תקנון לאנשי המנהלה וסגל ההוראה

כללי אתיקה: 
1. פגישות/שיחות אישיות עם הסטודנטית יתקיימו בשעות העבודה.
2. שיחות אישיות בין בעל סמכות לסטודנטית תתקיימנה בתוך בניין המכללה, להוציא מקרים
חריגים שיהיו כפופים לסעיפים 5-. 3
3. במקרים חריגים )קיום שיחות אישיות מחוץ לשעות הלימודים או מחוץ לבניין המוסד( בעל
הסמכות ירשום ביומן וגם יודיע לדיקן הסטודנטיות (להלן: האחראי), או מישהו מטעמו
שהוא מקיים פגישה/שיחה אישית עם סטודנטית באותו יום.
4. בעל הסמכות יודיע בכתב לאחראי על מספר הפגישות עם הסטודנטית (אפשר גם לדווח
בצורה שלא מזהה את הסטודנטית בשם).
5. בעל הסמכות יקיים פגישה עם סטודנטית רק כשיש עוד איש צוות או סטודנטיות נוספות
בבניין המוסד או במקום שבו מתנהלת השיחה. אם הפגישה תתקיים בביתו של בעל הסמכות,
הוא ידווח על כך לבני משפחתו, ולאחראי (סעיף 3), וידאג שבזמן הפגישה יהיה עוד מישהו
בבית וישאיר דלת פתוחה.
6. בעל הסמכות ייתן לסטודנטית אפשרות להזמין עוד איש צוות ו/או סטודנטית או כל גורם
אחר להיות נוכח בפגישה, אם כך תרצה הסטודנטית.
7. בעל הסמכות ישאיר את הדלת פתוחה, לפחות קצת, בכל שעת הפגישה אלא אם יש קיר או
דלת עם זכוכית שניתנת אפשרות לראות את הנוכחים בחדר מבחוץ.
8. בעל הסמכות ידאג שתמיד תהיה הפרדה פיזית )כגון שולחן( בינו לבין הסטודנטית בכל שעת
הפגישה.
9. אם בעל הסמכות נוסע במכונית עם סטודנטית בודדה, מומלץ כי הסטודנטית תשב מאחור.
אם בעל הסמכות אינו נוהג ויושב גם הוא מאחור, ידאג להניח חפץ בינו לבין הסטודנטית.
10. בעל הסמכות לא ייגע בסטודנטית באמצעות חלקי גוף שלו ו/או חפץ שלו.
11. בשיחה עם סטודנטית, יקפיד בעל הסמכות להשתמש בשפה ובסגנון ראויים שאין בהם מילים
של חיבה, קירוב, סגנון מיני או זלזול ופגיעה. בעל הסמכות ישקול את דבריו, בהיותו מודע
לכך שביטוי התמים בעיניו עלול להתפרש על ידי הסטודנטית באופן שונה לחלוטין.
12. בעל הסמכות לא ישוחח עם סטודנטית על הגוף שלה, ולא יקיים כל שיחה הנושאת אופי מיני
או שיש בה רמז בכיוון זה.
13. בעל הסמכות לא ישוחח עם סטודנטית על המראה שלה, על יופייה ועל דרך לבושה.
14. אם במרוצת השיחה עולים נושאים של אישות, טהרת המשפחה או חיי האהבה שלה, בעל
הסמכות יסביר לסטודנטית שיש לשוחח עם אישה על נושא זה, ויפנה אותה ליועצת המכללה.
הרב כן יענה על שאלות הלכתיות בנושא.
 (כללים אלו נועדו להבהרה ובנוסף לאיסורים הקבועים בחוק למניעת הטרדה מינית ) 1998
15. בעל הסמכות לא יוכל לייעץ ולטפל בסטודנטית בשעה שהיא נתונה במשבר אישי, הנובע
ממצוקות פיזיות ו/או נפשיות, בעיות בחיי בני זוג וכדומה, אולם יוכל לקבלה לפגישה חד- -
פעמית על מנת להפנותה לגורם המטפל המתאים.
16. בעל הסמכות המגלה שהסטודנטית מתחילה ליצור בו תלות, או שהיא מפתחת קשר אינטימי
או רגשות חיבה כלפיו, ינטרל את הקשר במידת הצורך ויַפנה אותה לפגישות עם גורם אחר,
כגון: יועצת המכללה.
17. אין לקיים לימוד בחברותא אישית עם פחות משתי סטודנטיות. ניתן ללמוד עם שתי
סטודנטיות בבית המדרש כאשר קיימת בו נוכחות של אנשים נוספים. מחוץ לבית המדרש לא
יתקיים לימוד בחברותא עם פחות משלוש סטודנטיות.
18. כל הערה לסטודנטית בנושא צניעות )כגון: לבוש, הופעה, צורת ישיבה, ודיבור, כפי שיוגדרו
על ידי רב המכללה( תיעשה על ידי אישה.
חברי סגל
צניעות היא מסימניהם המובהקים של ישראל: "מה יונה זו צנועה כך ישראל צנועים" (שיר
השירים רבה א,ס), והרי זו הוראה לחכמים "שיהיו צנועים" (דרך ארץ זוטא, ז), שכן "יפה היא
הצניעות" (במדבר רבה א,ג). זו אפוא דרכנו.
"הגיד לך אדם מה טוב ומה ד' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך"
(מיכה ו,ח).