מחנכים באמונה - חינוך ברוח תנועת "המזרחי"

דפי מאורות (5772-15)
תנועת "המזרחי" (מרכז-רוחני) נוסדה בוילנה בשנת תרס"ב (1902), מיד לאחר הקונגרס הציוני השני, כתנועה דתית-לאומית. מייסד התנועה ומנהיגה הרוחני בשנות התהוותה היה הרב יצחק יעקב ריינס. ההחלטה של הרב ריינס להצטרף לתנועה הציונית באה מתוך אמונתו שרק פעילות בתוך התנועה הציונית תוכל להשפיע על דמותה של המדינה העתידה לקום
 
 
מבחינה אידאולוגית נוצרה בתנועת "המזרחי" אלטרנטיבה דתית לחינוך הלאומי החילוני שביקש ליצור דמות של "עברי חדש" ולשנות את סדרי הלימוד הישן על סמליו ועל תכניו. "המזרחי" ביקשה להוכיח כי אפשר לחנך להשקפות לאומיות היונקות מן המסורת הקדומה, תוך שמירה על קשר הדוק עם העשייה הציונית המתהווה בתוך הבית הלאומי המתחדש בארץ ישראל. כבר מראשית הדרך עמד חינוך הבנות במרכז תשומת הלב והדיונים של תנועת "המזרחי".
נוסף על חינוך דתי-לאומי ראתה         התנועה חשיבות רבה בלימודים אקדמיים-כלליים שמשמעותם הקניית מיומנויות לתפקוד אזרחי בחברה מודרנית, שתאפשרנה השתלבות של חברי התנועה בכל תחומי החיים:
אין אנו רשאים בשום אופן להסכים כי כל השכלתנו תהיה מצומצמת רק באותם הלימודים הלאומיים או הדתיים המיוחדים רק לנו, וכשנצטרך לרופאים, אדריכלים ומהנדסים נביא אותם מארצות אחרות [...] מוכרחים אנו לבנות בתי"ס ללמודים עבריים וכלליים" (הרב ברלין, התור, 1922).
נושא נוסף אשר סביבו התמקד ויכוח בדבר החינוך היהודי היה שפת ההוראה בבתי הספר היהודיים בכלל ובארץ ישראל בפרט. ויכוח זה נודע בשם "מלחמת השפות" (1913). בעוד שבארץ ישראל היו ארגונים שבבתי הספר שלהם לימדו אידיש או גרמנית, הציבה תנועת "המזרחי" את לימוד השפה העברית כעיקרון רב חשיבות.
שני כוחות חברתיים פעלו לייסוד זרם "המזרחי" שיחנך ברוח הדגשים שהוזכרו לעיל: מבחוץ פעלה יהדות הגולה ומבפנים פעל היישוב הישן בארץ ישראל. בארץ ישראל נפגשו שני הכוחות: תנועת "המזרחי" שהגיעה מהגולה ורצתה לקרב את אנשי היישוב הישן בארץ ישראל למפעל הציוני, ומנגד היו בין אנשי היישוב הישן שחיפשו דרך להעניק השכלה כללית לבני הדור הצעיר הגדל בארץ.
זרם "המזרחי" בחינוך הפך ברבות הימים לחינוך הממלכתי דתי הקיים בימינו במדינת ישראל, כזרם אוטונומי במשרד החינוך.
 
מקורות
·         אלבוים-דרור, רחל, החינוך העברי בארץ-ישראל, יד יצחק בן-צבי, ירושלים תש"ן
·         מכמן, ברוריה, "תכנית הלימודים לבתי הספר העממיים של 'המזרחי' משנת תרצ"ב", בתוך: דון-יחיא, אליעזר (עורך), בין מסורת
       לחידוש, בר-אילן, רמת-גן תשס"ה, עמ' 199–224
·         קיל, יהודה, ,יסודותיו, תולדותיו, לבטיו וגידוליו של החינוך הממ"ד, בתוך: עזריאלי, יהודה (עורך), החינוך העברי בגבורותיו,
     המרכז לחינוך דתי, ירושלים, תשמ"ז, עמ' 163–187
·         רז, שמחה (עורך), מאה שנות חינוך ציוני-דתי, ירושלים תשס"ז
 
 
 

 

 

 

מחבר:
מכמן, ברוריה