מחנכים באמונה - אברהם רון

דפי מאורות (5772-50)
תר"פ–תשס"ה (1920–2005)
המנהל השלישי של החינוך הממלכתי דתי ומעצב דרכו האידאולוגית
 

"החמ"ד חייב ליצור את המסגרות החינוכיות שיטפחו את החניכים בכיוון המשותף לקראת היותם יהודים יראי שמיים, מקיימי מצוות ובוני חברה דתית באותו הגיון המבוסס על אמונה כי התורה היא מן השמיים [...] ידעו תלמידינו שלא הופענו על במת ההיסטוריה רק היום, שמאחורינו עבר מפואר, ושלא אתמול החלו קשרינו עם הארץ הזאת" (אברהם רון).
אברהם רון נולד ברוסיה ועלה ארצה בגיל חמש עם הוריו. הוא למד בתל אביב בבית הספר היסודי תחכמוני, בישיבת היישוב החדש ובבית הספר הגבוה למשפט ולכלכלה שאותו סיים בהצטיינות בשנת 1941. בשנת 1944 הוסמך להוראה ובמשך למעלה מארבעים שנה הקדיש את כל זמנו, מרצו והגותו לחינוך הממלכתי דתי. 
בשנת 1977 נתמנה אברהם רון למנהל אגף החינוך הדתי. הודות להשכלתו הרחבה ולידיעותיו בתחום התורני, החינוכי והפילוסופי, פיתח ושילב במהלך שנות עבודתו את מחשבת החינוך הממלכתי דתי. בתקופתו ראה שני אתגרים לחינוך הדתי: הראשון מצד האוכלוסייה המבוססת, שלדבריו הפגינה הישגים לימודיים אך אמונתה הדתית לא הייתה מבוססת, והאתגר השני מצד האוכלוסייה שקרא לה אוכלוסיית טעוני הטיפוח ולדבריו היא יציבה באמונתה אך טעונה השקעה בתחום הלימודי. 
בשנת 1977 כתב רון מאמר בשם: "על מורה שחקן ומורה במאי" והיטיב להשתמש במטאפורה זו כדי להגדיר שני סוגי מורים: מורה שחקן, שלטענתו מרוכז בעצמו: בקולו, בתנועותיו, בהעוויותיו ובחוויותיו. לעומתו, מורה במאי המרוכז בשחקנים, קרי בתלמידים: בקולם, בתנועותיהם, בהעוויותיהם ובחוויותיהם. 
את תפישותיו בעניין תפקידיו החינוכיים הייחודיים של החמ"ד העלה על הכתב בחוברת "עיונים במחשבת החינוך הדתי", שיצאה לאור על ידי האגף לחינוך דתי בשנת 1978. בחוברת דן רון במתח הקיים לכאורה בין חופש ובין סמכות בחינוך הדתי, ובלשונו: "האם ועד היכן נוטלת התורה לעצמה את ההכרעה לקביעת מעשינו ומחשבותינו, ואם ועד כמה היא משאירה לנו מרחב של הכרעה" (שם, עמ' 7).
 
לעיון נוסף
• חסידה, ויניצקי (1998), מיובל ליובלות. ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט מינהל חברה ונוער
• אברהם, רון (טבת תשל"ז), "על מורה שחקן ומורה במאי", בתוך: עיונים בחינוך, 13, חיפה, עמ' 167–171)
• אברהם, רון (תשל"ח), עיונים במחשבת החינוך הדתי  – חופש וסמכות במחשבת החינוך הדתי, ירושלים, משרד החינוך
• אברהם, רון (תשמ"ז), על ישראל ועל... תלמידהון. בתוך: י' עזריאלי, החינוך הדתי בגבורותיו, ירושלים: המרכז לחינוך דתי, עמ' 115–145.
 
 

 

 

 

מחבר:
פולצ'ק, בועז