הפסקת לימודים

ההנחיות שלהלן נקבעו על דעת היועץ המשפטי של משרד החינוך.

הפסקת לימודים של לומד בגלל אי-עמידה בתנאי הקבלה המיוחדים שאושרו לו לזמן מוגבל, בהתאם להוראות האגף להכשרת עובדי הוראה או בהתאם לאישור מיוחד של מנהל האגף, ובהתאם להתחייבות של הלומד המצויה בתיקו האישי

• הפסקת הלימודים היא בסמכותו ובאחריותו של מנהל המכללה. החלטת המנהל, בציון התאריך, תירשם בתיקו האישי של הלומד.
• הודעה בכתב על הפסקת הלימודים תימסר ללומד לפחות 14 יום לפני תום הזמן המוגבל לעמידה בתנאי הקבלה המיוחדים שאושרו לו.
• ההעתק, שעליו יאשר הלומד כי קיבל את ההודעה, יישמר בתיקו האישי.

הפסקת לימודים של לומד בסוף עונת לימודים (סמסטר), או בסוף שנת הלימודים, עקב אי-עמידתו בהצלחה בדרישות הלימודיות, או אי-הצלחתו בהתנסות בהוראה

• הודעה בכתב על הפסקת הלימודים תימסר ללומד שלא עמד בחובות ובדרישות הנ״ל, כשהיא חתומה בידי המנהל.
• העתק ההודעה, שעליו אישר הלומד כי קיבל את ההודעה, יישמר בתיקו האישי.
• בהודעת המנהל על הפסקת לימודים תודיע המכללה ללומד:
1. על זכותו להביא את השגותיו בפני ועדה מכללתית תוך 14 יום מקבלת ההודעה.
2. על זכותו להופיע ולהשמיע את טיעוניו בפני הוועדה המכללתית.
• הרכב ועדת הערעור: דיקן סטודנטים - יושב ראש, חבר הנהלה או מרכז המסלול או מרכז ההתמחות, מדריך פדגוגי.
• הוועדה תתכנס לדיון בתוך 14 יום מקבלת השגותיו של הלומד. הלומד יוזמן להופיע בפני הוועדה.
• פרוטוקול מדיון הוועדה בהשגות הלומד והמלצות חברי הוועדה ובחתימתם יועברו לאישור מנהל המכללה ויתויקו בתיקו האישי של הלומד.
• המנהל יודיע ללומד את ההחלטה הסופית בעניינו תוך שבוע ימים ממועד ישיבת הוועדה.
• מצא הלומד שנוהל הטיפול בהפסקת לימודיו נעשה שלא כדין, הוא רשאי לפנות לנציג האגף להכשרת עובדי הוראה במוסד ולהביא את השגותיו. נציג האגף יכתוב פרוטוקול מהפגישה.
• נציג האגף במכללה יבדוק את הפנייה ותשובתו תינתן לפונה באמצעות המכללה, תוך 14 יום מקבלת הפנייה של הלומד. הפרוטוקול ועותק התשובה יישמרו בתיקו האישי של הלומד.
• נחלקו הדעות בין הנהלת המכללה לבין נציג האגף, יכריע מנהל האגף והכרעתו תהיה סופית. עותק של מכתב התשובה יתויק בתיק האישי של הלומד.

הפסקת לימודים של לומד בכל שלב משלבי לימודיו בגלל אי-עמידתו בחובות התקנון של המכללה

• הרחקת לומד מהמכללה היא צעד אחרון לאחר שמוצו כל הדרכים המקובלות של הטיפול בלומד (כגון: שיחה, התראה בכתב המציינת את הנושא שבגינו עומד הלומד בפני הפסקת לימודיו).
• ללומד שלא עמד בחובות התקנון ומסיבה זו הוחלט על הפסקת לימודיו, תימסר הודעה בכתב כשהיא חתומה בידי המנהל וההעתק יישמר בתיקו האישי.
• הפסקת הלימודים תיכנס לתוקף חודש ימים לאחר מתן ההודעה.
• בהודעת המנהל על הפסקת הלימודים תודיע המכללה ללומד:
1. על זכותו להביא את השגותיו בפני ועדה מכללתית, תוך 14 יום מקבלת ההודעה.
2. על זכותו להופיע ולהשמיע את דברו בפני הוועדה המכללתית.
• הרכב הוועדה המכללתית: דיקן סטודנטים - יושב ראש, חבר הנהלה או מרכז מסלול או מרכז התמחות, מדריך פדגוגי.
• הוועדה תתכנס לדיון תוך 14 יום מקבלת השגותיו של הלומד. הלומד יוזמן להופיע בפני הוועדה.
• פרוטוקול מדיון הוועדה בהשגות הלומד והמלצת חברי הוועדה בחתימתם יועברו לאישור מנהל המכללה ויתויקו בתיקו האישי של הלומד.
• המנהל יודיע ללומד את ההחלטה הסופית בעניינו בתוך שבוע ימים ממועד ישיבת הוועדה.
• במקרה חריג, הרשות בידי מנהל המכללה להשעות לומד מלימודים ומהתנסות בהוראה עד לסיום ההליכים והבירורים הקשורים בהרחקתו מהלימודים, אך לא יותר מתקופה של שבועיים.
• הערה: הרחקתו של לומד מהמכללה אין משמעה הרחקה מכל המוסדות להכשרת עובדי הוראה.

ערעור הלומד על החלטת המכללה

• מצא הלומד שנוהל הטיפול בהפסקת לימודיו נעשה שלא כדין, הוא רשאי לפנות לנציג האגף להכשרת עובדי הוראה במוסד ולהביא את השגותיו. נציג האגף יכתוב פרוטוקול מהפגישה.
• נציג האגף במכללה יבדוק את הפנייה ותשובתו תינתן לפונה באמצעות המכללה, תוך 14 יום מקבלת הפנייה של הלומד. הפרוטוקול ועותק התשובה יישמרו בתיקו האישי של הלומד.
• נחלקו הדעות בין הנהלת המכללה לבין נציג האגף, יכריע מנהל האגף והכרעתו תהיה סופית. עותק של מכתב התשובה יתויק בתיק האישי של הלומד.
 
 
 
 
 
עריכה: עדיאל ברודמן