נהלים וסדרי למידה - ועדת סטטוס


ועדת סטטוס
הוועדה דנה בבקשות אקדמיות ייחודיות של הסטודנטיות, כגון מועדי מבחנים, זמני הגשת עבודות, בקשות פטור, היעדרויות מקורסים וכדומה.
כל סטודנטית שעניינה חורג מתקנון הלימודים בכל אחד מהתחומים הנ"ל, תפנה בבקשה באתר המידע לוועדת סטטוס. הוועדה לא תדון בבקשות שיוגשו מעל שנה מסיום מועד לימוד הקורס.

ערעור על החלטת ועדת סטטוס
א.    ערעור על החלטת ועדת סטטוס יוגש בתוך שלושה שבועות מפרסום ההחלטה. בערעור יש לכתוב ולציין את המידע או את השיקולים שנעלמו מעיני חברי הוועדה.
ב.    הערעור יידון שנית בוועדה מורחבת.
ג.    החלטות שיתקבלו בעקבות הדיון הנוסף תהיינה סופיות ולא ניתן יהיה לערער עליהן.
 

 

חזרה לדף תקנון ונהלים

דף הבית - קמפוס אלקנה