התמחות בהוראת תנ"ך

מרכז התכנית ברחובות : הרב ד"ר גבריאל חנוכה

משלי בני אדם המה רק "גלמים", מה שאין כן מקראי קדש שיש בהם רוח חיים של רוח הקודש. ..לפיכך, מכל מה שנכתב שלא בדיוק כל כך... הגיעו רבותינו לדרוש איזה כוונה מעניין או שלא כעניין... וכל הכתובים כפטיש יפוצץ סלע, ומשליך ניצוצות במקומו ושלא במקומו, שלא עלה על דעת המפוצץ שייפול שמה, כך רמז הכתוב כמה עניינים וסודות אפילו שלא מעניין המדובר כלל".

(הנצי"ב מוולוזין)

זכות גדולה נפלה בחלקנו שאנו יכולים ללמוד את דבר ה' ולהתעמק בתורתו, מתוך עיניהם של חכמינו שהטיבו לראות את עומק פשוטו של מקרא.

ביסוד תכנית ההכשרה של הוראת התנ"ך, אנו נתמקד בדרכי הוראה ייעודיות, המייחדות את הוראת התנ"ך. הדגש יהיה על הוראת התנ"ך מתוך יראת שמים גדולה, אהבת התנ"ך והנחלתו מתוך שמחה לדור הבא. יצירת אקלים מתאים שיאפשר חיבור לעולם המצוות, ולערכי המוסר של התורה. חיזוק הזהות היהודית, וחיזוק הקשר עם ארצנו הקדושה.

לאור זאת, תכנית ההכשרה מדגישה תפיסות פדגוגיות ייחודיות של הוראת התנ"ך המתאפיינות ב:

·         ראייה מרחבית של יחידת הלימוד.

·         לימוד מעמיק של היחידה, והבנת המסרים הרוחניים והמוסריים שבה.

·         שליטה בפדגוגיה חדשנית, עם דגשים מיוחדים להוראת התנ"ך.

·          הכרת עזרים פדגוגיים להוראת התנ"ך.

·         הכרת הגיאוגרפיה המקראית, וחיבורה לחיינו (אבותינו הלכו על רגבי אדמת קודש זו).

·         תורת חיים – מה בא ללמדנו (עמ"ר).

המכללה, מתוך ראיה מערכתית שמטרתה להכין את הסטודנט ליעדים אותם היא הציבה לעצמה, בחרה את נושאי הקורסים ואז זמן ההוראה שלהם בקפידה.  לכן, בכול תחילת שנת לימודים יש קורס "מבוא להוראת התנ"ך", שבו לומדים מן המסד ועד לטפחות את כל השלבים להכנת השיעור, השיקולים הפדגוגיים – מה ללמד ומה לא, והפרקטיקה המעשית – אז איך מלמדים את הפרק הזה?

מטרת הקורס היא הכנה ראשונית לקראת הכניסה (אחרי סוכות), לעבודה מעשית בתנ"ך.

קורסים נוספים הנלמדים במכללה:

·         דרכי הוראת התנ"ך – מתקדמים. בקורס זה עולים קומה נוספת, הן בלימוד מעמיק והן בהקניית עזרים פדגוגיים נוספים.

·         בהוראת ספרי התנ"ך, כשהקו המנחה הוא ספרים הנלמדים בבתי הספר, כדי שהסטודנט יגיע מוכן להוראת התנ"ך לאחר שלמד ספרים אלה בעיון, ומיומן בדרכי הוראתם.

·         פרשנות (או פרשן אחד לעומק או עיון משווה).

·         לפי נושאים כגון: תורת הגמול, פרקים במחשבת המקרא ועוד.

 

עבודה מעשית:

ייחודיותה של העבודה המעשית בתנ"ך, באה לידי ביטוי בכמה היבטים:

בתוכנית הסטודנט "לוקח פיקוד" על קבוצת תלמידים ומלווה אותם לאורך תקופה ארוכה, ממש כמו המורה שלהם (ולא מלמד שיעור פעם בשבועיים). תוכנית זו מאפשרת לסטודנט להכיר היטב את התלמידים, להתמקצע בכתיבת מערכים לאורך תקופה ולא כשיעורים מנותקים. ללוות את התלמידים במשך תקופה ארוכה הכוללת גם מבחנים וגם התייחסות לחגים וימים מיוחדים.
תוכנית זו נוחלת הצלחה מרובה בשטח.

נסיים בדבריה של נחמה ליבוביץ

במרכז השיעור יעמוד הפרק, הפסוק, הסיפור, החוק, העניין, הרעיון [...]

ויזכור המורה תמיד:

אין עיקר מטרתנו בבית הספר להרבות מידע, ואין ביכולתנו להוציא מתוכו תלמידי חכמים בקיאים בכל חדרי התורה,

אלא מטרתנו להרבות אהבת תורה, שיהיו דברי תורה יקרים וחביבים על הלומד.

  • ראש ההתמחות:  פרופ' שמואל וורגון


 מתווה לימודי תנ"ך ׁ(26 ש"ש)

לפניכם רשימת הקורסים והסילבוסים במתווה תנ"ך 

כדי לצפות לחצו על הקישורים

 

רשימת קורסי חובה :

          מבוא למקרא- ד"ר יוסי ברוכי - 1 ש"ש

          עיון בפירוש רש"י על התורה- הרב ד"ר יוחנן קאפח- 1 ש"ש

          עיונים בפירוש רשב"ם-ד"ר עדי בליכר- 1 ש"ש

          עיונים בפירוש רמב"ן על התורה-ד"ר יחיאל צייטקין- 1 ש"ש 

         עיון משווה בפרשני המקרא- ד"ר עדי בלכר -1 ש"ש 

        עיונים בספר ויקרא -הרב מנחם מקובר - 1 ש"ש

        עיונים בספר שמואל -ד"ר עמחי נחשון- 1 ש"ש

        עיונים בספר ישעיה-  ד"ר  ניר טיבי - 1 ש"ש 

        עיונים בספר ירמיה -הרב ד"ר  יוחנן קאפח -1 ש"ש

        עיונים בספר יחזקאל- ד"ר נחשון  אברהם- 1 ש"ש 

        טעמי המקרא כאמצעי לשוני ופרשני- ד"ר ואדעי יובל - 1 ש"ש

        פרקים במחשבת המקרא ובספרות הבתר-מקראית - הרב ד"ר גבריאל חנוכה - 1 ש"ש

        הגמול במקרא (ספר איוב) - הרב ד"ר גבריאל חנוכה - 1 ש"ש 

       גלות וגאולה ונביאי בית שני- ד"ר מיכאל בן-ארי- 1 ש"ש 

       מלכויות ישראל ויהודה- ד"ר יוסי ברוכי- 2 ש"ש

     ההנהגה היהודית בא"י בתקופת המקרא ושיבת ציון- ד"ר יוסי ברוכי- 2 ש"ש 

     

רשימת קורסי בחירה :

     עיון משווה בתרגומי המקרא- ד"ר ואדעי יובל - 1 ש"ש 

      עיונים בספר שמות -שירה מקראית-הרב ד"ר יוחנאן קאפח - 1 ש"ש 

      ארמית מקראית-ד"ר צמח קיסר- 1 ש"ש 

      לשון המקרא-ד"ר גבאי אריאל- 1 ש"ש.

     ערכים חינוכיים לאור דמיות מקראיות- ד"ר חנוכה גבריאל- 1 ש"ש 

     הדרכה ביבליוגרפית בתנ"ך ובלשון-ד"ר ואדעי יובל - 1 ש"ש

      עיונים בפרשנות הקלאסית לתורה -ד"א טיבי ניר - 1 ש"ש

       עיונים בספר בראשית ובדרכי הסיפור המקראי- הרב אורי סמט - 1 ש"ש

     עיונים בספר במדבר- ד"ר עמחי נחשון- 1 ש"ש 

     עיונים בספר יהושוע  שופטים -ד"ר עמחי נחשון- 1 ש"ש

     עיונים בתרי עשר -ד"ר נחשון  אברהם- 1 ש"ש 

    הטמעת התנ"ך והלשון בגיל הרך-הרב אורי סמט- 1 ש"ש

     עיונים במגילת רות ואסתר - 1 ש"ש- ד"ר עדי בלכר