הלוואה מותנית (בבניה)

מהי הלוואה מותנית?
הלוואה מותנית - הלוואה הניתנת על-ידי משרד החינוך לתלמיד העומד בתנאי הזכאות להלוואה, הגיש בקשה להלוואה ושמשרד החינוך החליט לאשר את בקשתו. הדיון בהפיכת ההלוואות המותנות למענק ייעשה בתום תקופה של 4 שנים וחצי ממועד סיום הלימודים, בהתאם למשך זמן חוקי ממועד תחילת הלימודים. במועד זה יידונו כל ההלוואות המותנות שקיבל הלומד במהלך לימודיו, כמקשה אחת. תלמיד שיסיים לימודיו ולא יעמוד בתנאי ההלוואה, היא תהפוך לו להלוואה ואז יצטרך להחזירה.
לכן ההלוואה נקראת מותנית.
הלוואה מותנית הינה חלק מהמערך המסייע המיועד לתלמידים סדירים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" B.Ed.)), לתלמידים סדירים לתעודת הוראה במסלולים לא אקדמיים ולתלמידים סדירים במסלול הסבת אקדמאים להוראה, במוסדות להכשרת עובדי הוראה.
יש לראות בהלוואה המותנית הלוואה בנקאית לכל דבר והיא תעמוד לפירעון ארבע שנים וחצי מתום לימודיו של התלמיד, או עם הפסקת לימודים מסיבה כל שהיא.
אין בקבלת ההלוואה המותנית משום התחייבות משרד החינוך להעסיק בהוראה את הבוגר. ההשתלבות בעבודה בהוראה מוטלת על הבוגר, ועל מקבל ההלוואה המותנית החובה להחזירה בכפיפות לתנאים בכתב ההתחייבות לקבלת ההלוואה.
תלמיד המעוניין בהלוואה מותנית כלשהי, יקרא את תוכן ה"איגרת לתלמיד המבקש הלוואה מותנית" לפני מילוי הבקשה להלוואה המותנית והגשתה למזכירות האקדמית.
 
אוכלוסיות התלמידים הזכאיות להגיש בקשה להלוואה
כל לומד המשתייך לאחת מן הקבוצות הבאות, זכאי להגיש בקשה להלוואה מותנית, כמפורט להלן:
·         לומדים סדירים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.), זכאים להגיש בקשה להלוואה מותנית, בכל אחת מן השנים א'-ג' ללימודיהם, בסה"כ עד 3 הלוואות. הלומדים בשנה ד' לתואר ראשון אינם זכאים להלוואה.
·         לומדים סדירים במסלולים לא אקדמיים, זכאים להגיש בקשה להלוואה מותנית בכל אחת מן השנים א'-ב' ללימודיהם, בסה"כ  עד 2 הלוואות. הלומדים בשנה ג' לתעודת הוראה אינם זכאים להלוואה.
·         לומדים סדירים בתכניות להכשרת אקדמאים להוראה, זכאים להגיש בקשה להלוואה מותנית בשנה אחת ללימודיהם, בסה"כ הלוואה אחת.
 
שלושה סוגים של הלוואה מותנית
1.       הלוואה מותנית מועדפת - לתלמידי שנה א' במסלול היסודי העומדים בתנאי הקבלה המלאים. גובה ההלוואה המועדפת - 5,800 ₪.
2.       הלוואה מותנית מועדפת לתלמידים בתכנית המצוינים - לתלמידים שהתקבלו לתכנית המצוינים על-ידי משרד החינוך. ההלוואה המותנית המועדפת, בנוסף למלגה משלימה שתינתן על-ידי המכללה, יכסו 100% משכר הלימוד של הלומדים בתכנית המצוינים. לכן תלמידים אלה חייבים להגיש בקשה להלוואה מותנית.
3.       הלוואה מותנית רגילה - לכל מי שלא נכלל בשתי הקטגוריות שצוינו לעיל והוא תלמוד בסטטוס מן המניין.
 
תנאים נוספים לזכאות להלוואה מותנית
·         תלמיד סדיר ללא כל חריגה בתנאי הקבלה להלוואה מותנית מועדפת.
·         אזרחות ישראלית.
·         לימודים בהיקף של 24 ש"ש לפחות, כולל התנסות בהוראה, בכל אחת מהשנים א'-ג'.
·         שכר הלימוד אינו ממומן במלואו ע"י משרד ממשלתי כלשהו.
·         המשך לימודים באותו מסלול/מקצוע הוראה נשואי ההלוואה המותנית.
 
תנאי התחייבות לקבלת הלוואה מותנית
·         התחייבות התלמיד ללמוד באופן סדיר ורצוף ובתוכנית לימודים אקדמית ארבע שנתית ברצף לתואר אקדמי ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed) או תלת שנתית למורה בכיר.
·         למצוינים - התחייבות התלמיד ללמוד באופן סדיר ורצוף בתוכנית לימודים מלאה תלת שנתית לתעודת הוראה ותואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) ועמידה בתנאי התוכנית במהלך כל שלוש שנות הלימוד. תלמידים שיפרשו מהתוכנית מרצונם, יחויבו להחזיר את מלוא ההטבות שקיבלו במסגרת התוכנית.
·         התחייבות התלמיד/ית לעבודה בהוראה - על התלמיד להתחיל מייד עם סיום לימודיו במילוי ההתחייבות.
·         במקרים חריגים, שבהם לא השלים מקבל ההלוואה המותנית את תנאי ההעסקה במערכת החינוך (מספר שנות עבודה ו/או היקף העסקה) הנדרשים להפיכת ההלוואה למענק, ניתן יהיה לפנות לוועדת חריגים, בבקשה לדיון בחריגה זו.
·         הפניית הבוגרים להוראה תיעשה על פי נוהלי משרד החינוך.
 
לא זכאים להלוואה מותנית
·         תלמידים משנה א' שלא השלימו את חובת הקבלה ללימודי שנה א'.
·         תלמידים שפיצלו לימודיהם ועקב כך הוארכו בשנה נוספת.
·         עובדי הוראה בפועל, הלומדים לתואר ולדרגת שכר של מורה מוסמך/ת בכיר/ה, B.Ed., או לימודים אחרים של השתלמות וקידום (בכל מעמד שהוא).
·         תלמידי המכינות הקדם אקדמאיות פדגוגיות ומכינות לעולים (זכאים למלגת קיום באמצעות האגודה לקידום החינוך, במידה ויהיו ראויים לכך).
·         תלמידים במכינות הקדם פדגוגיות ללימודי היהדות.
·         מורות חיילות או מורות בשירות לאומי, במסגרת לימודים מיוחדת המאושרת ע"י האגף.
·         תלמידים מחו"ל (המעוניינים בהלוואה יפנו אל מינהל התלמידים במשרד הקליטה) .
·         גננות פרטיות במסלול לימודים מיוחד.
·         רמי"ם בתוכנית לימודים לתעודת הוראה ולתוכנית B.Ed., הממשיכים לעבוד ולהשתכר אגב לימודיהם.
 
תכנית המצוינים - הסדר תשלום שכר הלימוד
·         לתלמידים שיעמדו בדרישות התוכנית, מובטחת הלוואה ל-3 שנות לימודיהם במכללה עד קבלת התואר ”בוגר בהוראה" (B.Ed), 300% שכ"ל בלבד.
·         התלמידים יחתמו על כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד כמקובל במכללה.
·         שכר הלימוד ישולם באמצעות הלוואה מותנית מועדפת והמלגה מטעם המכללה.
·         לצורך אישור ההלוואה לכל שנת לימודים, יש למלא טופס הבקשה להלוואה מותנית ולהגישו למזכירות האקדמית לא יאוחר מיום פתיחת שנה"ל האקדמית בכל שנה. ההלוואה תינתן באמצעות הבנק והתחייבות התלמידים תהיה כמקובל בטופס ההלוואה המותנה.
·         לאחר אישור ההלוואה המותנית וקבלתה, על התלמיד/ית לדאוג להעביר את הכסף לכיסוי שכר הלימוד באותה שנה.
·         המכללה תהיה רשאית לדרוש מהתלמיד החזר ההטבות של המכללה במקרה של הפסקת לימודים ביוזמת הלומד/ת.
 
רכיבים שיכולים להשפיע על רמת הזכאות להלוואה המותנית
·         עולה חדש המשתלב בכיתה רגילה.
·         תלמיד חדש: זכאות לבגרות.
·         תואר אקדמי. לימודים אקדמיים, לפחות שתי שנים באוניברסיטה, או שלוש שנים בישיבה גבוהה.
·         סוג שירות צבאי או לאומי: עתודאי, משרת בפועל, אורך השירות הצבאי - שירות פחות מ- 10 חודשים, פחות מ- 19 חודשים, פחות מ- 29 חודשים, פחות מ- 36 חודשים, שירות מעל  ל-36 חודשים.
·         מספר שנות השתכרות (שנת התחלת לימודים במכללה לעומת שנת סיום לימודים תיכוניים): פחות משנה או משנה עד 4 שנים.
·         מצב משפחתי: התחשבות במספר אחים לרווק עד גיל 25. התחשבות במספר ילדים לנשוי, אלמן או גרוש.
·         מקום מגורים בעת הלימודים: נקודות זכות למי שמגוריו לא בבית ההורים.
·         אזורי עדיפות לאומית: נקודות זכות לתלמידים מאזורי עדיפות לאומית א'-ב'.
 
הפיכת ההלוואה למענק (לבוגר שעמד בתנאי ההלוואה המותנית)
הפיכת ההלוואה המותנית למענק תתאפשר במילוי התנאים הבאים:
הדיון בהפיכת ההלוואות המותנות למענק ייעשה בתום תקופה של 4 שנים וחצי ממועד סיום הלימודים, בהתאם למשך זמן חוקי ממועד תחילת הלימודים. במועד זה יידונו כל ההלוואות המותנות שקיבל הלומד במהלך לימודיו, כמקשה אחת.
הפיכת ההלוואה המותנית למענק תיעשה באם מולאו כל התנאים המפורטים להלן, לגבי כל קבוצה: 
·         לומדים סדירים במסלול האקדמי לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.):
א. מקבל ההלוואה סיים לימודיו וזכאי לתואר האקדמי ולתעודת ההוראה.
ב. מקבל ההלוואה הועסק כמורה במערכת החינוך במשך שנתיים וחצי לפחות, בהיקף שלא יקטן מ-1/3 משרה בכל שנת עבודה בהוראה.
·         לומדים סדירים במסלולים לא אקדמיים:
א. מקבל ההלוואה סיים לימודיו וזכאי לתעודת הוראה
ב. מקבל ההלוואה הועסק כמורה במערכת החינוך במשך שנתיים לפחות, בהיקף שלא יקטן מ-1/3 משרה לפחות בכל שנת עבודה בהוראה.
·         לומדים סדירים בתכניות להכשרת אקדמאים להוראה:
א. מקבל ההלוואה סיים לימודיו וזכאי לתעודת הוראה.
ב. מקבל ההלוואה הועסק כמורה במערכת החינוך במשך שנה לפחות, בהיקף שלא יקטן מ-1/3 משרה לפחות בשנת עבודה בהוראה.
 
החזרת כספי ההלוואה (לבוגר שלא עמד בתנאי ההלוואה המותנית)
·         אי המצאת המסמכים שפורטו לעיל ע"י מקבל ההלוואה המותנית, במועד הנדרש, תגרום להפיכת ההלוואה המותנית לפירעון מיידי - לא יינתנו דחיות למועדים הנ"ל.
·         לומד שקיבל הלוואה מותנית והפסיק את לימודיו (נשר מהלימודים), יידרש להשיב את ההלוואה שקיבל לאלתר.
·         לומד אשר לא השלים את לימודיו ולא קיבל את התואר והתעודה לקראתם למד, עד תום תקופה של 4 שנים וחצי ממועד סיום הלימודים, אינו רשאי לפנות לוועדת חריגים וההלוואות שקיבל יעמדו לפירעון מיידי.
·         יש לראות בהלוואה המותנית, הלוואה בנקאית לכל דבר, והיא תעמוד לפירעון מיידי עם תום לימודיו של התלמיד או הפסקת לימודיו מסיבה כל שהיא. לכן, תלמיד שלא יעמוד בתנאים, ההלוואה המותנית תהפוך להלוואה בנקאית והוא יצטרך להחזירה על-פי תנאי הבנק. מומלץ לבדוק את תנאי החזרת ההלוואה, לפני מימוש ההלוואה המותנית בפועל.
·         אין בקבלת ההלוואה המותנית משום התחיבות משרד החינוך להעסיק בהוראה את הבוגר. השתלבות בעבודה בהוראה מוטלת על הבוגר. אם הבוגר לא השתלב בעבודה בהוראה מסיבה כל שהיא (המשך לימודים לתואר מתקדם, קיצוצים במערכת החינוך וכיו"ב) יהיה חייב הבוגר בהחזר ההלוואה.
 
נוהל הלוואה מותנית לתלמיד - בקשה, אישור ומימוש
שלב ראשון: הגשת בקשה להלוואה מותנית
תלמיד המעוניין לקבל הלוואה מותנית, יסמן זאת על גבי טופס הבקשה להלוואה מותנית. במידה ואינו מעוניין - יסמן זאת על גבי הטופס. חובה להחזיר את הטופס בכל מקרה.
בנוסף, יש לאמת את הפרטים האישיים ולעדכן פרטים שהשתנו על גבי הטופס.
יש להחזיר את טופס הבקשה למזכירות האקדמית/מזכירות השלוחה תוך שבוע מיום קבלתו.
 
שלב שני: אישור הבקשה על-ידי משרד החינוך
לאחר הגשת הבקשה למזכירות האקדמית, היא תועבר באופן ממוחשב למשרד החינוך. הבקשה תיבדק על יסוד הנתונים האישיים המוקלדים במערכת המידע במכללה. אישור ההלוואה המותנית יהיה בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד החינוך.
תלמיד אשר בהתאם לקריטריונים שפורסמו לעיל אינו עומד בתנאי הזכאות או בסדרי העדיפות שנקבעו או בקשתו היא מעבר למכסת ההלוואות המועדפות, תועבר בקשתו להלוואה מותנית רגילה. תלמיד שאושרה זכאותו להלוואה יפעל למימושה תוך 45 יום מההודעה לזכאות. לאחר תקופה זאת יתבטל מאליו אישור הזכאות להלוואה מותנית.
 
שלב שלישי: קבלת ההלוואה המותנית בפועל
תלמיד שאושרה זכאותו להלוואה יפעל למימושה תוך 45 יום מההודעה לזכאות. לאחר תקופה זאת יתבטל מאליו אישור הזכאות להלוואה מותנית. משרד החינוך לא יוכל לתת ארכת תוקף האישור.
ביצוע המערך המסייע למוסדות להכשרת עו"ה (הלוואות מותנות, מועדפות ורגילות) יתבצע באמצעות בנק דיסקונט אשר זכה במכרז של החשב הכללי.
קבלת ההלוואה המותנית תיעשה ע"י התלמיד ועליו לפנות ישירות לאחד מסניפי הבנק בארץ.
מזכירות המכללה תמסור לידי התלמיד את אישור הזכאות, חתום ומאושר. על התלמיד לשמור על האישור. התלמיד יוכל לממש את ההלוואה המותנית אך ורק בגין הצגת אישור הזכאות לבנק.
לקבלת ההלוואה על התלמיד להביא עמו:
·         אישור הזכאות
·         תעודת זהות
·         שני ערבים שהם בעלי הכנסה קבועה + תלושי משכורת
כספי ההלוואה ימסרו לתלמיד ישירות ולא דרך המכללה. התלמיד יעביר את כספי ההלוואה למדור גביה של המכללה לתשלום שכר הלימוד.
 
שלב רביעי: הגשת בקשה במועד ב' (לתלמיד שלא קיבל הלוואה מותנית במועד א')
במועד ב' יכללו תלמידים אשר מסיבה כל שהיא לא הגישו בקשה להלוואה במועד הראשון, או שבקשתם נדחתה כתוצאה מחוסר נתונים או נתונים שגויים. התלמיד יצרף לערעור מסמכים המעידים על מצבו האישי והכלכלי (תלושי משכורת של ההורים לרווק או של התלמיד ואשתו לנשוי, אישורי לימודים, אישורים רפואיים וכדומה). המכללה תעביר חוות דעת אישית על התלמיד המערער. חוות הדעת תרשם "בטופס ערעור מועד ב'".
לא מובטחת היענות לכל בקשה. הבקשות יטופלו ע"י ועדה מיוחדת במשרד החינוך.
לזכאים יינתן פרק זמן של 45 יום ממועד אישור ההלוואה לבצע את ההלוואה. לאחר פרק זמן זה יתבטל מאליו האישור להלוואה.