שירות מילואים

"זכויות הסטודנטים המשרתים במילואים"

התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

מכללת "אורות ישראל" קמפוס "מורשת יעקב"

 

משרתי מילואים יקרים

מכללת  "אורות ישראל" קמפוס "מורשת יעקב", רחובות מצדיעה לחיילי המילואים ולמשפחותיהם ומתפללת לחזרתם לשלום.

למשרתי המילואים עומדות זכויות רבות הקשורות ללימודי התואר.

לנוחיותכם ריכזנו במסמך זה  את עיקרי הנהלים על פי החלטת המכללה

מצ"ב קישור לכללים המלאים:

 

כללי זכויות הסטודנט

כניסה לאתר המילואים-הוצאת אישורי מילואים (3010) ועדכון סטטוס סטודנט

 

בנוסף המכללה מעמידה לרשותכם רכז מילואים

כל בקשה הקשורה ללימודים ולהתאמות תוכלו להפנות אליו

שם הרכז: אריאל כהן - וזה

הגשת פניה לרכז המילואים דרך המידע האישי

בעזרת ה' יחד ננצח

 

עיקרי התאמות לסטודנטים במכללה

 1. דיקאן הסטודנטים - הגשת בקשה להתאמות
 • סטודנט המשרת במילואים או סטודנט הורה (מי שבן זוגו במילואים ויש לו ילדים עד גיל 13) יכול לפנות לדיקאן הסטודנטים לקבלת התאמות.
 • סטודנט או סטודנט הורה שהפסיד, עקב שירות מילואים של 14 ימים ומעלה, את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות יפנה אל דיקאן הסטודנטים להסדרת זכויותיו.
 • המכללה תסייע לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים  בהנגשת חומר הלימוד שהפסיד באמצעים שונים על פי שיקול דעת המכללה.
 • סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי להטבה שוות ערך ל-50 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום שבו נעדר.

 

דיקאן הסטודנטים: הרב עמוס מימון

מייל: [email protected]

 

 1. בחינות
 • לקבלת התאמות בנושא בחינות יש לפנות למדור בחינות.
 • סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים וכן סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר בעבור כל מועד שהפסיד.
 • סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, או סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה, או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות, זכאי להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות; זכאות כאמור תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.

מדור בחינות: מר אריאל נחשוני      מייל:[email protected]

 

 1. היעדרות משיעורים, דחיית לימודים ואפשרויות השלמת החומרים
 • סטודנט זכאי להעדר משיעורים בתקופת שירות המילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
 • נעדר סטודנט בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יידחה מועד הגשת המטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה, במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים; היה השירות שירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, יידחה המועד ב-10 ימים או במספר הימים שבהם שירות במילואים, לפי הגבוה; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, בהתאמה.
 • המכללה תאפשר לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית, להשלים את שהחסיר באמצעות קורסים מקוונים או הקלטות זום או תאפשר את השתתפותו בהם במועד מאוחר יותר בלא תשלום נוסף, בהתייחס בין השאר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר; המכללה תאפשר השלמה, פטור או השתתפות במועד מאוחר כאמור בסעיף זה גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.
 •  סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת או שבשל היעדרותו לא הגיש מטלה בקורס כאמור, זכאי ללמוד על-תנאי בקורס מתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה; הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו.
 • סטודנט שנעדר משיעורים בשל שירות מילואים זכאי לקבלת סיוע להשלמה באמצעים שונים והכול למעט בעבור שיעורים של הכשרה, התנסות, תרגול מעשי או מעבדה:
 • סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה לשירות המילואים, בהתאם לנוהלי המכללה.