לימודי יסוד וחובה - לימודים סדירים לתואר ראשון B.Ed (גברים)

לימודי יסוד וחובה - לימודים סדירים לתואר ראשון B.Ed (גברים)
 
·         לימודי יסוד
·         מבחני בקיאות
·         שנת התמחות בהוראה (סטאז')
 
לימודי יסוד
קורסים בלימודי יסוד נלמדים בתחומים הבאים:
א. אנגלית
ב. לשון עברית
ג. עזרה ראשונה + בטחון ובטיחות בחינוך
ד. סיורים לימודיים
 
 
א. אנגלית
תמצית ההוראות החדשות מיועדות לסטודנטים שיחלו לימודים משנה"ל תשע"ה ואילך:
1.      אין לדחות את לימודי האנגלית לשנה האחרונה.
2.      מספר ש"ש לכל רמה מוגדר עבור כל סמסטר ורמה בנפרד.
3.      ארבעת הסמסטרים הראשונים של הלימודים מיועדים להשלמת לימודי האנגלית.
4.      רמת האנגלית נקבעת ע"י הציון במבחן הפסיכומטרי או במבחן אמי"ר חיצוני.
5.      מבחן אמי"ר הינו הקובע היחידי לצורך שינוי רמת האנגלית.

 

טבלת היקפי השעות הנדרשות לכל רמה:
ציון רמת אנגלית בפסיכומטרי
 
רמה ה
0-69
רמה ד
70-84
רמה ג
85-99
רמה ב
100-119
רמה א
120-133
פטור
134 ומעלה
סמסטר ראשון
4 ש"ש
3 ש"ש
3 ש"ש
2 ש"ש
2 ש"ש
--
סמסטר שני
3 ש"ש
3 ש"ש
2 ש"ש
2 ש"ש
--
--
סמסטר שלישי
2 ש"ש
2 ש"ש
2 ש"ש
--
--
--
סמסטר רביעי
2 ש"ש
2 ש"ש
--
--
--
--
סה"כ ש"ש
11 ש"ש
10 ש"ש
7 ש"ש
4 ש"ש
2 ש"ש
2 ש"ש
רק הש"ש של רמה א' נחשבות במניין הש"ש לתואר.
 
ב. לשון עברית
כל הסטודנטים המתקבלים לשנת הלימודים תשע"ה חייבים בלימודי יסוד בלשון עברית. הסיווג לרמות יתבצע כמפורט להלן:
א.      לנבחנים במבחן הפסיכומטרי: על פי הציונים המתקבלים ברכיב הלשוני של המבחן הפסיכומטרי, אשר יתקבלו באמצעות המרכז הארצי לבחינות.
סיווג על בסיס ציוני הרכיב הלשוני במבחן הפסיכומטרי:
ציון במבחן הפסיכומטרי
רמת לשון עברית
עד ציון 90
6 שעות שבועיות - רמה ג'
91 לציון 120
4 שעות שבועיות - רמה ב'
121 ומעלה
2 שעות שבועיות - רמה א'
 
 
ב.      למתקבלים שלא על פי מבחן הפסיכומטרי: על פי ציון הלשון (לשון והבעה) במבחן הבגרות, על פי תעודת הבגרות המוצגת ע"י המתקבלים.
סיווג על בסיס ציוני הבגרות:
ציון במבחן הבגרות לשון והבעה
רמת לשון עברית
נמוך מ-75
6 שעות שבועיות - רמה ג'
90-75
4 שעות שבועיות - רמה ב'
91 ומעלה
2 שעות שבועיות - רמה א'
הערות:
·         תלמיד שאינו לומד חטיבת לימודים בלשון ילמד את הקורסים על-פי רמתו האישית ("לשון רמה 6" ו-"לשון רמה 4" בשנה א', ויתר הקורסים בשנים ב'-ג').
·         תלמיד שלומד חטיבת לימודים בלשון חייב בכל מקרה ב-15 ש"ש ("לשון רמה 6", "לשון רמה 4" ו"תורת הניקוד" בשנה א', ויתר הקורסים בלשון בשנים ב'-ד').
·         תלמיד שסווג לרמה נמוכה לא יכול ללמוד חטיבת לימודים בלשון.
 
 
ג. קורס עזרה ראשונה וקורס בטחון ובטיחות בחינוך
כל תלמיד חייב לעבור קורס עזרה ראשונה בן 44 שעות.
פטורים מקורס זה:
1.      תלמיד שעבר קורס חובשים בבה"ד 10 בצה"ל, ובידו אישור רשמי על כך.
2.      תלמיד שעבר קורס מע״רים בן 44 שעות ובידו תעודה בתוקף על כך.
כמו"כ חייב כל תלמיד לעבור קורס בן 24 שעות בביטחון ובטיחות בחינוך וזהירות בדרכים.
 
 
ד. סיורים לימודיים (הסיור המשולב)
כל תלמיד חייב להשתתף בכל הטיולים, סמינריונים וסיורים לימודיים המתקיימים במכללה, בכל שנות לימודיו.
 
 
מבחני בקיאות
כל התלמידים חייבים לעמוד במספר מבחני בקיאות במשך לימודיהם במכללה, לפי הפירוט שלהלן:
א. מבחני בקיאות בהלכה - משולבים בלימודי ההלכה, ובמסגרת המבחנים בהלכה נבחנים התלמידים גם במבחני בקיאות בהלכה.
ב. מבחני בקיאות במשנה - בכל שנת לימודים מתקיימים 2 מבחני בקיאות במשנה. תלמיד חייב לעבור בהצלחה 4 מבחני בקיאות שונים במשנה במשך לימודיו במכללה. ציון עובר: 60.
ג. מבחני בקיאות בתנ"ך - בכל שנה מתקיים מבחן בקיאות בתנ"ך. כל תלמיד חיים לעבור בהצלחה 2 מבחני בקיאות שונים בתנ"ך במשך לימודיו במכללה. ציון עובר: 60.
למבחני הבקיאות במשנה לא מתקיימים מועדי ב'. תלמיד שנכשל או לא נבחן במבחן בשנה מסוימת יכול להשלימו רק בשנה הבאה.
 
 
שנת התמחות בהוראה (סטאז')
בשנת הלימודים הרביעית ישתלבו התלמידים במערך לימודי ההתמחות להוראה.
ההתמחות בהוראה הינה חובה לכל בוגר מכללה ע"מ לקבל רשיון עבודה קבוע שיאפשר לו לעבוד במערכת החינוך של מדינת ישראל.
תנאי ההתמחות:
1. במהלך השנה יעסקו המתמחים בהיקף של שליש משרה לפחות בבי"ס מוכר של משרד החינוך.
2. המתמחה מחויב בהשתתפות סדירה בסדנת הוראה (2 ש"ש) שתתקיים במהלך יום הלימודים המרוכז במכללה.
3. מתחילת שנת הלימודים ילווה המתמחה במורה עמית מצוות ביה"ס שישמש "מורה חונך".
4. במהלך שנת ההתמחות ובסופה יוערך המתמחה ע"י ועדת הערכה שתורכב ממפקח ביה"ס, המנהל, והמורה החונך. נציג המכללה יעודכן בהערכות הוועדה.