Taxonomy content

כניסה להוראה - אלקנה

היחידה לכניסה להוראה מהווה המשך של רצף המעטפת והליווי המקצועי של המכללה לבוגרות שלוש שנות ההכשרה.

היציאה משלב ההכשרה אל השדה היא שלב מורכב המלווה לא אחת באתגרים והתמודדויות, כמו גם חוויות והצלחות. יחידת הכניסה להוראה מהווה כתובת להמשך הצמחת הבוגרות לשם כניסה מיטבית למקצוע וליווי תהליך גיבוש הזהות המקצועית בעולם החינוך.

היחידה רואה לנגד עיניה את תפקידן החשוב של בוגרות המכללה בחינוך תלמידי ישראל בכל רחבי הארץ מתוך תפיסת עולם תורנית, ערכית ומקצועית.

רכזת מנהלית של היחידה:

 גב' אילנית אסרף , ימים א'-ד' 15:30-08:00  

03-9061315 [email protected]

רכזת היחידה לכניסה להוראה:

ד"ר רחל ברטוב  [email protected]