במעגלי העם היהודי - ארגון בית הלל

דפי מאורות (5774-41)
ארגון "בית הלל" הוא ארגון ציוני-דתי שהוקם בשנת תשע"ב ביזמתו של הרב רונן נויבירט על ידי רבנים ותלמידות חכמים המאמינים בנצחיותה של תורת ישראל ומחויבים באופן מוחלט להלכה היהודית. 
 
 
הארגון מונה כ-170 חברים, בהם רבני קהילות, רבני מוסדות לימוד, תלמידות חכמים ואנשי חינוך. "בית הלל" מאמין שדרכה של התורה רלוונטית בכל דור והתורה מנחה אותנו כיצד להתמודד עם מציאות זו בדרכי נועם.
הארגון רואה ברכה באפשרויות החדשות בתחומי החברה, המדע, הטכנולוגיה והתרבות ולכן מצדד בלימודים כלליים לצד לימודים תורניים לבניין אישיותו של יהודי מאמין בדור הזה. יחד עם זה הוא מודע לסכנות הטמונות בחלק מההתפתחויות של העולם המודרני שגם עליהן יש לתת את הדעת.
בעקרונות היסוד שלו מתייחס הארגון לשלושה תחומים מרכזיים: הלכה ודמוקרטיה, מעמד האישה, וחינוך.
הלכה ודמוקרטיה
המפגש בין הלכה לדמוקרטיה עלול ליצור התנגשויות וסתירות שיש צורך להתמודד עמן. יש אפשרות לגשר על ההבדלים שבין שתי המערכות בלי לוותר כהוא זה על שמירת ההלכה, קלה כחמורה. כחלק מכיבוד מוסדות הדמוקרטיה הישראלית מכיר הארגון בתוקף פסיקתם של בית המשפט בישראל תוך שאיפה לראות בהתחדשות המשפט העברי.
ההתמודדות עם קונפליקטים ציבוריים, בין אלו שהם דתיים ובין אלו שאינם דתיים, כגון אלו הקשורים בדמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, צריכה להיעשות מתוך הידברות, הקשבה והפעלת שיקול דעת, כדרכה של ההלכה לאורך כל הדורות. יש לשאוף למצוא את האיזון הנכון בין העקרונות המקודשים של מסורת ישראל ובין המציאות החברתית והתרבותית של הציבוריות הישראלית.
מעמד האישה
השינויים המפליגים שחלו במשך הדורות בנוגע למעמד האישה בחברה, בעם ישראל בפרט ובעולם הרחב בכלל, הם חלק מתיקון העולם והחברה ומייצגים יחס ראוי מבחינה הלכתית ומוסרית כלפי נשים בדורנולכן יש לברך על בתי מדרש ללימוד תורה מעמיק לנשים. ברכה מיוחדת יש בעיסוק של נשים בתחומי הלכה ובמיוחד בתחומים הנוגעים לדיני אישות וטהרה. הארגון קורא לשילוב של נשים בתפקידי הנהגה בקהילה, לצדו של רב הקהילה.
חינוך
יש חשיבות בהקניית הכלים לעיצוב זהות דתית-ציונית עמוקה מתוך תפיסת עולם מורכבת ומלאה, המכילה את הטוב שבורא עולם הנחיל לנו הן בעולם התורה הן בעולם הכללי. אחת הדרכים לעשות זאת היא להעצים את ערכי הקודש שיש גם בעולם החול, ולהדגיש את הפנים הרבות שבהן מתגלה בורא עולם, לא רק בתוך תורת אמת. מאמצים ברוח זו יש לקדם כבר בגיל צעיר ביותר, בד בבד עם חתירה למצוינות בעולם הקודש. החינוך לראיית אור ה' במכלול צורותיו בעולם איננו רק כורח, צורך כלכלי או מעשי, כי אם חלק מתפיסת עולם שלמה.
 
מקורות
 
 

 

 

 

מחבר:
מכמן, ברוריה