מוסדות המכללה ותפקידיהם

א. המועצה האקדמית

  1. המועצה האקדמית  היא  הרשות  האקדמית  העליונה  של  המכללה והחלטותיה מחייבות את כל הגופים האקדמיים של המכללה. סמכויות המועצה  חלות  על  כל  הגופים במכללה.

  2. תפקידי המועצה האקדמית

-    לפקח על פעולות הגופים האקדמיים.
-     להמליץ על הקמת יחידות אקדמיות (מסלולים,  התמחויות,  מוקדי לימוד)  או  
       על שינויים ביחידות אקדמיות במכללה.
-    להמליץ על שינויים במבנה של גופים אקדמיים קיימים.
-    לקבוע סדרי עריכת בחינות והדרכים להערכת הישגים לימודיים.
-    לקבוע כללים להענקת התארים האקדמיים.                                    
-    לקבוע כללים מנחים לקידום  ההוראה  ולפקח  על   תכניות   ההוראה   ושיטות
       ההוראה.
-    לקבוע כללים מנחים לקידום המחקר.
-    לקבוע כללים מנחים למינויים וקידום בדרגות האקדמיות.
-    לבחור חברים מתוך המועצה האקדמית לוועדת מינויים והעלאות בדרגות אקדמיות.
-    לקבוע קווים מנחים לקריטריונים לקבלת סטודנטיות.
-    לקבוע זכויות וחובות חברי הסגל האקדמי (למעט הסכמי עבודה והסכמי     שכר).
-    לקבוע תקנוני משמעת לסטודנטיות ולחברי הסגל האקדמי ולפקח על ביצועם.
-    לקבוע נהלים ותקנונים בכל הנושאים שבתחום סמכותה.
-    להקים ועדות קבע וועדות אד-הוק ולקבוע את סמכויותיהן.
-    לאשר את המינויים של בעלי התפקידים הבאים:
    יו"ר המועצה האקדמית
    ראש מסלול
    ראש התמחות
    ראש החוג לחינוך
    מרכז ההדרכה הפדגוגית
    דיקן אקדמי
    דיקנית הסטודנטיות
 


ב. ועדת מינויים של המכללה
המועצה האקדמית ממנה מבין חבריה ועדת מינויים שיש בה רוב  לפרופסורים  מן   המכללה ומחוצה לה.
הוועדה דנה במינויים ובהעלאות של מועמדים לדרגות מורה בכיר, מרצה ומרצה בכיר.
הרכב ועדת המינויים של המכללה מובא לידיעת המועצה להשכלה גבוהה.

ג.     ועדת הוראה
    תפקידי ועדת ההוראה     
    -    לאשר תכניות לימודים חדשות ושינויים בתכניות לימודים קיימות.
    -    לעקוב אחר תכנית ההוראה.
    -    להעריך את רמת ההוראה.

ד.    ועדת סטטוס
    תפקידי ועדת הסטטוס: לדון בבעיות ייחודיות של סטודנטיות    
    -    מועדי בחינות.
    -    תאריכים להגשת עבודות.
    -    היעדרויות מקורסים.
    -    בקשות פטור.
    -    בקשות מיוחדות
        הבקשות מוגשות במערכת המידע האישית לסטודנטית – אפשרויות נוספות, בקשות
        וערעורים, ועדת סטטוס. יש להגיש את הבקשה חודש ימים מראש למועדי בחינות,
        הכרה בלימודים קודמים, בקשות פטור, הארכת מועדי הגשת עבודות, ועד חודש ימים
        מסוף סמסטר לביטולי קורסים.
        תשובה נמסרת לסטודנטית בתוך חודש מיום הגשתה. קיימת זכות ערעור.

ה.    ועדת משמעת
חברי הוועדה:
דיקנית הסטודנטיות – יו"ר    
שלשה נציגי סגל ההוראה (חברים קבועים)
לבקשת הסטודנטית, תשתתף בדיון גם חברת אגודת הסטודנטיות (משקיפה).
לסטודנטית עומדת הזכות לערער על החלטות הוועדה בפני נשיא המכללה.

ו.    ועדת אתיקה מרצים
        חברי הוועדה:    הנשיא – יו"ר
                                הרקטור
                                דמות רבנית
                                משפטן חיצוני
במקרה של תלונת סטודנטית נגד מרצה תצורף לוועדה דיקנית הסטודנטיות.
ועדה זו תדון בבעיות אתיות הקשורות למרצים.
ערעור על החלטות הוועדה יוגש לנשיא המכללה. ההחלטה תינתן על ידי נשיא המכללה ועל ידי רקטור המכללה.

ז.    ועדת מחקר
    תפקידי ועדת המחקר
    -    לעודד פרסום של מחקרים.
    -    לפתח ולטפח פעילות יצירתית.
    -    לפתח ולטפח משאבי למידה בזיקה לחינוך ולהוראה.
    -    לעודד קשרי מחקר בין המכללה למוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל.


ח.    אגודת הסטודנטיות
 האגודה מורכבת מנציגות הסטודנטיות בשנתונים השונים. האגודה נבחרת אחת לשנה. האגודה נועדה לשרת את הסטודנטיות במכללה הן בנושאי לימוד וחינוך הן  בשירותי הפרט לסטודנטית. האגודה אחראית גם לפעולות התרבות והחברה שבמכללה. האגודה מתנהלת מול דיקן הסטודנטים.