חוק חופש המידע

הנחיות בדבר חוק חופש המידע

​בחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 מעוגנת זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים המפורטים בו. הסייגים נועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות ואינטרסים שונים כגון ביטחון המדינה, שמירת הפרטיות, שמירה על תפקודה התקין של הרשות הציבורית, שמירה על סודות מקצועיים ומסחריים, שמירה על החופש האקדמי ועל תקינותם של הליכי קידום ושיפוט אקדמיים וכו'.

החוק קובע מי זכאי לקבל מידע, אילו סוגי מידע אסור למסור או שיש שיקול דעת שלא למוסרם, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נהלי הגשת הבקשות והטיפול בהן.

בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי מאריכה את זמן הטיפול בבקשה. ככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית, והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

בהתאם לתקנות חופש המידע - התשנ"ט-1999 (להלן: "התקנות"), הגשת בקשה כרוכה בתשלום אגרות כמפורט בתקנות, ובהתחייבות לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 שקלים חדשים.

ככלל ובכפוף לאמור בתקנות (ובין היתר הפטורים הקיימים בהן), סכומי האגרות הינם כדלקמן –

אגרת בקשה – 20 ש"ח
אגרת טיפול – 30 ש"ח לשעה (החל מהשעה הרביעית)
אגרת הפקה  - לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב – 0.2 ש"ח ; לתקליטור מחשב – 2.5 ש"ח.
במידה והמידע מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה (להוציא תקליטור) – יישא המבקש בעלויות הריאליות בהן תישא המכללה.
לא תיגבה אגרת הפקה שסכומה אינו עולה על 10 ש"ח.
כתב התחייבות לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה על סך 150 ש"ח.

במידה ובשלב כלשהו יהיה לממונה יסוד להניח, כי היקף הטיפול בבקשה יחייב תשלום אגרת טיפול והפקה בסכום כולל העולה על 150 ש"ח, יודיע למבקש על הסכום המשוער של אגרות אלו, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו או להמציא ערובות להבטחת מלוא התשלום. במקרה כאמור, עד קבלת ההסכמה לשלם את הסכום המשוער והפקדת הסכום או המצאת הערובות (לפי הנדרש), לא ימשיך הממונה את הטיפול בבקשה.

להלן יובאו פרטים בדבר אופן יישום חוק חופש המידע במכללת אורות ישראל (להלן: "המכללה").

הממונה על חופש המידע במכללה  
ציפי פוקסברומר
כתובת – קמפוס אלקנה, ד.נ אפרים, אלקנה 4481400.
טלפון –  03-9061212
דוא"ל – [email protected]

כיצד מבקשים מידע מהמכללה?

בקשה לקבלת מידע יש להפנות לממונה ע"ג בקשה וכתב התחייבות.pdf
·                 יש להוריד הטופס ולמלא אותו ולחתום עליו ועל כתב ההתחייבות.
·                 יש לשלם את אגרת הבקשה למידע באמצעות המחאה לפקודת "מכללת אורות ישראל" שתצורף לטופס הבקשה.
יש לשלוח את טופס הבקשה בצירוף כתב ההתחייבות וההמחאה