לימודי חינוך - לימודים סדירים לתואר ראשון B.Ed (גברים)

לימודי חינוך
לימודי החינוך מהווים את החוליה המרכזית בתכנית הלימודים של הסטודנט במכללה למורים. במסגרת הלימודים העיוניים והמעשיים ירכוש הסטודנט את הידע הפדגוגי והדידקטי הדרושים להתבססות בתחילת דרכו כמורה וכמחנך דתי בישראל. כן ירכוש הסטודנט את היסודות במחקר חינוכי שיאפשרו לו להבין ממצאי מחקר עדכניים ולנצלם בתבונה. בנוסף יתנסה הסטודנט במגוון מצבי הוראה שיעזרו לו לפתח שיקולי דעת חינוכיים מתקדמים. בכוונתנו להכשיר איש חינוך חושב ויוזם שמסוגל להגדיר היטב את מטרותיו בהוראה ולתכנן היטב את צעדיו הפדגוגיים. לצד פיתוח המקצועיות בהוראה נפעל להגביר את תחושת האמפתיה של הסטודנט כלפי תלמידיו.
 
במישור העיוני הלימודים מכוונים להקנות לסטודנט ידע כללי במדעי ההתנהגות וידע מקיף ומעמיק יותר במדעי החינוך, כולל השימוש בכלי מחקר מגוונים. בנוסף לקורסי מבוא במדעי ההתנהגות הסטודנט ישתתף בקורסים המקנים לו ידע רחב בסוגיות חינוכיות עקרוניות ועדכניות. במישור המעשי תכנית הלימודים נועדה לאפשר לסטודנט להתנסות במגוון מצבים ומסגרות חינוכיים. החוג שואף לשילוב מירבי בין המישור העיוני בלימודים למישור המעשי בהכשרת הסטודנט. מסגרת הלימודים בחוג לחינוך תכלול מרכיב עיוני ומרכיב התנסותי, תוך הפריה הדדית ביניהם.
 
לימודי החינוך במכללה מתחשבים בהרכב אוכלוסיית התלמידים בחינוך הממלכתי דתי בישראל. בהתאם לכך, הקורסים מדגישים נושאים כגון טיפוח החשיבה של התלמיד, ההוראה והלמידה בכיתה הטרוגנית ועוד. ברצוננו לסייע למתכשרים לתפקידי חינוך במכללה לפתח דפוסי חשיבה, אמונות חינוכיות ודרכי עבודה מעשיות המאפשרים לכל תלמיד בחינוך הדתי להשתלב בהצלחה בכיתת לימוד  רגילה. לצד הדאגה המיוחדת לתלמידים מתקשים ירכוש הסטודנט שיטות פדגוגיות המקדמות גם את התלמידים המצטיינים בלימודים.
 
בד בבד עם הלימודים העיוניים וההתנסות המעשית המבוקרת, הסטודנט ילמד להשתמש במחשב ובמגוון עזרי הוראה כולל עזרים משוכללים. מתחילת דרכו של הסטודנט במכללה, הוא ילמד לתפעל את המכשירים ולנצל אותם בתבונה בשירות ההוראה.
 
בכל שנה ישתתף הסטודנט בקורסים עיוניים ובהתנסות במצבי הוראה שונים במטרה להקנות לו את הידע, את הכלים, ואת דרכי החשיבה, המהווים בסיס איתן להתפתחותו כמורה מיומן.
 
שנה א': בשנה הראשונה ההכשרה העיונית תתמקד בקורסי מבוא בתחום הפילוסופיה, הסוציולוגיה והפסיכולוגיה של החינוך. כמו כן ישתתף הסטודנט בקורס אינטגרטיבי שבו יוצגו יסודות החינוך וההוראה ותכניות לימודים. נוסף לכך ירכוש הסטודנט הבנה עיונית ומעשית במגוון כלי עזר טכנולוגיים שישרתו אותו בהוראה בכיתה. במסגרת ההתנסות בהוראה, מושם בשנה זו הדגש על עיצוב אישיותו של המורה לעתיד. הסטודנט ייחשף לקשת רחבה של מצבי הוראה-למידה באמצעות תצפיות מודרכות, סימולציות, תרגילים, הוראה זוטא והוראה בפועל של חלקי שיעורים ומספר שיעורים מלאים.
 
שנה ב': בשנה זו ירחיב ויעמיק הסטודנט את הידע העיוני ואת ההבנה החינוכית המעשית שלו. הסטודנט ישתתף בקורס אינטגרטיבי בנושא פסיכולוגיה התפתחותית תוך שימת דגש על אותן סוגיות שהן רלוונטיות במיוחד לחינוך. כן הוא ישתתף בקורס ראשון בתחום המדידה וההערכה החינוכית שמטרתו לצייד את הסטודנט בהבנה הדרושה כדי לבנות כלי הערכה ולהשתמש בהם בכיתה בתבונה, כדי לסייע בקידומם של התלמידים בתחום הלימודי, החברתי והאישי. בנוסף, יצייד קורס זה את הסטודנט במיומנויות הדרושות לקריאת כתבי עת מדעיים. כמו כן ילמדו בשנה זו הלומדים בביה"ס היסודי קורסים שונים על הוראת ראשית החשבון בכיתות היסוד.
בהתנסות בהוראה יוסיף הסטודנט נדבך בהבנתו הפדגוגית. שנה זו תתמקד בהקניית שיקולי דעת לגבי דרכי ההוראה הייחודיות לתחומי דעת שונים ובהבהרת והקשר בין חומר הלימוד, התלמיד ודרך ההוראה. במסגרת ההכשרה המעשית, הדגש בשנה זו על עיצוב פרופסיונאלי-דיסציפלינארי של המורה לעתיד. ההתנסות תתבצע לצד קורסים במתודיקה של ההוראה בדיסציפלינות שונות. תורחב הדרישה של יכולת למידה עצמית ברמה גבוהה (רמת לומד מבוגר) ותרגומה לתכנון הוראה על סמך שיקולי דעת דידקטיים. בפועל ילמד הסטודנט בפרק זה של הכשרתו כשמונה שיעורים מלאים.
 
שנה ג': הלימודים העיוניים בשנה זו מתבססים על הידע והניסיון הכללי שנרכשו בשנתיים הראשונות. בשלב זה הסטודנט יתוודע למצבים פדגוגיים מיוחדים ולאלה הדורשים הבנה ושיקולי דעת מתקדמים. הסטודנט ישתתף במספר קורסים שנועדו לסייע לו בעבודתו עם תלמידים מיוחדים וקבוצות של ילדים הזקוקים לטיפול פדגוגי וחינוכי שאינו שגרתי. כן הוא יעמיק את הכישורים שלו בתחום הטכנולוגי על ידי השתתפות בקורס יישומי מחשב בחינוך שנועד להעניק לסטודנט שליטה במחשב ככלי דינמי המשרת אותו ואת תלמידיו במעשה החינוכי. כמו כן ילמדו בשנה זו הלומדים בביה"ס היסודי קורסים שונים על הוראת ראשית הקריאה בכיתות היסוד.
במישור המעשי, ישתתף הסטודנט בקורס נוסף במתודיקה ובו-זמנית יעמיק את ההתנסות הפדגוגית והדידקטית שלו בכיתה. הדגש בשנה זו הוא על עיצוב פרופסיונאלי של מכלול תפקידי המורה בביה"ס. הוא ידרש לעסוק בתכנון, ביצוע והערכה של פעילויות הוראה-למידה וחינוך. יתנסה בהוראת רצף של שיעורים אחדים, בהוראה עצמאית של שיעור שבועי, במגוון שיטות הוראה-למידה. ישפר את מיומנויותיו ברפלקציה של תהליכי ההוראה-למידה בהם הוא נטל חלק. הוא ילמד כ- 30 שיעורים, כולל התנסות רצופה של מספר ימים אחדים. הסטודנט יתבקש לתכנן את השיעורים; לתת רציונל לבחירת חומר הלימוד ודרכי ההוראה; לנמק כיצד השיעור אמור לספק את הצרכים הלימודיים של כלל התלמידים בכיתה; ולהסביר, לאחר השיעור, את הלקחים שהוא הפיק מההתנסות. יהיה עליו להתנסות וליטול חלק בכל מכלול פעילויותיו של מחנך הכיתה.
 
שנה ד': בשנה האחרונה במכללה יתוודע הסטודנט לתפקידו כמחנך כיתה ולמגוון תכניות חינוכיות. כן הוא ילמד על דרכים לשילובם החברתי והלימודי של תלמידים חריגים בכיתה הרגילה. בשלב זה יבחר הסטודנט בין קורסים אחדים העשויים לעניין אותו באופן אישי, כגון: חינוך לא פורמאלי, מדידה והערכה חלופיות והבנת בית הספר כמערכת ארגונית. העמקת שיקולי הדעת הפדגוגיים  תתבצע באמצעות חקירת סוגיה חינוכית, פדגוגית או דידקטית במסגרת עבודה סמינריונית.
במסגרת ההתמחות בהוראה הסטודנט יצא לעבודה בהיקף של שליש משרה לפחות. בשנה זו יושם דגש על חשיבה מעמיקה וביקורתית של הסטודנט-המורה לגבי ההוראה שלו, על יכולתו לעסוק בהערכה לסוגיה השונים, יתנסה בתכנון לימודים תקופתי ושנתי ומעקב אחר ביצועה, יכיר את התלב"ס וישתלב בתוכו.