ייעוץ חינוכי

טפסים להורדה

ד"ר הראל מליחי- מרכז התוכנית
הראל מליחי
גב' נירית לידני
מזכירת רישום תואר שני
טלפון:
08-9485622
כתובת דוא"ל:
גב' שרה מונק
מזכירת תואר שני
טלפון:
08-9485673
כתובת דוא"ל:
מטרת התוכנית
מבנה לימודים
תנאי קבלה
מסמכים לרישום
שכר לימוד

היועץ החינוכי אחראי על ההתפתחות האישית והבריאות הנפשית של התלמיד ועוסק גם בתחושת המסוגלות שלו, בהצלחתו בלימודים ובהכנתו לחיים. עליו לטפל בבעיות ולעסוק במניעה ובמיטביות. היועץ החינוכי מסייע לפונים אליו בקבלת החלטות, באיסוף מידע רלוונטי,
בשיקול אפשרויות וחלופות שונות ובביצוען. היועץ החינוכי מסייע בניהול קונפליקטים מערכתיים, בין-אישיים ותוך-אישיים. כחלק עיקרי מצוות בית הספר היועץ מסייע לתלמיד הפרטי, למערכת הבית ספרית, המשפחתית והקהילתית, ועוסק גם בעבודת הצוות הבין-מקצועי והבית ספרי.

תוכנית מיועדת לגברים / ונשים - לשנת הלימודים תשפ"ד 

תוכנית גברים : יום א' - 22:15-16:30

תוכנית נשים : יום ב'  - 22:15-16:30

בין הנושאים הנלמדים: נוער בסיכון , .C.B.T  ו-.N.L.P


 
עבודה מעשית – כל סטודנט חייב ב- 240 שעות התנסות
במהלך התכנית, כ- 7 שעות שבועיות, אותן ניתן לבצע בבוקר של יום הלימודים, ואחה"צ להגיע ללימודים במכללה, או בכל יום חופשי אחר. לא ניתן לבצע את העבודה המעשית במקום העבודה

לוח אקדמאי תשפ"ד 

מערכת שעות : 

 

• תואר ראשון ותעודת הוראה בממוצע 80 ומעלה
• ראיון קבלה
• אנגלית לתואר ראשון

• תואר ראשון + גיליון ציונים מלא
• תעודת הוראה + גיליון ציונים מלא
• מכתב המלצה חתום מאיש חינוך
• צילום ת"ז
• תמונת פספורט

הסכומים המצוינים עפ"י שנה"ל תשפ"ג ויתעדכנו בהתאם להנחיות משה"ח ומל"ג
• דמי רישום בסך 350 ש"ח - בשנה הראשונה.
• שכר הלימוד הינו אוניברסיטאי בהתאם ל-% ,100כ- 14,774ש"ח - בכל שנה.
• אגרות (עבור שירותים נלווים) בסך 420 ש"ח - בכל שנה.
 

*הלימודים מוכרים לצורך מענק שעות והחזרי שכ"ל ממשרד החינוך
ולמורים בשנת שבתון