Taxonomy content

תואר שני - אלקנה

ראש בית הספר לתואר שני, קמפוס אלקנה - הרב ד"ר יוחנן קאפח
בית הספר לתואר שני מכשיר את המחנך והמורה לסייע, לטפח ולהצמיח את אישיותו החינוכית,
להעשיר את עולמו הרוחני, להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו ואת השכלתו האקדמית ולפתח את מיומנויותיו.

בית הספר לתואר שני כולל כיום שתי תכניות:
ייעוץ חינוכי 
הוראת מקרא וספרות חכמים

כל התכניות נלמדות על ידי מיטב המרצים, במחויבות תורנית, במצוינות אקדמית, באווירה נוחה ונעימה ובהפרדה מגדרית.