הלוואה מותנית

להלן הנחיות ונהלים בעניין הלוואה מותנית :

תלמידים סדירים לתואר ראשון

ההלוואה המותנית היא הלוואה בנקאית לכל דבר. סטודנט המקבל הלוואה יחתום על שטר התחייבות לבנק. ההלוואה תהפוך למענק בתנאי שהסטודנט יסיים את לימודיו בהצלחה ויעבוד במערכת החינוך מספר שנים ובהיקף שמפורטים בשטר ההתחייבות של הבנק.

התנאים לקבלת הלוואה מותנית הינם:

 • תלמידי שנים א'-ג' בהתמחויות מועדפות (אנגלית, מתמטיקה, לשון, מדעים).
 • ההלוואה המותנית היא בסך 5,800 ₪ בשנה.
 • הזכאות להלוואה מותנית ניתנת בשנים א'-ג' בלבד.
 • יש ללמוד בפועל 24 ש"ש לפחות בשנה.
 • חובה לבצע עבודה מעשית בשנה ב'-ג'.
 • עמידה בציון התאמה נדרש.

קבלת ההלוואות המותנות אינן תלויות במכללה.

תלמידי הסבת אקדמאים

התנאים לקבלת הלוואה מותנית הינם:

 • תלמידים בהתמחויות מועדפות (אנגלית, מתמטיקה, לשון, מדעים).
 • ההלוואה המותנית ניתנת פעם אחת בלבד.
 • יש ללמוד בשנה 15 ש"ש לפחות.
 • תואר ראשון בממוצע 80 לפחות.
 • עמידה בציון התאמה נדרש.

קבלת הלוואה מותנית אינן תלויות במכללה.

מידע כללי לסטודנטים לגבי המענק המותנה

 1. המענק המותנה הוא כהלוואה בנקאית לכל דבר. סטודנט המקבל הלוואה יחתום על שטר
  התחייבות לבנק. מועד פירעון המענק המותנה הוא כארבע וחצי שנים מיום סיום הלימודים התקני.
 2. ההלוואה תהפוך למענק בתנאי שהסטודנט יסיים את לימודיו בהצלחה ויעבוד במערכת החינוך
  מספר שנים ובהיקף לפי הפירוט שלהלן:

עבור הלוואה בסך ₪ 5,800 שנת עבודה כנגד כל שנת הלוואה לפי היקפי המשרה שלהלן :

 • בשנה הראשונה בהיקף של  1/3משרה לפחות.
 • בשנתיים שלאחר מכן בהיקף של 2/3 משרה לפחות.

עבור הלוואה בסכום העולה על סך ₪ 5,800 לפי היקפי המשרה שלהלן:

 • שנת עבודה כנגד שנת הלוואה בהיקף של  2/3משרה לפחות.
 1. אין בקבלת ההלוואה משום התחייבות של משרד החינוך להעסיק בפועל בהוראה את בוגר תכנית
  ההכשרה. האחריות על ההשתלבות בעבודה בהוראה מוטלת על מקבל ההלוואה.
 2. אם הסטודנט לא יעמוד בתנאים להפיכת הלוואה למענק, ההלוואה תוגש לפירעון, כמפורט בשטר
  ההתחייבות של הבנק, שעליו הוא חתם.
 3. אם קיימת סתירה בין האמור בחוזר זה לבין שטר ההתחייבות, הכתוב בשטר ההתחייבות קובע.
 4. ההלוואה תשמש את הסטודנט לתשלום שכר לימוד בלבד.
 5. התנאים להפיכת הלוואה מותנית למענק מפורטים בשטר ההתחייבות של הבנק, שעליו חותם
  הסטודנט בזמן קבלת ההלוואה.
 6. על מנת שההלוואה תהפוך למענק, על הלווה להעביר לגב' עדי פחימה בפקס 02-5604803 או בדוא"ל [email protected] או בדואר לכ' עדי פחימה מנהלת ענף הלוואות מותנות,
  באגף בכיר כוח אדם בהוראה, משרד החינוך, כנפי נשרים 15 גבעת שאול, ירושלים, 91911. את המסמכים הבאים:
 • אישור סיום לימודים וזכאות לתואר אקדמי ו/או לתעודת הוראה בהתאם לתכנית ההכשרה להוראה שזיכתה באפשרות לקבל את המענק המותנה.
 • אישור העסקה בהוראה באחד ממוסדות החינוך שבפיקוח משרד החינוך, חתום ע"י מנהל המוסד, בהיקף ובמשך התקופה שפורטו בשטר ההתחייבות לבנק.
 • יובהר כי גם לווה שמועסק במשרד החינוך נדרש להעביר האישורים כמפורט לעיל.