התמחות בהוראת תנ"ך

ראש חוג: פרופ' שמואל ורגון
סילבוס להורדה:
מרכז התכנית : הרב ד"ר גבריאל חנוכה
כתובת דוא"ל:
סגל מנהלי
הרב חנוך הרבסט
ראש התוכנית
טלפון:
08-9485617
כתובת דוא"ל:
שי ספדאל
יועץ לימודים
טלפון:
08-9485641
כתובת דוא"ל:
אושרי מור
מזכירת התוכנית
טלפון:
08-9485677
כתובת דוא"ל:
מיטל יחיא
מזכירת רישום
טלפון:
08-9485620
כתובת דוא"ל:
מטרת התוכנית
מבנה התוכנית
תנאי קבלה
שכר לימוד
מסמכים לרישום

משלי בני אדם המה רק "גלמים", מה שאין כן מקראי קדש שיש בהם רוח חיים של רוח הקודש. ..לפיכך, מכל מה שנכתב שלא בדיוק כל כך... הגיעו רבותינו לדרוש איזה כוונה מעניין או שלא כעניין... וכל הכתובים כפטיש יפוצץ סלע, ומשליך ניצוצות במקומו ושלא במקומו, שלא עלה על דעת המפוצץ שייפול שמה, כך רמז הכתוב כמה עניינים וסודות אפילו שלא מעניין המדובר כלל".
(הנצי"ב מוולוזין)

זכות גדולה נפלה בחלקנו שאנו יכולים ללמוד את דבר ה' ולהתעמק בתורתו, מתוך עיניהם של חכמינו שהטיבו לראות את עומק פשוטו של מקרא.
ביסוד תכנית ההכשרה של הוראת התנ"ך, אנו נתמקד בדרכי הוראה ייעודיות, המייחדות את הוראת התנ"ך. הדגש יהיה על הוראת התנ"ך מתוך יראת שמים גדולה, אהבת התנ"ך והנחלתו מתוך שמחה לדור הבא. יצירת אקלים מתאים שיאפשר חיבור לעולם המצוות, ולערכי המוסר של התורה. חיזוק הזהות היהודית, וחיזוק הקשר עם ארצנו הקדושה.
לאור זאת, תכנית ההכשרה מדגישה תפיסות פדגוגיות ייחודיות של הוראת התנ"ך המתאפיינות ב:
·         ראייה מרחבית של יחידת הלימוד.
·         לימוד מעמיק של היחידה, והבנת המסרים הרוחניים והמוסריים שבה.
·         שליטה בפדגוגיה חדשנית, עם דגשים מיוחדים להוראת התנ"ך.
·         הכרת עזרים פדגוגיים להוראת התנ"ך.
·         הכרת הגיאוגרפיה המקראית, וחיבורה לחיינו (אבותינו הלכו על רגבי אדמת קודש זו).
·         תורת חיים – מה בא ללמדנו (עמ"ר).

 

מבנה הלימודים

יום ו' בין השעות: 13:00-8:30

2 מחזורים של ימים מרוכזים בחופשות בין הזמנים בין השעות 19:00-9:00

עבודה מעשית: יום בשבוע במשך שלוש שנים (אפשרות לפתיחת קבוצות באזורים קרובים לישיבות

ע"פ רישום)

זכאות לבגרות + פסיכומטרי בציון התאמה 540 המורכב מציון הבגרות וציון הפסיכומטרי.

פטור מפסיכומטרי יינתן לבעלי בגרות איכותית (4/5 יחידות באנגלית + 5 יחידות במקצוע מוגבר) בממוצע 92 ומעלה.

שכר לימוד:

שכ"ל אוניברסיטאי כ-11,296 ש"ח (לאחר הנחת שיפוי)

אגרות ותשלומים נלווים 420 ש"ח

דמי הרשמה (בשנה הראשונה) 250 ש"ח

(הסכומים המצוינים עפ"י שנה"ל תשפ"ד ויתעדכנו בכל שנה ושנה בהתאם  להנחיות משה"ח והמל"ג)

תצלום ת"ז

תעודת בגרות

אישור בריאות

הצהרת תלמיד

צילום חוגר/אישור פטור