נהלים וסדרי למידה - הערכת סטודנטיות

1.א.     הערכת הישגיה של הסטודנטית נעשית בדרכים מגוונות ומהווה חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה: בחינות, עבודות, תרגילים ומטלות, על פי שיקול דעתו של המרצה ובהתאם לאופי הקורס .
   ב.    בסילבוס הקורס יבהיר המרצה, בין היתר, את מהלך הקורס, את המטלות ואת הקריטריונים להערכה של הסטודנטית.
   ג.    קריאת טקסטים מדעיים, בעברית ובאנגלית, גישה למאגרי מידע וכדומה, הם חלק אינטגרלי מהלימודים במכללה ומרכיב חשוב בהתפתחות הסטודנטית כלומדת עצמאית.

2. ציונים
א. קביעת הציון הסופי בקורס: הציון ייקבע תוך התחשבות מֵרבית במרכיבים השונים של הישגי הסטודנטית: הידע שהוכח במהלך הקורס, המטלות השונות, ציון המבחן/עבודה, חשיבה, מקוריות, יצירתיות, התקדמות במהלך הקורס, תרומה לפעילות הקורס וכדומה, וכל זאת בהתאם לסילבוס הקורס.
ב.    בקורסי מתודיקה, עבודה מעשית ולשון יסוד– ציון עובר הוא 70; בשאר הקורסים – ציון עובר הוא 60.
ג.    סטודנט הניגש למועדי ב' (או ג'), הציון הקובע הוא הציון האחרון.
ג.    בלימודי "בשבילך" הציון הוא "עובר".

3. בחינות
א.     מזכירות התלמידים היא האחראית לבחינות. אין לפנות בבקשות מיוחדות למרצים אלא למזכירות התלמידים בלבד.
ב.    מקום הבחינה ומועדה הם כפי שפורסמו על ידי מזכירות התלמידים בלוח הבחינות.
ג.    הבחינות תחולקנה בשעה שנקבעה. סטודנטית המאחרת מעבר ל-30 דקות לא תוכל להיבחן במועד זה. יציאה מהכיתה עם תום המבחן – רק לאחר 30 דקות מתחילתו.
ד.    אם נקבעו לסטודנטית שתי בחינות באותו יום ובאותה שעה הסטודנטית רשאית להיבחן בשתי הבחינות ברצף באותו היום או לדחות את אחת מהן למועד ב.
ה.    סטודנטית זכאית לגשת בכל סמסטר למועד א ו/או למועד ב. מועדי הבחינות מתפרסמים במערכת המידע לסטודנט באתר המכללה.
ו.    בקשת בחינות למועד ג, תידון רק במקרים חריגים מאוד, כגון: חופשת לידה. הבקשה תוגש לועדת סטטוס לא יאוחר מחודש ימים ממועד ב.
ז.    הציון הסופי של הבחינה יהיה הציון האחרון מבין המבחנים שכתבה הסטודנטית.
ח.    סטודנטית זכאית להיבחן בתנאי שאינה חייבת: שכר לימוד, ספרים לספרייה או למרפ"ד, טפסים ואישורים למזכירות התלמידים.
ט.    יש לשמור על שקט מוחלט בעת הבחינה.
י.    המרצים נוכחים בעת הבחינה והם הכתובת היחידה לשאלות ולהבהרות.
יא.    אישור נבחן המהווה אסמכתא להשתתפות במבחן הוא חלק מכריכת מחברת הבחינה וניתן לסטודנט עם הגשת הבחינה. באחריות הסטודנט לשמור אסמכתא זו. 
 
4. עבודות
א.     במשך כל שנות הלימוד תגיש הסטודנטית תרגילים, עבודות ועבודות סמינריוניות בהתאם לדרישות המרצה.
ב.    בכל התמחות תחויב הסטודנטית בחלק מהקורסים במשימה תלוית למידה עצמית.
ג.    כל סטודנטית מחויבת להגיש עבודה סמינריונית בתחום התמחותה וכן עבודה סמינריונית בחינוך.

ד. הגשת העבודה
1.  עבודות יוגשו אך ורק כשהן מודפסות.
2.  על הסטודנטית לשמור עותק מכל עבודה הנמסרת לבדיקה.
3. על הסטודנטית להגיש עבודות במועד שנקבע על ידי המרצה ולא יאוחר מערב פסח לקורסי סמסטר א, וראש חודש אלול לקורסי סמסטר ב. אי עמידה בהגשה בזמן תגרור את ביטול הקורס וחיוב הסטודנטית בחזרה על הקורס. במקרים חריגים, כגון  לידה, יש לפנות לוועדת סטטוס. כל חריגה תהיה כרוכה בתשלום.
4. כל  עבודה  תימסר  למזכירות  התלמידים, במקרה  של  משלוח בדואר מומלץ להשתמש בדואר רשום.
5. על הסטודנטית לצרף לכל עבודה "טופס הגשת עבודה".

*   מצופה מכל סטודנטית במכללה לנהוג על פי כללי ההלכה-המוסר ולנהוג ביושר בעת הבחינות ובמסירת העבודות.
    חריגה מכללים אלו היא עבֵרה חמורה על ההלכה ועל תקנות המכללה, ותטופל משמעתית בהתאם.

5. בדיקת בחינות ועבודות
א.    המרצה יבדוק את הבחינות ויגיש ציונים למזכירות האקדמית תוך שבועיים מיום הבחינה.
ב.    בדיקת תרגילים ומטלות – תוך שלושה שבועות.
ג.    עבודות סמינריוניות וכדומה – תוך שישה שבועות.

6. החזרת בחינות ועבודות
עבודות ומבחנים יישמרו אצל המרצה למשך חודשיים.
א.    הסטודנטית רשאית לבקש מהמרצה לקבל את העבודה חזרה.
ב.    בידי המרצה עומדת ההחלטה אם להחזיר את מחברת הבחינה או לשמרה אצלו.

7. נוהל ערעור על ציוני בחינות ועבודות
סטודנטית המעוניינת לערער על ציון מבחן, על ציון עבודה או על אי מתן ציון על ידי המרצה, תפעל על פי ההוראות הבאות:
א.    ערעור ראשון תערער הסטודנטית בפני המרצה.
ב.    תשובת המרצה לא סיפקה את הסטודנטית, תגיש ערעור נוסף בכתב למרכז ההתמחות ולדיקן האקדמי.
תשובה תינתן לא יאוחר משבועיים מיום הגשת הערעור.    

8. אובדן מבחן
אם אבד מבחן שלא באשמת הסטודנטית היא תפנה לוועדת סטטוס בהתאם לנוהל הפניה לועדה.
ציונה של הסטודנטית ייקבע על ידי הדיקן האקדמי, ראש ההתמחות ומרצה הקורס.
חתימת הסטודנטית על הטופס מעידה על נוכחותה במבחן.
 

חזרה לדף תקנון ונהלים
 

דף הבית - קמפוס אלקנה