Taxonomy content

תואר שני נשים - אלקנה

ראש בית הספר לתואר שני, קמפוס אלקנה - הרב ד"ר משה רחימי
בית הספר לתואר שני מכשיר את המחנך והמורה לסייע, לטפח ולהצמיח את אישיותו החינוכית,
להעשיר את עולמו הרוחני, להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו ואת השכלתו האקדמית ולפתח את מיומנויותיו.

בית הספר לתואר שני כולל כיום ארבע תכניות:
ייעוץ חינוכי 
הוראת מקרא וספרות חכמים
ניהול וארגון מערכות חינוך
הוראת היסטוריה

כל התכניות נלמדות על ידי מיטב המרצים, במחויבות תורנית, במצוינות אקדמית, באווירה נוחה ונעימה ובהפרדה מגדרית.