נהלים וסדרי למידה - קמפוס אלקנה

א. כללי
1.    במכללת אורות ישראל, המחנכת על פי התורה ולקראת חיים של תורה, חייבת הסטודנטית לקיים את כל דרישות השולחן ערוך בכל אורחות החיים: בדברים שבין אדם לחברו, בדברים שבין אדם לבוראו ובדברים שבין אדם לציבור ולמדינה.
2.    הסטודנטיות והסגל מחויבים לשמירת האווירה המשפחתית שגובשה במכללה והאמון בין הסגל ובין הסטודנטיות.

ב. נוכחות
1.    הנוכחות בשיעורים היא חובה.
2.    מתוך הכרה באילוצים: שמחות, מחלות וכו', נקבעו הגבולות הבאים להיעדרויות מהקורסים:
        א.    בקורסי לימודי יסוד, סמינריונים, קורסי מתודיקה, סדנאות וכדומה, היעדרות של 20% ומעלה תגרום לביטול הקורס.
        ב.    בקורסים שאינם נכללים בסעיף א, היעדרות של 33% ומעלה ממכסת השיעורים תגרום לביטול הקורס.
        ג.    חופשת לידה – עד שישה שבועות במסגרת החיסורים המותרים. בעבודה מעשית – ארבעה שבועות.
        ד.    בפני הסטודנטית עומדת האפשרות להגיש לוועדת סטטוס בקשה לחריגה מהכללים הנ"ל.
        ה.    ערעור על ביטול קורס ניתן להגיש לוועדת סטטוס עד חודשיים מסיום הקורס.
        ו.    סטודנטית שאינה רשומה לקורס לא תורשה להיבחן בו גם אם נכחה במפגשי הקורס.

ג. איחורים
1.    הגעה בזמן והתחלת השיעור בזמן הקבוע הם בסיס חיוני לקיום סדרי למידה נאותים. כניסה לשיעור באיחור מפריעה למרצה ולסטודנטיות בכיתה.
2.    בדיעבד, סטודנטית המאחרת לשיעור רשאית להיכנס לכיתה עד 15 דקות לאחר תחילת השיעור; בשיעור הראשון בבוקר – עד 20 דקות לאחר תחילת השיעור. מעבר לכך המרצה ירשום לסטודנטית היעדרות.
3.    אין בהחלטה הנ"ל כדי לקבוע את מידת ההצדקה של האיחור, אלא כדי לצמצם את ההפרעה למהלך השיעור.

ד. טלפון סלולרי
אסור להשתמש במהלך השיעור בטלפון סלולרי בשום מקרה, ואף לא לצאת מהשיעור לשם קבלת שיחה. הסטודנטית נדרשת לכבות את המכשיר בתחילת השיעור.
 

חזרה לדף תקנון ונהלים