במכללה, בכל שנות לימודיו.
 
 
מבחני אנסין בתנ"ך ובתושבע"פ
תלמידים בתכנית לתואר ראשון לבוגרי ישיבות חייבים לגשת למבחני אנסין בתנ"ך ובתושבע"פ. מבחנים אלה הם באחריות משרד החינוך.
למבחנים אלה ייגשו כל הלומדים בהתמחות בתושבע"פ ו/או תנ"ך עפ"י תחום ההתמחות הרלוונטי במסלול העל יסודי, ציון עובר - 75.
תלמידים הלומדים במסלול היסודי חייבים באנסין פנימי עפ"י תחום ההתמחות הראשית.

שנת התמחות בהוראה (סטאז')
בשנת הלימודים הרביעית ישתלבו התלמידים במערך לימודי ההתמחות להוראה.
ההתמחות בהוראה הינה חובה לכל בוגר מכללה ע"מ לקבל רשיון עבודה קבוע שיאפשר לו לעבוד במערכת החינוך של מדינת ישראל.
תנאי ההתמחות:
1. במהלך השנה יעסקו המתמחים בהיקף של שליש משרה לפחות בבי"ס מוכר של משרד החינוך.
2. המתמחה מחויב בהשתתפות סדירה בסדנת הוראה (2 ש"ש) שתתקיים במהלך יום הלימודים המרוכז במכללה.
3. מתחילת שנת הלימודים ילווה המתמחה במורה עמית מצוות ביה"ס שישמש "מורה חונך".
4. במהלך שנת ההתמחות ובסופה יוערך המתמחה ע"י ועדת הערכה שתורכב ממפקח ביה"ס, המנהל, והמורה החונך. נציג המכללה יעודכן בהערכות הוועדה.
 
 
 
 
 
 
עריכה: עדיאל ברודמן - מזכירות אקדמית