נוהל בחינות לנבחנים

• תלמיד יורשה להשתתף בבחינה לאחר הצגת תעודה מזהה עם תמונה.
• תלמיד יורשה להשתתף בבחינה בקורס הרשום בתכנית לימודיו, ובתנאי שהייתה לו נוכחות סדירה בקורס.
• תלמיד שהיעדרותו מהשיעורים גדולה מ-20% לא יוכל להיבחן אלא לאחר שילמד שוב את הקורס (חישוב שנתי בקורס שנתי), או יקבל אישור להיבחן מועדת סטטוס.
• תלמיד שהיעדרותו מהשיעורים גדולה מ-20% יוכל להגיש בקשה לדיון בועדת סטטוס לפני מועד הבחינה, אם נסיבות היעדרויותיו מצדיקות התחשבות. את הבקשה יש לגבות במסמכים רלבנטיים (לדוגמא: אישורים רפואיים, אישורים צבאיים וכו'). 
• תלמידים ללא הסדר שכר לימוד לא יורשו להיבחן ללא אישור ממדור גביה.
• התלמיד מתבקש להיות בחדר הבחינה 15 דקות לפני תחילת הבחינה. (לאחר שהשלים את כל סידוריו האישיים) - לא תתאפשר יציאה מהכיתה במהלך הבחינה! לרבות יצאה לשירותים. במקרים חריגים המשגיח יבקש אישור מאחראי בחינות.
• תלמיד המאחר לבחינה לא יזכה בתוספת זמן. לא תתאפשר כניסה לבחינה לאחר 30 דקות משעת תחילתה. לא תתאפשר יציאה מכיתת הבחינה, אלא רק לאחר 30 דקות מתחילתה.
• תלמיד ישב בהתאם להוראות המשגיח. המשגיח רשאי להעביר תלמיד למקום אחר בכל עת.
• כל החפצים האישיים של הנבחנים, לרבות טלפונים ניידים, מחשבים ניידים ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, ירוכזו בפינת החדר בהתאם להוראת המשגיח.
• המשגיח יחלק לנבחן מחברת בחינה שעליה מודבקות מדבקות הנושאות את פרטיו האישיים . התלמיד ימלא את הפרטים המבוקשים על גבי המחברת.
• חומר עזר יותר לשימוש  רק אם צוין בשאלון הבחינה.
• המרצה ישהה בכיתת הבחינה, לצד המשגיח, בתחילת הבחינה (עד חצי שעה) ויענה לשאלות הבהרה לתלמידים.
• תלמיד שנכנס לבחינה וקיבל מחברת בחינה ו/או שאלון - מימש את זכותו להיבחן.
• אסור לנבחנים לשוחח ביניהם או להעביר חומר או חפץ כלשהו אחד לשני, ללא אשור המשגיח.  למשגיח הזכות לפסול בחינה ו/או להגיש תלונה נגד תלמיד שיתנהג בניגוד לנוהל.
• אסור להשתמש בבחינה בטיוטא חיצונית. טיוטא תיכתב בדפים הימניים של מחברת הבחינה, בראשם תצוין המילה "טיוטא".
• אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה.
• בתום הבחינה ימסור התלמיד למשגיח את מחברת הבחינה ואת שאלון הבחינה ויקבל מהמשגיח אישור חתום על ידו, המאשר את השתתפותו בבחינה.
• כל תלמיד שזכאי לכך, יכול להיבחן במועד ב'. הציון שקיבל במועד ב' יהיה הציון הקובע. מועד ב' ייקבע על פי הרשמה מוקדמת במזכירות האקדמית.
• תלמיד שנרשם למועד ב' ולא מתכוון להגיע לבחינה - חייב להודיע על כך עד 24 שעות מראש למחלקת בחינות. אחרת יאבד את זכותו להיבחן במועד ב' בעתיד.
• תלמיד שנבחן במועד ב' ונכשל זכאי להגיש בקשה בכתב לועדת סטטוס שתדון בעניינו. רק היא יכולה לאשר בחינה במועד מיוחד - אם היא רואה סיבה מוצדקת לכך.
• הציונים יימסרו על-ידי המרצים, לא יאוחר מ- 30 יום לאחר מועד הבחינה, ויפורסמו במסוף המידע האישי באינטרנט.
• במחלקת בחינות ניתן לצפות במחברת הבחינה, להגיש בקשה לצילום מחברת הבחינה (בעלות 5 ₪) ולערער על הציון (בעלות 25 ₪) עד עשרה ימים מיום פרסום הציונים. במקרים מיוחדים בלבד ניתן לקבל הארכה עד חודש.
 
 
 
 
 
עריכה: עדיאל ברודמן