הרצי"ה קוק - מדבריו לפרשת בהעלותך

דפי מאורות (5773-36)
בשבתך בביתך ובלכתך בדרך
 

פרשת "בהעלתך" היא הפרשה השלישית של ספר במדבר. מה עניינו של ספר במדבר? דבר ד' המגיע אלינו במדבר, בדרך. בחיי אדם יש שני מצבים יסודיים: "בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך". יש מצבים של קביעות ויש מצבים של נדידה.

 
 
כך הוא אצל האדם הפרטי-האישי, וכך הוא אצל האדם הציבורי-ההיסטורי. אנחנו מהווים דוגמא לכל האנושות כולה, "אתם קרויים אדם". יש פתגם של המשורר והפילוסוף הגרמני המפורסם גיתה: "לאור דברי ימיו וקורותיו של העם המיוחד, מתווה ההנהגה האלוהית בכתבי הקודש את הדרך לכל האדם והעמים". המדבר, פירושו "בלכתך בדרך". המדבר הוא הדרך ממצרים לירושלים, שבמהלך ישיר היא "אחד עשר יום מחורב", אבל הפכה לארבעים שנה.
אבל יש להבחין בין המצבים: "בשבתך בביתך", האדם מוקף ומשומר. לעומת זה "בלכתך בדרך" יש סכנות ואפשרות של סיבוכים. לכן יש צורך בשמירה מיוחדת בתפילת הדרך ובברכת הגומל. "כל הדרכים בחזקת סכנה": חומה פרוצה בחוץ, "צינים ופחים" בחוץ. יש צורך בדבר ד' מיוחד בהיותנו בדרך.
דבר ד' יוצר האדם, מקיף את כל מצבי החיים, ביציבותם ובתנודתם. דבר ד' מן השמיים מדריך את האדם ומחנך אותו גם בבית וגם בדרך: "והיו הדברים האלה [...] על לבבך [...] בשבתך בביתך ובלכתך בדרך". "ואתם הדבקים בד' אלהיכם" – אף בדרך. חומש במדבר הוא החלק המיוחד של דבר ד' המופיע אלינו בדרך, עם כל סיבוכיו וסכנותיו. [...]
בדרך יש סיבוכים גופנים ורוחניים, פרטיים וציבוריים. כאן מתחיל למעשה המסע הכלל ישראלי על כל סכנותיו. הכניסה לסכנות מצריכה פיקוח וטיפול מיוחד של ריבונו של עולם. בשתי הפרשיות הקודמות היו הכנות לדרך: פקודים, סטטיסטיקה והדרכה אלוהית לשמירת האדם מסכנות רוחניות, בפרשיות נזיר וסוטה. סוטה היא שיא המצב השלילי באומה, סיבוך של פסול הדורות. ומצד שני, נזיר הוא מצב חיובי. הנזיר הוא אדם פרטי שנמצא במצב של התעלות אישית כעין קדושת כהונה.
כשכל הבניין השלם של כלל ישראל מסודר מסביב למשכן, משתכללת השראת השכינה בישראל, וחוזר המצב של יום השמיני, של חנוכת המזבח, שבו נראה "כבוד ד' אל כל העם", "ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארון העדות מבין שני הכרובים וידבר אליו". מתוך זה יש אפשרות לצאת לדרך.
 
מתוך: שיחות הרב צבי יהודה – במדבר, בעריכת הרב שלמה אבינר, ירושלים תשס"ב, עמ' 93–97.
 
 
 

 

 

 

מחבר:
מכמן, ברוריה