Taxonomy content

בית הספר לתואר שני

ראש בית הספר לתואר שני, קמפוס אלקנה - הרב ד"ר משה רחימי
ראש בית הספר לתואר שני, קמפוס רחובות - הרב ד"ר יוחנן קאפח
בית הספר לתואר שני מכשיר את המחנך והמורה לסייע, לטפח ולהצמיח את אישיותו החינוכית,
להעשיר את עולמו הרוחני, להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו ואת השכלתו האקדמית ולפתח את מיומנויותיו.

בית הספר לתואר שני כולל כיום שלוש תכניות:
ייעוץ חינוכי 
הוראת מקרא וספרות חכמים
ניהול וארגון מערכות חינוך

כל התכניות נלמדות על ידי מיטב המרצים, במחויבות תורנית, במצוינות אקדמית, באווירה נוחה ונעימה ובהפרדה מגדרית.