עריכת מערכת הלימודים - אלקנה

1. עריכת מערכת הלימודים

1. תהליך עריכת המערכת
הרישום לקורסים יהיה מקוון ובאחריות הסטודנטית.
ניתן יהיה להתייעץ עם ראשי המסלולים וההתמחויות

מערכת השעות המחייבת והמאפשרת קבלת קרדיטציה היא זו המוקלדת במחשב.

2. רישום כפול במערכת
    המורכבות של המערכת במכללה יוצרת מצבים של התנגשות בין קורסים לסטודנטית הבודדת. במקרים מיוחדים מאוד המכללה מאפשרת לסטודנטית להירשם לשני הקורסים וללמוד אותם על פי הסכם והסדר מיוחד שבין ראשי ההתמחויות, הסטודנטית ובאישור הדיקן האקדמי (להלן הסכם רישום כפול).
    על הסטודנטית לדאוג לאישור רישום כפול. רק לאחר האישור ניתן יהיה להקליד את הקורס הכפול במחשב.
    
    א.    במקרה שבו הדיקן האקדמי וראשי ההתמחות מגיעים למסקנה שהרישום הכפול לשני הקורסים הוא בלתי נמנע:
    -    יש לתאם ביניהם את "הסכם הרישום הכפול": נוכחות, חובות, עבודות וכדומה, לכתבו בטופס שבידי הסטודנטית, ולהעבירו לאישור הדיקן האקדמי.
    -    חתימת הדיקן האקדמי היא המאשרת או הדוחה את "הסכם הרישום הכפול".
    -    מזכירות התלמידים תצלם את ההסכם ותעביר עותק אחד לתיק האישי ועותקים נוספים למרצי הקורסים הרלוונטיים ולסטודנטית.
    -    הסטודנטית אחראית על מילוי חובותיה כפי שכתוב ב"הסכם הרישום הכפול".
    ב.    לכל סטודנטית סדירה מן המניין יש אפשרות לרישום כפול עד 4 ש"ש לכל היותר בכל תקופת לימודיה לתואר. לסטודנטית הלומדת לתעודת הוראה או להרחבת הסמכה יש אפשרות לרישום כפול עד 2 ש"ש בכל תקופת לימודיה (אפשרות ולא זכות לניצול).
    ג.    היוצא מכל האמור לעיל הוא שלמעשה בשנה א לא אמורים להיות מקרים של רישום כפול.
 
    
3. שינויי מערכת
ניתן להגיש בקשות לשינויי מערכת במערכת המידע לסטודנט בקשות ולא יאוחר משבועיים מתחילת הסמסטר.
טופס בקשה לשינוי מערכת באתר המידע במחשב. יש למלא במדויק את כל הפרטים בטופס (כולל מספרי קורסים ונימוקים).

4. שינוי מסלול לימודים
סטודנטית המבקשת להחליף את מסלול לימודיה או ההתמחות חייבת להמציא:
א.    אישור בכתב מראש ההתמחות שאותה היא מבקשת לעזוב.
ב.    אישור בכתב מראש ההתמחות שאליה היא מבקשת לעבור על נכונותו לקבלה להתמחות.
ג.    ריאיון נוסף לשם אישור המעבר להתמחות השנייה.
ד.    סטודנטית שתלמד שנה חמישית בשל המעבר להתמחות חדשה תחויב בשכר לימוד בהתאם למספר השעות בחלקיות 24 ש"ש.
 
 


 
חזרה לדף תקנון ונהלים