נוהל מטלות ועבודות

• מרצה הקובע מטלת עבודה בקורס יציין תאריך סופי להגשתה. חובה על התלמידים להגיש את המטלה עד תאריך זה, למזכירות האקדמית.
• המרצה יעביר למחלקת בחינות את ההנחיות לכתיבת מטלה או עבודה שנקבעה, שעל פיהן התלמידים צריכים להגישה ואת משקלה בציון הסופי.
• התלמיד יגיש את העבודה למזכירות האקדמית. בנוסף, על התלמיד לשמור ברשותו, עד לסיום כל חובותיו וקבלת התואר, עותק מודפס של העבודה וקובץ של העבודה על דיסקט. המרצה יקבל את העבודות אך ורק מהמזכירות האקדמית.
ועדת סטטוס לא תקבל בקשות לדיון בנושא עבודות שאבדו, שלא הוגשו על פי נוהל הגשת עבודות.
• מרצה לא יקבל לבדיקה עבודות שהוגשו שלא על פי נוהל הגשת עבודות.
• בעת מסירת העבודה למזכירות האקדמית יחתום התלמיד על הצהרה שהעבודה נכתבה על ידו, תוך שימוש במקורות ראויים (על פי המפורט בהצהרה).
 
• איחור בהגשת מטלת עבודה בקורס יחוייב בתשלום:
א. איחור של עד שלושה חודשים מהתאריך הסופי שקבע המרצה (אם לא נקבע, עד שלושה חודשים מסיום הלימודים בקורס) - תשלום בגובה 100 ₪.
ב. איחור של מעל שלושה חודשים מהתאריך הסופי שקבע המרצה (אם לא נקבע, עד שלושה חודשים מסיום הלימודים בקורס) - תשלום בגובה 200 ₪.
ג. כל שנה אקדמית נוספת שעברה מהתאריך הסופי שקבע המרצה (אם לא נקבע, עד שלושה חודשים מסיום הלימודים בקורס) - תשלום בגובה 200 ₪ לשנה.
• מטלת עבודה, שוועדת סטטוס החליטה שתלמיד יגיש למרצה שלא לימד את הקורס או את אותו התלמיד בקורס, במעמד ההגשה יחויב התלמיד בתשלום על-סך 200 ₪.
 
• תלמיד לא יוכל להגיע להסדר עם המרצה בנושא נוכחות וחיסורים. כל אישור בנושא, יתקבל רק לאחר דיון בועדת סטטוס.
 
• בקורס שיש בו חובת בחינה - לא ניתן לקבל ציון באמצעות הגשת עבודה או בחינה בעל-פה, ללא אישור ועדת סטטוס (או אישור בכתב מאחד מחברי הוועדה).
• תלמיד שועדת סטטוס הורתה לו להגיש עבודה, יפנה למרצה לקבלת הנחיות לכתיבת העבודה. המרצה יעביר למרכז הוועדה סיכום של ההנחיות, לאישור סופי.
• שיפור ציון במטלות ועבודות:
א. ניתן לשפר ציון במטלות ועבודות, בתנאי שהמרצה מסכים לכך, וקבע תאריך סופי להגשת העבודה החדשה.
ב. עלות שיפור הציון - 100 ₪. יש להציג קבלה ממדור גביה בעת הגשת העבודה למזכירות האקדמית.
ג. שיפור הציון באמצעות הגשת מטלה חדשה בלבד - לא ניתן לתקן את העבודה שכבר ניתן עליה ציון.
ד. ערעור על ציון מטלה יתבצע בדומה לנוהל ערעור על ציון בחינה.
ה. שיפור ציון בעבודה סמינריונית - ניתן להגיש תיקון פעם אחת על ציון שלא הספיק לציון עובר. מעבר לתיקון ראשון צריך להירשם מחדש לסמינריון, לשלם מחדש על הקורס, ולבדוק עם המרצה אם ניתן לכתוב עבודה חדשה על אותו נושא או שיש צורך בהחלפת הנושא לחדש.
• מרצה רשאי לזמן לשיחה תלמיד שהגיש עבודה כדי לבדוק את ידיעותיו בנושא העבודה.
• עבודה שאינה מלווה בהנחיה צמודה של המרצה - עם הגשת העבודה תתקיים פגישה בין המרצה לתלמיד בה ישוחח המרצה עם התלמיד על העבודה על מנת לוודא שהתלמיד אכן כתב את העבודה.
 
 

נספח:

עבודה סמינריונית: כללי ייחוס וציטוט
הנהלת המכללה מאמינה שהערך של טוהר התואר הוא נעלה בעיניכם. עם זאת, לעתים, מתוך חוסר ידע וחוסר תשומת לב מספקת, מתרחשות מעידות תמימות, שתוצאותיהן מביכות, הן את הסטודנטים והן את המכללה. התופעה בולטת יותר בהגשת עבודות סמינריוניות. להלן נציע הדרכה וכלים שנועדו למנוע מעידה מיותרת.
עבודה אקדמית מחייבת הסתמכות גם על מחקרים של אחרים, אבל בסופו של דבר היא חייבת להיות יצירה עצמאית ומקורית שלכם. כיצד ניתן לגשר על פער זה?
כלל ראשון: למדו היטב את דברי החוקרים האחרים והביאו אותם בלשונכם. לעתים, רצוי מאד להביא מובאה קצרה [וקצרה בלבד] בלשונו המדויקת של החוקר.
כלל שני: בכל מקרה של הסתמכות על אחרים, בין שהיא מובאת כציטוט מדויק ובין שהיא מובאת בלשונך, הביאו את מראה המקום המדויק [ספר, מאמר, פסק דין, עיתון, אתר אינטרנט, וכל כיו"ב, כולל גם עבודה אחרת שלכם עצמכם, או שיחה בע"פ עם מומחה]. טוב להמעיט בכמות המובאות, בפרט כאלו שאינן נדרשות לגופו של עניין.
כלל שלישי: לפני הגשת העבודה למרצה ערכו הגהה מדוקדקת ובדיקה יסודית. בדקו היטב שציינתם את המקורות של כל המובאות בעבודה. בדקו שכל מובאה שהבאתם נושאת את סימני המובאה [על פי כללי הכתיבה האקדמית]. בדקו שלא השתרבבו לעבודה קטעים של טיוטה שגזרתם ממקורות שונים ולא התכוונתם למוסרם.
נתינת תשומת לב ושמירה על כללים אלה ואחרים תמנע מכם מעמד מביך בוועדת משמעת, שתוצאתו בדרך כלל היא פסילת הקורס, פסילת העבודה והטלת סנקציות נוספות [כן, גם אם נעשו הדברים בתום לב].
המטרה של כולנו היא משותפת, אנא שתפו פעולה.
 
 
 
עריכה: עדיאל ברודמן