תקנון ונהלים - קמפוס אלקנה

מידע כללי

מידע כללי
א. מחובתה של כל סטודנטית להתעדכן בלוחות המודעות בקמפוס, באפליקציהבאתר המכללה באינטרנט ובאתר המידע האישי לסטודנטית.
ב. מידע אודות המערכת האישית, גיליון הציונים, מועדי הבחינות והכרטיס האישי בגזברות ניתן לקבל באתר המכללה במערכת מידע לסטודנט ובאפליקציה .
ג. הודעה על ביטול שיעור או שינוי בכיתת הלימוד תפורסם במערכת המידע באינטרנט ובאפליקציה SMS. שיעור שבוטל אינו מבטל את השיעורים הבאים אחריו.

משרד החינוך מבקש ליידע את כל מי שיחל את לימודיו לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז ואילך, כי- בכוונתו לחייב כחלק מהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד חינוך רשמי (מוסד חינוך בו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה)  את עובד ההוראה שיבקש להשתבץ במוסד חינוך רשמי לעבור בחינות קבלה  מעבר לדרישות הקיימות כיום- תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה (סטאז') הנהוגה כיום. למען הסר ספק, הוראה זו תחול רק על מי שיבקש להתקבל לעבודה במוסד חינוך רשמי ואינו מהווה חלק מהתנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה. לפיכך, דרישה זו אינה מחייבת בקבלה לעבודה במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי על כל רבדיו.

אחריות לימודית

נוכחות בשיעורים

ההשתתפות בכל השיעורים והפעילויות של הקורסים היא חובה. היעדרות של עד %20 ממפגשי הקורס לא תחייב אישור מיוחד או פסילת הקורס. היעדרות מעבר לכך עלולה לגרום לפסילת הקורס. במקרים חריגים יש לפנות בפורטל לוועדת סטטוס.

נוכחות בשיעורים מקוונים כוללת אישור נוכחות ומצלמה פתוחה לכל אורך השיעור.

נוכחות בשיעורים פרונטליים מחייבת נוכחות אישית של הסטודנטית לכל משך השיעור.

 

היעדרות המאושרת ללא צורך בקבלת אישור חריג אך מחייבת הודעה מראש למרצים:

- חופשת לידה: 6 שבועות מיום הלידה.

- חתונה – שבוע.

-אבל - ימי ה'שבעה'.

- סיבות בריאותיות-  בכפוף להצגת אישורים רפואיים מתאימים מרופא מומחה בתחום, כולל תאריכים של התקופה בה אינו מסוגל להשתתף בלימודים.

הערה חשובה: בכל מקרה של היעדרות - הסטודנטית אחראית להשלמת חומר הלימודים וכלל המטלות בקורס (קורס מקוון /פרונטלי).

היעדרות מאושרת אינה כוללת פטור ממטלות וחובות הקורס (מקוון/פרונטלי) ועל כן יש לתאם עם המרצים את דרך השלמת המטלות כדי שיוכר לה הקורס. אם השלמת החובות אינה אפשרית מכל סיבה שהיא, עליה להשלים את הקורס בשנה הבאה.

איחורים

- הגעה בזמן והתחלת השיעור בזמן הקבוע הם בסיס חיוני לקיום סדרי למידה נאותים. כניסה לשיעור באיחור מפריעה למרצה ולסטודנטיות בכיתה. בדיעבד, הגעה לכיתה עד 15 דקות לאחר תחילת השיעור תיחשב כאיחור.

- הגעה לשיעור לאחר 15 דקות תחשב היעדרות.

- שלושה איחורים מהווים חיסור.

- מרצה רשאי לכלול היעדרויות ואיחורים חריגים כמרכיב בציון הקורס.

הפסקת לימודים

הפסקת לימודים על ידי הסטודנט

סטודנטית שהחליטה על הפסקת לימודים או על הקפאה במהלך לימודיה תודיע על כך בכתב לראש התוכנית ולמנהל תלמידים (מנהל התלמידים יעדכן ויפנה את הבקשה לדיקנית הסטודנטיות). לאחר ההודעה בכתב יוסדרו ענייניו מול מדור שכר לימוד בהתאם לסיכום מול הנהלת המכללה.

הפסקת לימודים על ידי המכללה.

הנהלת המכללה יכולה להשעות/להפסיק לימודים של סטודנטית מהסיבות הבאות:

- אי עמידה בתשלומי שכר לימוד.

- אי עמידה בדרישות לימודיות.

-התנהגות בלתי הולמת המנוגדת לתקנון, לאחר דיון בוועדת משמעת.

התנהגות

המכללה מצפה ומבקשת מהסטודנטיות לכבד את המקום בלבושן ובהתנהגותן בהתאם לקוד לבוש של המכללה, הן בקמפוס הן בעבודה המעשית. קוד הלבוש כולל חצאית (ולא מכנס) וחולצה עם שרוול (ולא גופיה), ולאישה נשואה כיסוי ראש.

עישון

העישון מזיק לבריאות ואסור לעשן במקומות הסגורים. העישון מותר באזור המיועד לכך.

הגעה ללימודים עם תינוקות

ניתן להגיע ללימודים עם תינוקות עד גיל ארבעה חודשים, ישנן פינות הנקה המותאמות לכך, במידת הצורך יש לשבת בשורה האחרונה של הכיתה.

ערעורים ובקשות ממרצים

תלונות, ערעורים ובקשות מן המרצים יוגשו בכתב ישירות למרצה עצמו.

- אם הסוגיה אינה באה על פתרונה, הסטודנטית תפנה בכתב לראש התוכנית.

- במקרים חריגים תוכל הסטודנטית לבקש פגישת ייעוץ עם דיקנית הסטודנטיות.

כללי התנהגות ומשמעת

המכללה מצפה מן הסטודנטיות להתנהגות מכבדת, נימוסית והולמת בשיעורים ובפנייה

למרצים. במקרים של התנהגות בלתי הולמת יטופל הדבר על ידי דיקנית הסטודנטיות בשיתוף המרצה וראש התוכנית.

- חל איסור מוחלט על שימוש כלשהו בטלפונים ניידים במהלך השיעורים, ואף אין לצאת מן הכיתה לצורך קבלת שיחה. הסטודנטיות מתבקשות לכבות את מכשירי הטלפון הניידים בתחילת השיעור.

- שימוש במחשב נייד יּותר רק לצורכי השיעור ולא לצרכים אחרים.

- בזמן השיעורים על הסטודנטית להשתתף בשיעור ואין לנצל את ההימצאות בשיעור לשם ביצוע דברים שאינם קשורים לשיעור, לדוגמה: ביצוע מטלות בקורסים אחרים וכד'.

יושרה אקדמית והתנהלות מקצועית

המכללה מצפה מן הסטודנטיות לשמור על יושרה אישית ואקדמית. הסטודנטיות מחויבות לכללי

האתיקה של כתיבת מטלות והגשתן כפי שיפורט להלן.

הונאה, הצגת דברים שלא בשם אומרם:

 • סטודנטית תגיש עבודה שעשתה בעצמה, למעט עזרה שולית המותרת לפי הכללים הרלוונטיים לנושא. במקרי ספק יש לברר זאת מראש עם המרצה.
 •  הגשת העבודה כמוה כחתימת הסטודנטית על הצהרה שעשתה אותה בעצמה.
 • בשום אופן אין להגיש עבודה שנכתבה כולה או חלקה בידי אדם אחר (בין בתשלום בין מאתרים ברשת).
 • יש להקפיד לציין במפורש כל מקור שנעשה בו שימוש בעבודה – מחקרים שפורסמו, עבודות שלא פורסמו, חומר מקורסים אחרים, חומר מהאינטרנט וכד'.
 •  לסטודנטית אסור בשום אופן להעתיק מעבודתו של אדם אחר ללא אזכור המקור, וכן אסור לשלב עבודתם של מחברים שונים לאמירה חדשה ללא אזכור מקורות אלו.
 •  אסור לסטודנטית להשתמש ברעיונות ו/או עבודה של אדם אחר ולהציג אותם כאילו הם רעיונות שלה. כמו כן  אסור להמציא נתונים, ניסויים או מידע משמעותי אחר במהלך הצעה, עריכה, או דיווח מחקר.
 • אסור לסטודנטית להשתמש שוב בחלקים מעבודה שלה עצמה כחלק מעבודה נוספת. במקרים מיוחדים יש להתייעץ ולתאם מראש עם המרצה.
 • עריכת עבודת מחקר בזוגות או בקבוצות מותרת רק בתחומי מחקר שבהם מקובל לבצע עבודה מחקרית באישור מפורש ממרצה הקורס.
 • הונאה בבחינה תיחשב: הפרת הוראות הבוחן, מתן סיוע לסטודנטית אחר, אחזקה ו/או שימוש בחומר אסור. העתקה מסטודנטית אחרת, מתן אפשרות לסטודנטית אחרת להעתיק, או כל מעשה אחר הפוגם בטוהר  הבחינה.

סטודנטית אשר לא תנהג ביושר בבחינה או בכתיבת עבודה, יועבר עניינה לדיון בוועדת המשמעת. וועדת משמעת תוכל לקבל את ההחלטות הבאות: פסילת העבודה/המבחן והגשת עבודה אחרת, קנס כספי, פסילת הקורס.

עבודות, בחינות וציונים
 • ההשתתפות בבחינות ומסירת עבודות במועד היא חובה.
 • המבחנים יתקיימו לאחר סיום הסמסטר. מועדי הבחינות יפורסמו בלוח בחינות לקראת סוף הסמסטר.
 • יש להקפיד הקפדה מלאה על שמירת כללי ההתנהגות בעת מבחן, ובמקרה של הפרת הכללים יובא הסטודנטית לבירור בוועדת המשמעת.
 • מועד ב ו-ג:

סטודנטית שמועד א' אינו מתאים לה או נכשלה במבחן במועד א' (ציון נמוך מ60) זכאית לגשת למועד ב'.

 •  מועד נוסף - למועד נוסף ,תוכל לגשת סטודנטית אשר נכשלה באחד מהמועדים א או ב או נעדרה מהמבחן במועד השני מסיבות שאינן תלויות בה.
 •  סטודנטית שלא ניגשה למבחן במועדים הללו, או נכשלה בשני המועדים תפנה בקשה מנומקת לוועדת סטטוס לאישור וקביעת מועד ג.
 •  הציון במועד האחרון שבו נבחנה הסטודנטית הוא ציונו הסופי.
הגשת עבודות
 • יש להכין עבודות לפי כללי הכתיבה האקדמית, ובהתאם לדרישות המרצים.
 •  על הסטודנטית לשמור עותק מכל עבודה שתגיש. המכללה אינה אחראית לעבודה שאבדה ועותק שלה לא נשמר אצל הסטודנטית. בקורסים מקוונים על הסטודנטית לשמור עותק מכל מטלה.
 • כל עבודה תימסר למרצה הקורס באמצעות תיבת הגשה באתר הקורס במודל אלא אם כן המרצה ינחה אחרת.
 • בעבודות סמינריוניות: לא תתקבל עבודה מוכנה שלא הוגשו עבורה טיוטות קודמות למנחה, ושלא התקבל אישור בעבורה.

מועדי הגשת מטלות ועבודות

בהתאם למועדי ההגשה המפורסמים

הגשת עבודות באיחור

הגשת עבודה באיחור דורשת אישור של המרצה וועדת סטטוס.

הגשה באיחור תחוייב בקנס כדלקמן:

200 ש"ח  בעבודה סמסטריאלית - במצב בו עבר סמסטר מאז נלמד הקורס.

200 ₪  בעבודה סמינריונית – בתחילת שנה אקדמית עוקבת.

300 ₪  בעבודה סמינריונית ועיכוב במתן זכאות 80%- בעבור שנה עוקבת.

חשוב לציין כי כספי הקנסות יועברו במרוכז לאגודת הסטודנטיות לרווחת כלל הסטודנטיות.

ערעור על ציון

סטודנטית רשאית לערער בפני מרצה הקורס על ציון שקיבלה בתוך שבועיים מיום פרסומו. את הערעור המנומק יש להגיש בכתב לערעור מנומק מרצה.

לא ניתן לערער על ציון ולשפר ציונים לאחר סיום הלימודים וקבלת התעודה.

בחינות: אם המרצה אינו מחזיר את הבחינות לסטודנטיות, המרצה ישמור את מחברת הבחינה לשם בירור ערעורים במשך חודש מיום פרסום הציון.

במקרה של תשובה מהמרצה שלדעת הסטודנטית אינה מספקת, הסטודנטית תפנה בכתב לראש התוכנית.

השלמת חובות – חוק ההתיישנות

סטודנטית שלמדה והשלימה את שנות לימודיה אך אינה זכאית לתעודת הוראה ולתואר B.Ed. בגין חובות לימודיים, תוכל להשלים את חובותיה על פי המפורט להלן:
א.    השלמה תוך שנתיים מסיום הלימודים תהיה על פי תכנית הלימודים המקורית של הסטודנטית.
ב.    ההשלמה  לאחר  שנתיים  ועד  שש  שנים  מסיום  הלימודים תהיה על פי תכנית לימודים שתיבנה על ידי המכללה, בהתייחס לחובות הקבלה, ללימודים ולדרישות העכשוויות של המכללה.
ג.    חזרה ללימודים לאחר שש שנים תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למכללה, הטעונה הסכמת המכללה ועמידה בתוכנית לימודים שתיקבע על ידי המכללה (כולל אפשרות להכרה בלימודים קודמים).

בכל מקרה, טיפול בחובות לימודיים לאחר שנתיים מתום הלימודים מחייב תשלום נפרד  בהתאם לכמות השעות הנלמדת.

התאמות ללקויות למידה

סטודנטיות בעלות לקויות למידה

המכללה רואה חשיבות רבה במתן מענה ללקויי למידה. בשלב זה ניתנים הקלות שונות במבחנים לבעלי אבחונים דידקטיים או פסיכולוגים. תוקפם של אבחונים אלו הוא לשש שנים. במידה מסוימת ישנה התחשבות גם בבעלי אבחונים שכבר אינם בתוקף. 

לפרטים נוספים נא לפנות באמצעות המייל אל הגב' פנינה נוימן יועצת המכללה.

התאמות לסטודנטיות יולדות

התאמות לסטודנטיות יולדות
א.    סטודנטית יולדת זכאית להיעדר מהשיעורים עד לשישה שבועות מיום הלידה.
ב.    הסטודנטית אחראית על השלמת החומר שנלמד בכל קורס בתקופת היעדרותה.
ג.    הסטודנטית חייבת בכל המטלות האקדמיות בקורס, מטלה סופית ומטלות ביניים (או מטלה חלופית מתאימה).
ד.    דחיית תאריך הגשת עבודות ומטלות, בתיאום עם המרצה, לתקופה של עד שבעה שבועות מתום תקופת ההיעדרות.
ה.    סטודנטית יולדת זכאית להיעדר מעבודה מעשית עד ארבעה שבועות.
סך המטלות לסטודנטית יולדת יופחת:
  1.    מסלול על יסודי: 4 שיעורים מודרכים (במקום 5); 6 שיעורים לא מודרכים (7).
  2.    מסלול חינוך מיוחד: 13 פעילויות בשנה ב (15); 17 פעילויות בשנה ג (20).
  3.    מסלול הגיל הרך: 13 פעילויות בשנה ב (15), 13 פעילויות בשנה ג (15).
ו.    אפשרות להיבחן במועדי ג.
ז.    המרצים וראשי ההתמחויות נקראים לסייע לסטודנטית להשלים חומרים מתקופת ההיעדרות.
ח.    סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן של 25% מזמן הבחינה.

*    ההתאמות הנ"ל תקפות גם לסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, שמירת היריון, אימוץ או קבלת ילד למשמורת/אמנה.
דיקנית הסטודנטיות, תשמש כתובת לכל פנייה שבנדון.

תקנוני מניעה "לקדושה ולטהרה אנחנו נדרשים"
אישור סיום לימודים לקראת כניסה לשנת התמחות בהוראה (אישור סיום 80%)

אישור זה מיועד לתלמידים סדירים שסיימו 3 שנות לימודים בתוכנית הארבע שנתית או תלמידי הסבה שסיימו שנת לימודים ראשונה וצברו לפחות 80% מחובותיהם לתואר, כולל עבודה מעשית (הדרכה פדגוגית) ודרכי הוראה במקצועות ההתמחות.

אישור זה מהווה אסמכתא לקביעת משכורת (במקום עבודתך) ואישור להשתתפות בסטאז'.

 אם סיימת 3 שנות התמחות והנך עובד בהוראה או מעוניין לעשות סאטז' בשנה הבאה, אנא פנה למינהל סטודנטים  (דרך פורטל פניות) לבדיקת זכאותך לאישור 80%.

במידה ולא צברת עדיין 80% תוכל לקבל אישור שטרם צברת 80% המאשר את השתתפותך בסטאז''.

 

לקראת תשפ"ד יונפקו אישורי 80% כבר בתחילת יולי,  לכל מי שסיימה 3 שנות הכשרה, ורשומה לקורסים בהיקף של 80%,

בתנאי שיש לה ציונים לתואר בהיקף של 55% לפחות, וסיום 100% חובות עבודה מעשית.

אישור זה יאפשר למנהלים להאיץ את תהליכי הקבלה לעבודה לשנת הסטאז'.

עם זאת, במידה ולא יכנסו הציונים עד למכסה של 80% כנדרש, יקוזז הסכום העודף ממשכורתה של המורה.

נהלי נוכחות בעבודה מעשית

ההשתתפות בעבודה מעשית הינה חובה, ואין אפשרות להיעדרות 20% כמו בקורסים.

לאורך סמסטר ניתן להיעדר יום מחלה אחד (עם אישור רפואי) ללא השלמה, כל היעדרות נוספת מחייבת השלמת יום מלא אחר, עם פעילות בהנחיית המד"פית.

נישואין – סטו' שנישאת רשאית לחופשה של שבוע ימים , ללא השלמת ימי ההיעדרות מעבודה מעשית  של שבוע זה.

לידה- ע"פ כללי מל"ג יולדת רשאית להיעדרות של 4 שבועות מעבודה מעשית (ולא 6 שבועות כמו בקורסים), ללא השלמת הימים. כמו כן היולדת במהלך הסמסטר זכאית להפחתת שיעור אחד מתוך מכסת השיעורים של הסמסטר.

כרטיס סטודנט

כרטיס הסטודנט הוא דיגיטלי ואצל רובכם הוא כבר נמצא בטלפון החכם באמצעות האפליקציה אורות ישראל.

אנו מקווים שאתם משתמשים בו ובהטבות השונות שהוא מקנה לכם.

סטודנטים שאין ברשותם מכשיר סלולרי חכם, ומעוניינים בהנפקת כרטיס סטודנט פלסטיק נא ודאו שביצעתם את השלבים הבאים.

 1. כנסו למידע האישי לסטודנט > לשונית עדכון פרטים > העלאת קבצים ושם לעלות תמונה, נא וודאו שצרפתם תמונה פספורט פני הסטודנט בצורה ברורה ללא אלמנטים נוספים. (אסור לעלות תמונה מתוך צילום תעודת זהות)
 2. נא וודאו כי בלשונית עדכון פרטים מופיע שמכם באנגלית 
 3. כנסו למידע האישי לסטודנט > אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים > הזמנת כרטיס סטודנט.

לתשומת לבכם: הזמנת כרטיס סטודנט תתאפשר עד ליום 31.11.23

לאחר מכן לא תוכלו להגיש בקשה להנפקת כרטיס לשנת הלימודים תשפ"ד 

עלות הנפקת הכרטיס הפיזי הינו 40 ש"ח, ומתבצעת באופן אוטומטי עם הגשת הבקשה דרך מערכת גביית שכ"ל.

(איננו מתחייבים על מועד ההנפקה נא הקדימו את והגישו את בקשתכם, השירות מטופל ע"י קבלן חיצוני)

 

* * * * * *

לבעלי טלפון חכם שטרם משתמשים בכרטיס הסטודנט הדיגיטלי

נא וודאו כי ביצעת את סעיפים 1,2  

ללא תמונה לא ניתן להפעיל את "כרטיס הסטודנט" דרך האפליקציה.

זכויות הסטודנטים המשרתים במילואים ובני זוגם

סטודנטיות יקרות,

בן זוגכן קיבל צו 8?

אתן נתקלות בקושי לנהל את הלמידה בתקופה זו?

קחו נשימה עמוקה, אנחנו אתכן ופה כדי לסייע!

סטודנטיות שבן זוגן מגויס בצו 8 (בלבד) ויש להן ילדים מתחת לגיל 13 זכאיות להקלות הבאות:

 1. זכות למועד בחינה נוסף.
 2. זכות להעדר משיעורים פרונטליים המתקיימים בקמפוס עד השעה 10:30 והחל מ-15:00  בתקופת שירות המילואים.
 3. זכות לדחיית קורס אקדמי ודחייה של מטלות ועבודות על פי שיקול רכזת המילואים
 4. סטודנטית מן המניין שבן זוגה משרת במילואים מעל 150 ימים במצטבר בתקופת הלימודים הסדירים זכאית להאריך את הלימודים בסמסטר אחד, מבלי חיוב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף.

רכזת המילואים – קמפוס אלקנה: חן בר-לב

פניה בפורטל הסטודנט

מייל :[email protected] 

טלפון:03-9061320

כדי להכיר את זכויותיכן המלאות ניתן להיכנס לאתר המל"ג:

זכויות סטודנטים וסטודנטיות במילואים