משרתי מילואים ובנות זוגם

משרתי מילואים ובנות זוגם

סטודנטיות יקרות,

בן זוגכן קיבל צו 8 לשירות מילואים?

אתן נתקלות בקושי לנהל את הלמידה בתקופה זו?

קחו נשימה עמוקה, אנחנו אתכן ופה כדי לסייע!

 

מכללת "אורות ישראל" קמפוס אלקנה מצדיעה לחיילי המילואים ולמשפחותיהם ומתפללת לחזרתם לשלום.

לסטודנטיות בנות זוג למשרתים במילואים – הורים לילדים מתחת לגיל 13, עומדות זכויות רבות הקשורות ללימודי התואר.

לנוחיותכן ריכזנו כאן זה את עיקרי הנהלים על פי החלטת המכללה.

המכללה העמידה לרשותכן רכזת מילואים אשר כל בקשה הקשורה ללימודים ולהתאמות תוכלו להפנות אליה.

 

רכזת המילואים – קמפוס אלקנה: חן בר-לב

מייל :[email protected] 

טלפון:03-9061320

בכל נושא הקשור בנושא מימוש זכויות סטודנטים משרתי מילואים או סטודנטיות בנות זוג של משרתים במילואים, יש לפנות לרכזת המילואים דרך פתיחת בקשה במערכת המידע האישי לסטודנט: בקשות וערעורים -> אפשרויות הגשה -> מילואים – זכויות סטודנטים ובנות זוג

 

תפקיד רכזת המילואים

 • קביעת ההתאמות לסטודנטים לפי הוראות המכללה ובתיאום עם המרצה, לאחר קבלת בקשה להתאמות.
 • מעקב אחר ביצוע ההתאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים בקמפוס לצורך ביצוען.
 • תיאום בין המכללה לבין צה"ל בקשר לבקשת סטודנט לדחיית שירות מילואים או לקיצורו, לרבות סיוע בהגשת הבקשה.
 • סיוע לסטודנטים בכל עניין אחר במסגרת תפקידה.

 

הגשת בקשה להתאמות

סטודנטית המבקשת לקבל התאמות תגיש בקשה להתאמות לרכזת המילואים דרך פתיחת בקשה במערכת המידע האישי לסטודנט: בקשות וערעורים -> אפשרויות הגשה -> מילואים – זכויות סטודנטים ובנות זוג.

הבקשה, בצירוף אישורים על שירות המילואים, תימסר לפני השירות או בתוך שבועיים מתום השירות. בבקשה יציינו הסטודנטיות באילו קורסים הן תצטרכנה סיוע ומהו סוג הסיוע שיזדקקו לו. עם תום שירות המילואים, יציגו הסטודנטיות לרכזת המילואים אישור על שירות המילואים, כדי לזכות בתנאים שלהן הן זכאיות.

סטודנטיות שבן זוגן מגויס לשירות מילואים של 10 ימים  ויש להן ילדים מתחת לגיל 13 זכאיות, בין היתר, להקלות הבאות, הכל בהתאם לקבוע בכללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים):

 • זכות להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, למשך שתי שעות לימודים עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00, וזכויותיה לא ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
 • זכות לדחיית קורס.
 • זכות למועד בחינה נוסף.
 • זכות לדחיית קורס אקדמי וביצועו בשנית ללא תשלום, דחייה של מטלות או עבודות לפי הנסיבות, בהתאם לקבוע בחוק.
 • סטודנטית מן המניין שבן זוגה משרת במילואים מעל 150 ימים במצטבר בתקופת הלימודים הסדירים זכאית להאריך את הלימודים בסמסטר אחד, מבלי חיוב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף.

 

להיכרות עם זכויותיכן המלאות ניתן להיכנס לאתר המל"ג ­– זכויות סטודנטים וסטודנטיות במילואים

זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים)

עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית

 

עיקרי נוהלים לסטודנטים במילואים ובני/ות זוג למשרתים במילואים

 1. התאמות והטבות
  1. סטודנט המשרת במילואים או סטודנט הורה (= מי שבן זוגו במילואים ויש לו ילדים עד גיל 13) יכול לפנות לרכזת המילואים לשם בדיקה ומימוש זכויותיו.
  2. סטודנט או סטודנט הורה שהפסיד, עקב שירות מילואים של 14 ימים ומעלה, את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות יפנה אל רכזת המילואים להסדרת זכויותיו.
  3. המכללה תסייע לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים בהנגשת חומר הלימוד שהפסיד באמצעים שונים על פי שיקול דעת המכללה.
  4. סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל-50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום שבו נעדר.

בכל נושא של מימוש זכויות או התאמות, יש לפנות לרכזת המילואים דרך פתיחת בקשה במערכת המידע האישי לסטודנט: בקשות וערעורים -> אפשרויות הגשה -> מילואים – זכויות סטודנטים ובנות זוג

 1. בחינות
  1. למשרתים במילואים או לסטודנט הורה – יש לפנות כאמור להלן אל רכזת המילואים לכל פנייה הקשורה בדחיית מועד בחינה וכיו"ב.
  2. סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים וכן סטודנטית הורה שנעדרה מבחינה בשל שירות מילואים של בן הזוג, זכאים להיבחן במועד נוסף אחר בעבור כל מועד שהפסיד.
  3. סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, או סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה, או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות, זכאי להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות; זכאות כאמור תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.

בכל נושא של מימוש זכויות או התאמות, יש לפנות לרכזת המילואים דרך פתיחת בקשה במערכת המידע האישי לסטודנט: בקשות וערעורים -> אפשרויות הגשה -> מילואים – זכויות סטודנטים ובנות זוג

 1. היעדרות משיעורים, דחיית לימודים ואפשרויות השלמת החומרים
  1. סטודנט זכאי להעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
  2. היעדרויות מקורסי מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים או קורסי הכשרה מעשית (לרבות קורסים מעשיים): יושלמו בתיאום עם המרצה ועם ראש התכנית / ההתמחות / המסלול / ראש בית הספר, בהתאם למהות הקורס. במידת הצורך, בהתאם לדרישות הקורס, תתאפשר ההשתתפות בהם במועד מאוחר יותר. מועד ההשלמה יינתן בהתאם לדרישות הקורס.
  3. בהמשך לנ"ל, תאפשר המכללה לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית, להשלים את שהחסיר באמצעות קורסים מקוונים או הקלטות זום או תאפשר את השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר בלא תשלום נוסף, בהתייחס בין השאר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר; המכללה תאפשר השלמה, פטור או השתתפות במועד מאוחר כאמור בסעיף זה גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.

            ככלל, האפשרויות להתחשבות בסטודנט הם כך:

   1. הכשרה מעשית: הסטודנט יוכל להשלים את חובות ההכשרה המעשית במועדים נוספים בשנת הלימודים הנוכחית וכן בשנה”ל הבאה, ובפרט במהלך חודש ספטמבר ככל שהדבר יתאפשר, בתיאום עם המדריך הפדגוגי. בנוסף, חובות הסטודנט במסגרת ההכשרה המעשית יופחתו עד כ-20% (בהתאם למשך תקופת שירות המילואים).
   2. סמינריון: הסטודנט יהיה זכאי לקיום שלושה מפגשים אישיים עם המרצה בקמפוס או באמצעות אמצעי מקוון (זום למשל); הסטודנט יוכל לקבל הקלטות ו/או תקצירים של המפגשים שהחסיר, הסטודנט יהיה זכאי להארכת מועד הגשת הסמינריון כמספר כפול של ימי המילואים.
   3. סיורים: הסטודנט יוכל להשלים את ימי הסיור במועדים אחרים (עם משתתפי הקורס בשנה העוקבת) או להשתתף בסיורים מתוקשבים שיכין המרצה עבור הסטודנט ככל שהדבר יתאפשר בהתאם לאופי הסיור.
   4. סדנאות: ניתן להשתתף בזום. בסדנאות בהם חלה חובת השתתפות. הסדנאות יושלמו בקיץ במידה ותהיה קבוצה של 20 סטודנטים ומעלה או בשנה העוקבת ובתנאי שזה לא יעכב את מועד סיום התואר.
 1. נעדר סטודנט בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יידחה מועד הגשת המטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה, במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים; היה השירות שירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, יידחה המועד ב-10 ימים או במספר הימים שבהם שירות במילואים, לפי הגבוה; הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, בהתאמה.
 2. סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד על-תנאי בקורס מתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה; הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.
 3. סטודנט שנעדר משיעורים בשל שירות מילואים זכאי לקבלת סיוע להשלמה באמצעים שונים והכול למעט בעבור שיעורים של הכשרה, התנסות, תרגול מעשי או מעבדה.
 4. סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לשירות המילואים, בהתאם לנוהלי המכללה.

בכל נושא של מימוש זכויות או התאמות, יש לפנות לרכזת המילואים דרך פתיחת בקשה במערכת המידע האישי לסטודנט: בקשות וערעורים -> אפשרויות הגשה -> מילואים – זכויות סטודנטים ובנות זוג

 1. הכרה בנקודות זכות אקדמיות בגין מעורבות חברתית או שירות מילואים
  1. מתוך הערכה לחשיבות שבמעורבות חברתית ולהתנדבות לשירות מילואים ובכפוף לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, מעניקה המכללה 2 נקודות זכות אקדמיות, שהן 1 ש"ש, מתוך רשימת קורסי בחירה או העשרה, בהתקיים אחד משניים:
 • התנדבות של לפחות 30 שעות בשנה בגוף המוכר ע"י המכללה (בכפוף לאישור דיקן הסטודנטים).
 • 14 ימי מילואים במצטבר בשנה אחת.
  1. האפשרות לקבל הכרה בנ"ז כאמור לעיל מוקנית לסטודנטים לתואר ראשון בלבד ופעם אחת במהלך התואר, ורק עבוד התנדבות או מילואים שנעשו בשנת הלימודים (דהיינו בין 1 בספטמבר לבין 31 באוגוסט).
  2. למען הסר ספק יובהר כי סטודנט המקיים למעלה מ-14 ימי מילואים או יותר מסך המינימום של שעות ההתנדבות, עדיין זכאי אך לפטור בהיקף של עד 2 נ"ז בלבד.
  3. זאת ועוד, במסגרת ההתנדבות אין כפילויות. כלומר, לא ניתן יהיה לקבל הכרה ב-2 נ"ז בעבור ימי מילואים וגם בעבור פעילות חברתית מטעם מעורבות חברתית. אפשר להכיר כאמור, רק באחד מן השניים, לפי בחירת הסטודנט.
  4. כאמור, ההכרה בנ"ז הן רק לטובת קורסי העשרה, בחירה או קורס אחר, הכל בתיאום מול דיקנית הסטודנטיות ובאישור ראש לימודי תואר ראשון. על הסטודנט לדאוג להותיר קורס בר-הכרה בשנה בה הוא מבקש לקבל את הנ"ז בגין המעורבות החברתית.
  5. התנדבות במוסד הלימודים או במקום העבודה אינה מוכרת.
  6. ההתנדבות צריכה להיות מאושרת מראש מטעם דיקן הסטודנטים. אין להגיש בקשה בגין התנדבות בדיעבד, מחמת שאישורהּ עלולה לא להתקבל.
  7. באישור ההתנדבות חובה לפרט מה היה תפקיד הסטודנט באותה התנדבות, ושעשייתו נעשית ללא כל תמורה וללא כל מחויבות אחרת, עם חתימה וחותמת המוסד/הארגון בו נעשתה ההתנדבות.
  8. את הבקשות יש להגיש עד לסוף חודש אוגוסט בכל שנה אקדמית. בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה לא יטופלו. לא ניתן להגיש בקשה עבור התנדבות או ימי מילואים שבוצעו במהלך שנה אקדמית חולפת/קודמת.

בקשות בנושא זה יש להפנות לרכזת המילואים דרך פתיחת בקשה במערכת המידע האישי לסטודנט: בקשות וערעורים -> אפשרויות הגשה -> מילואים - זכויות סטודנטים ובנות זוג

לבקשה יש לצרף טופס בקשה (להורדה מכאן), ואישור התנדבות או מילואים.

במידה ומתקבל אישור, הוא יועבר למזכירות האקדמית והסטודנט יקבל על כך הודעה לדוא"ל. לאחר קבלת האישור יש לתאם מול המינהל האקדמי את בחירת הקורסים בהם ניתן להכיר.