דיקן סטודנטים

הרב עמוס מימון -דיקן סטודנטים
08-9485618
מירב בצלאל
מזכירה - מלגות
טלפון:
08-9485350
כתובת דוא"ל:

נושאים רבים מעסיקים אותנו בחינוך תלמידינו שיחיו. אתגרים גדולים מעמידה בפנינו התקופה, כמו כן גם עוצמתם של תלמידינו. כל אחד מכם מתמקצע בתחומו למען הצלחת המשימה שנטלתם על עצמכם – חינוך.

כל מעשינו לחינוך ילדי ישראל צריכים להיות מכוונים למטרה אליה כיוון רבי חייא את מעשיו, כאשר הכריז שבמעשיו הקטנים, הוא עושה שלא יהיה היכי תימצי, שתשתכח תורה מישראל. כדברי הגמרא (בבבא מציעא פה ע"ב) המספרת שהיו מתווכחים רבי חנינא ורבי חייא על דין מסוים. אמר לו רבי חנינא: איך אתה מעז לחלוק עליי? הרי אם תשתכח תורה אחזיר אותה בפילפולי? דבר המעיד על חריפות שכלית.

השיב לו רבי חייא: אולי אינני חריף וגאון כמוך, אך בפעולותיי אני עושה שלא תשתכח תורה מישראל.

הגמ' טורחת לפרט את מעשיו והנהגותיו של רבי חייא עורך התוספתא למען ילדי ישראל ולמען שימור התורה בישראל. הוא היה זורע פשתן ומכין רשתות, ובעזרתן צד צבאים, ומאכיל את בשרם ליתומים. מהעורות היה כותב חמישה חומשי תורה ומלמד אותם לחמישה תינוקות, וכותב שישה סדרי משנה ומלמד שישה תינוקות סדרים אלו. ואחרי שכל אחד למד את חלקו, היה מבקש מהם שילמדו אחד את השני – 'אתנו אהדדי' (הלימוד בחברותא), ובזמן זה חוזר היה רבי חייא על כל הפעולות מזריעת הפשתן עד הלימוד לתינוקות. וע"י כל הפעולות והמסירות הזו, גרם שלא תשתכח תורה מישראל.

כשרבי היה מספר זאת לתלמידיו, היה אומר: "כמה גדולים מעשי חייא".

הסבא מנובהרדוק (במאמר מזכה הרבים) כתב, רבי חייא על אף היותו מיסודי הש"ס - עורך התוספתא, לא ראה בעיסוקו בעניינים הקטנים והגשמיים להטמעת התורה בישראל כביטול תורה. אדרבה, מעשיו הקטנים היו יסודות להשגת מטרה יקרה זו. הוא לא בחן את המעשים לפי הברק החיצוני,  וגם לא אמר: המעשה הזה אינו לפי לכבודי, אלא כל מה שהרבים היו צריכים עשה בהתלהטות ובמסירות.  וע"כ זכה שעליו אמר רבנו הקדוש: "כמה גדולים מעשי חייא".

מי אנו, בהשוואה לרבי חייא ולמעלתו, אולם הנהגתו כנר היא בדרכנו החינוכית. אשר על כן, חובה מוטלת על כל מחנך לברר ולמצוא את הדרכים להגיע לליבותיהם של תלמידיו, ע"מ להאהיב עליהם את תורת ה'. לעשות הכול בהתלהטות ולשם שמיים. אין לזלזל במעשים הקטנים והגשמיים למען תלמידינו. אדרבה, מרבי אנו למדים, שהמעשים הקטנים הם המעשים הגדולים, הם המעט שמחזיק את המרובה, ורק כך נזכה להיות שותפים במאמץ שלא תשתכח תורה מישראל לעולם.

 

בתפקידי כדיקן, אנסה לפעול כיד ה' הטובה עלינו, לסייע לכם בכל מה שאפשר, כדי שתוכלו ללמוד בנחת ובשמחה וללא טרדות מיותרות.

אשמח להיות קשוב לצורכיכם מתוך רצון לפתור בעיות שמפריעות לכם להתקדם במשימת הקודש שנטלתם על עצמכם.

אני זמין לכל בקשת סיוע בכל תחום, ואעשה כל מה שאוכל למענכם.

מלגות:

לצפייה באפשריות  קבלת מלגות-לחץ כאן

 

  • בימים הקרובים תעלה האפשרות להגיש בקשה למלגות המכללה לשנה"ל תשפ"ב באמצעות פורטל המידע האישי, לפרטים בנושא ניתן לפנות למירב בצלאל במייל: [email protected]

 

נקודות זכות:

הכרה בנקודות זכות אקדמיות בגין מעורבות חברתית או שירות מילואים

מתוך הערכה לחשיבות שבמעורבות חברתית ולהתנדבות לשירות מילואים ובכפוף לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, מעניקה המכללה 2 נקודות זכות אקדמיות, שהן 1 ש"ש, מתוך רשימת קורסי בחירה או העשרה, בהתקיים אחד משניים:

התנדבות של לפחות 30 שעות בשנה בגוף המוכר ע"י המכללה (בכפוף לאישור דיקן הסטודנטים).

  • 14 ימי מילואים במצטבר בשנה אחת.
  •   האפשרות לקבל הכרה בנ"ז כאמור לעיל מוקנית לסטודנטים לתואר ראשון בלבד ופעם אחת במהלך התואר, ורק עבוד התנדבות או מילואים שנעשו בשנת הלימודים (דהיינו בין 1 בספטמבר לבין 31 באוגוסט).
  •      למען הסר ספק יובהר כי סטודנט המקיים למעלה מ-14 ימי מילואים או יותר מסך המינימום של שעות ההתנדבות, עדיין זכאי אך לפטור בהיקף של עד 2 נ"ז בלבד.
  •       זאת ועוד, במסגרת ההתנדבות אין כפילויות. כלומר, לא ניתן יהיה לקבל הכרה ב-2 נ"ז בעבור ימי מילואים וגם בעבור פעילות חברתית מטעם מעורבות חברתית. אפשר להכיר כאמור, רק באחד מן השניים, לפי בחירת הסטודנט.
  •       כאמור, ההכרה בנ"ז הן רק לטובת קורסי העשרה, בחירה או קורס אחר, הכל בתיאום מול דיקן הסטודנטים ובאישור ראש ההתמחות. על הסטודנט לדאוג להותיר קורס בר-הכרה בשנה בה הוא מבקש לקבל את הנ"ז בגין המעורבות החברתית.
  •      התנדבות במוסד הלימודים או במקום העבודה אינה מוכרת.
  •      ההתנדבות צריכה להיות מאושרת מראש מטעם דיקן הסטודנטים. אין להגיש בקשה בגין התנדבות בדיעבד, מחמת שאישורהּ עלולה לא להתקבל.
  •     באישור ההתנדבות חובה לפרט מה היה תפקיד הסטודנט באותה התנדבות, ושעשייתו נעשית ללא כל תמורה וללא כל מחויבות אחרת, עם חתימה וחותמת המוסד/הארגון בו נעשתה ההתנדבות.
  •     את הבקשות יש להגיש עד לסוף חודש אוגוסט בכל שנה אקדמית. בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה לא יטופלו. לא ניתן להגיש בקשה עבור התנדבות או ימי מילואים שבוצעו במהלך שנה אקדמית חולפת/קודמת.

     לצפיה  בקובץ  הנלווה -לחץ כאן 

התאמות במבחנים:

 

השמה - עדכון משרות