התמחות כוללת (מקרא/תנ"ך 15 ש"ש, לשון 15 ש"ש)

לימודי מקרא


המקרא הוא ספר הספרים המקודש של עם ישראל. המקרא הינו המקור העיקרי לאמונתה ומצוותיה; ערכיה ותרבותה ולתולדותיה של האומה היהודית.

למקרא מוקדש מקום מרכזי בחינוך הממלכתי דתי. דבר המתבטא במספר שעות הלימוד שיוחדו להוראת המקרא בכיתות בית-הספר היסודי ובחטיבת הביניים. לכן נבחר המקרא להוות מסלול התמחות עיקרי במכללה להכשרת מורים לבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים.
 
מטרת ההתמחות במקרא:
הקניית ידע והבנה מקפת בספרי התורה, ספרי נביאים ראשונים ואחרונים, בעזרת מגוון הכלים הפרשניים שברשותנו: פרשנות חז"ל, הפרשנות הקלאסית והפרשנות החדשה, בעזרת הכלים שהעמיד המחקר החדש בתחומי האמונות והדעות, הפילולוגיה, הספרות, ההיסטוריה והגיאוגרפיה שבמקרא. השילוב של פרשנות המקרא היהודית הקלאסית, עם הישגי המחקר המודרני בדיסציפלינות האמורות, תוך סיגול כושר הניתוח, הביקורת והברירה, אמורים להכשיר את התלמיד להמשיך בלימוד המקרא באורח עצמאי.
 
תהליך ההכשרה:
הכשרת התלמידים תתמקד בתחומים הבאים: לשון עברית המקרא (בתחום לימודי הלשון עברית) דרכי ההבעה הספרותיים של המקרא, מחשבת המקרא, פרשני המקרא לדרכיהם ולשיטותיהם (בזיקה למציאות ההיסטורית של זמנם). תולדות ישראל בימי המקרא ותרומתם של מדעי העזר כפי שהתפתחו בעת החדשה בהבנת כתובי המקרא. התלמיד יכוון ללימוד ראשוני של המקרא מתוך הכתובים עצמם. התלמיד יסגל לעצמו את מיומנות ההבחנה בין פירוש בדרך הפשט לבין דרך הדרש. התלמיד יסגל לעצמו פתיחות למגוון השיטות שבלימוד המקרא ופיתוח מודעות למעלותיהן ולמגרעותיהן.
 
בהתאם לאמור, סדר הלימודים יהיה כדלקמן:
 
שנה א': תתמקד ההכשרה בלימוד נושאי מבוא ובקורסים המספקים כלים ללימוד המקרא: מבוא למקרא, הדרכה ביבליוגרפית, פרקים בדרכי הסיפור המקראי, השירה המקראית. ועיון בשני מפרשים קלאסיים: רש"י ורמב"ן. בשנה זו יכיר התלמיד את שלבי ההתקדשות של המקרא לספריו ולאותיותיו עד עידן הדפוס; התלמיד ירכוש מיומנות בשימוש ספרות העזר והיעץ לידיעת המקרא ולפרשנותו ולמיומנות בדרכי כתיבה מדעית. התלמיד יכיר את הכלים הספרותיים ואת תפקידם להבנת הסיפור המקראי ואת דרכי הפרשנות הקלאסית של המקרא, וירכוש כלים ללימוד עצמי של הפירושים.
הכלים שנרכשו בשנה הראשונה ייושמו בשיעורים שיילמדו בשנות הלימודים השנייה, השלישית והרביעית.
 
שנה ב': בשנה זו ירחיב ויעמיק התלמיד את כושר הניתוח שלו בתחום הסיפור המקראי והפרשנות היהודית הקלאסית וירכוש כלים לניתוח היסטורי וגיאוגרפי של סיפורי האירועים במקרא.
 
שנה ג': בשנה זו ירחיב התלמיד את ידיעותיו בשני ספרי תורה, יתוודע לדרכי לימוד ספרי הנבואה בעזרת לימוד פרקים נבחרים; ירכוש כלים לניתוח פסוקים והבנת חלוקתם על פי הטעמים ויכיר את השפעת הפיסוק על הבנת תוכנם. וכן יתוודע התלמיד לשפה הארמית המקראית.
 
שנה ד': בשנה זו ישלים התלמיד את השכלתו; יפתח את ההכרה במערכת אמונות וערכים המשתקפים בחוקים ובסיפורי המקרא; ירכוש ידיעה והבנה בעולם שבו פעלו אבותינו ושאר הדמויות עליהם מסופר במקרא. התלמיד ירכוש מיומנות בכתיבת עבודה נרחבת על נושא מהמקרא, ויציג את כושרו לכתוב עבודה עצמאית על פי דגם הכתיבה המדעית.
 


לימודי לשון עברית

 
סטודנטים בכל רמות ההוראה ובכל מקצועות ההוראה צריכים להיות מודעים למשלביה של לשון האם שהם מלמדים בה, ולא עוד אלא שהלשון העברית משמשת כמקצוע הוראה מיוחד הן בבית הספר היסודי והן בחטיבת הביניים.
כדי שהמתכשרים יהיו מוכנים להורות מקצוע לימודים זה הם חייבים לעמוד בשנת לימודיהם הראשונה בדרישות המחמירות של לימודי היסוד: תורת הניקוד, יסודות התחביר, הבעה עברית. העומדים בהצלחה בדרישות אלו בסוף שנת לימודיהם הראשונה יוכלו הלומדים במסלול יסודי להמשיך ולהתמחות בלשון עברית (בהיקף 15 ש"ש).
 
היקף לימודי לשון עברית:
1.      2 ש"ש - תלמיד במסלול העל-יסודי או תלמיד במסלול היסודי שאינו לומד את חטיבת לשון עברית ושסווג לרמה הגבוהה על פי הציון המסווג בלשון עברית.
2.      4 ש"ש - תלמיד במסלול העל-יסודי או תלמיד במסלול היסודי שאינו לומד את חטיבת לשון עברית ושסווג לרמה הבינונית על פי הציון המסווג בלשון עברית.
3.      6 ש"ש - תלמיד במסלול העל-יסודי או תלמיד במסלול היסודי שאינו לומד את חטיבת לשון עברית ושסווג לרמה הנמוכה על פי הציון המסווג בלשון עברית.
4.      15 ש"ש - "מתמחים בלשון עברית" - תלמיד במסלול יסודי שלומד 15 ש"ש לשון עברית כחטיבה בהתמחותו המשנית.