סדירות ההשתתפות בשיעורים

• תלמיד שהיעדרותו מהשיעורים גדולה מ-20% - לא יוכרו לימודיו בקורס אלא לאחר שיעבור שוב את הקורס (בקורס שנתי תחושב היעדרות של שני הסמסטרים יחד).
• תלמיד שהיעדרותו מהשיעורים גדולה מ-20% יוכל להגיש בקשה לדיון בועדת סטטוס, אם נסיבות היעדרויותיו מצדיקות התחשבות. לבקשה יש לצרף מסמכים רלבנטיים (לדוגמא: אישורים רפואיים, אישורים צבאיים וכו'). 
• באחריות כל תלמיד לוודא שהוא רשום ברשימת הנוכחות אצל המרצה בכל שיעור בו השתתף.
הרשימות מהוות הוכחה להשתתפותו של התלמיד על-פי העיקרון כי: "חנווני נאמן על פנקסו".