Taxonomy content

תואר ראשון גברים - רחובות

תוכנית הלימודים לתואר ראשון ולתעודת הוראה מכשירה את הסטודנטים להוראה ולחינוך של ילדי ישראל במסגרות החינוך השונות תוך כדי פיתוח הצד האקדמי והקניית כלים בסיסיים להשתלבות בעולם האקדמי.

בתוכנית בני הישיבות המכללה שמה דגש רב על פיתוח העולם הרוחני והאישיותי של הסטודנטים תוך שיתוף פעולה הדוק עם הישיבות, שמהן באים התלמידים ושבהן הם מתפתחים בפן התורני, הרוחני והאישיותי.

בתוכנית מתקיימים שלושה מסלולים: מסלול יסודי – "תוכנית מלמדים" , מסלול על יסודי,  מסלול רב גילי – חינוך מיוחד.

 בהתמחויות השונות שמציעה המכללה ללומדים, ניתן דגש על אפשרויות התעסוקה בסיום הלימודים ובהקניית ייחודיות לבוגר כמורה משמעותי במסגרות החינוך השונות.

ההתמחויות המוצעות נלמדות ברמה תורנית ואקדמית גבוהה ומותאמות לעולם התורני של הסטודנטים.

ההתמחויות לתואר ראשון הן: תלמוד, תנ"ך, היסטוריה של עמ"י, חינוך מיוחד, תקשורת, לשון עברית, מתמטיקה, אנגלית ומדעי הטבע.

 

 

למבנה תוכנית הלימודים  ומערכת השעות ולוח הזמנים האקדמי