תקנון סטודנטים

"לקדושה ולטהרה אנחנו נדרשים"
מערכת החינוך הממלכתית דתית נמצאת בתהליך מבורך של חיזוק המודעות והרגישות לחיים על פי -
גדרי צניעות בכבוד הדדי.
כחלק מתהליך זה עיצבו מוסדות חינוך רבים "קוד אתי" שנועד להגדיר את
מערכת היחסים הראויה בין רבנים, מרצים, עובדים ותלמידים גברים ונשים. –
אמנם הרמב"ם המליץ: "לפיכך ראוי לו לאדם ]...[ להרגיל עצמו בקדושה יתֵרה ובמחשבה טהורה ובדעת
נכונה כדי להינצל מהן ... יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה ]...[ באהבתה תשגה
תמיד", ברם בכך, ב"עשה טוב", אין להסתפק. אם רצוננו שאכן "תתקומם באחרית ימינו אלה הטהרה
והצניעות הישראלית, בכל חוסן משמרתה ודקדוק אחראיותה" )הרצי"ה, אור לנתיבתי(, אנחנו חייבים - -
לנקוט גם ב"סור מרע", להיות נקיים מד' ומישראל.
מכללת אורות ישראל ידועה באווירה התורנית והחינוכית המאפיינת את פועלה. כנדבך נוסף בעיצוב
אווירה זו, ניסחה המכללה קוד אתי מחייב אשר נמסר למרצים ולעובדים. למותר לציין, שהוא לא נכתב
על רקע אירוע כלשהו, ואין בכתיבתו משום הטלת דופי חלילה בציבור המסור של רבני המכללה, – –
מרציה ועובדיה.
בכללים אלו אין משום הטלת האחריות עלייך במקרה של הטרדה. והיה אם חלילה, נקלעת למצב שבו
חשת הטרדה, זכותך )ואף חובתך( לפנות לנציבת הקבילות במכללה, הרבנית עידית שילה. נציבת
הקבילות תטפל בפנייתך ברגישות, דיסקרטיות ואמפטיה מירבית, אך ללא פנייתך לא ניתן לסייע ולטפל
במקרה.
לפנייך מספר כללי התנהגות על מנת לבנות גדר לפנים מגדר, המתאימים לאורחות חיינו.
כללי אתיקה *
1. רצוי שהפגישות/שיחות עם מרצים ועובדי המכללה יתקיימו בשעות העבודה בקמפוס המכללה.
2. על השיחה להתנהל בשפה ובסגנון הראויים, שאין בהם מילים של חיבה, קירבה או זלזול ופגיעה.
"בעל הסמכות" אינו רשאי להעיר לסטודנטית כל הערה ביחס ללבוש ולהופעה.
3. הסטודנטית רשאית להזמין עוד איש צוות ו/או סטודנטית או כל גורם אחר להיות נוכח בפגישה.
4. דלת החדר תישאר פתוחה, לפחות במקצתה, בכל שעת השיחה, אלא אם יש קיר זכוכית או דלת
זכוכית שניתן לראות דרכם מבחוץ את הנוכחים.
5. לשיחה והתייעצות בנושאים אינטימיים יש לפנות אל אישה אלא אם מדובר בשאלה הלכתית.
6. טרמפים: הסטודנטית מתבקשת לשבת בספסל האחורי, אלא אם יש מישהי נוספת היושבת
מאחור.
אין בכללים אלו לגרוע מן האיסורים הקבועים בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 1991
 
על מקרא שאמר משה לבני גד ולבני ראובן "והייתם נקיים מד' ומישראל" (במדבר לב, כב), אמרו בזוהר
(א', פרשת וירא קד ע"ב): "ומה קודשא בריך הוא די כל עובדוהי קשוט ואורחתיה דין לא עביד כל מה
דעביד בעלמא עד דגלי להו לצדיקייא בגין דלא יהא לון פתחא דפומא לבני נשא, גבי בני נשא לא כל שכן
דאית לון למיעבד מלייהו דלא ימללון בני נשא סטיא עליהון, וכן כתיב (במדבר ל"ב) והייתם נקיים מד'
ומישראל...". 
מה הקב"ה, שכל מעשיו אמת ואורחותיו, ובכל זאת אינו עושה דבר בעולם עד שמגלה
אותו לצדיקים, וזאת על מנת שלא יהא לבני האדם פתחון פה בדבר, כל שכן בני אדם שהם צריכים
לעשות מעשיהם באופן שלא ידברו בני אדם רע עליהם, וכן כתוב והייתם נקיים מד' ומישראל...
כזה ראה וקדש! 
  להלן ציטוטים מתוך החוק למניעת הטרדה מינית  1991
א. הטרדה מינית היא, בין היתר, אחד ממעשים אלה:
1. סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;
2. מעשים מגונים;
3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הודיע למטריד כי אינו
    מעוניין בהצעות האמורות;
4. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למיניותו;
5. ההצעות או ההתייחסויות לעיל, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו
   מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות, כאשר הן מופנות:
לתלמיד או לסטודנט הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים.
ב. התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, בתלונה או בתביעה,
שהוגשו על הטרדה מינית.
 
 תלונה על חשד להטרדה או להתנכלות תופנה לנציבת התלונות במכללה,
גב' שולי שפיר, טל': 03-9061222 , ניתן לפנות גם במייל בכתובת shuli@orot.ac.il
 
 הנוסח המלא של התקנון לפנייה ולתלונה נמצא אצל:
  •  משרד ראשי, גב' שולי שפיר.
  •  באתר המכללה.