עיונים בסידור התפילה-ברכת הגומל חסדים

דפי מאורות (5771-31)
ברכת הגומל חסדים טובים לעמו ישראל גמול חסדי ה' בקמע תפילה הקדום בעולם    
 
 
הנוסח המקורי של ברכת הגומל חסדים לעמו ישראל, נקבע על ידי חכמי התלמוד:
כי משי אפיה לימא (כאשר רוחץ פניו יאמר( ברוך המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי, ויהי רצון מלפניך ה' אלהי שתרגילני בתורתך ודבקני במצותיך, ואל תביאני לא לידי חטא ולא לידי עון ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון, וכוף את יצרי להשתעבד לך, ורחקני מאדם רע ומחבר רע, ודבקני ביצר טוב ובחבר טוב בעולמך, ותנני היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי, ותגמלני חסדים טובים, ברוך אתה ה' גומל חסדים טובים לעמו ישראל (בבלי, ברכות ס, ע"ב). 
   תפילה זו המסתיימת בקביעה שהקב"ה מנחיל חסדיו לעמו בכל עת ובכל מצב, מדגישה את התלות בין התנהגותו של האדם ובין חסד ה'. זאת בדומה לתפילתו של שלמה, ערב בניית בית המקדש הראשון: "אין כמוך אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, שמר הברית והחסד לעבדיך ההלכים לפניך בכל לבם" (מלכים א ח, כג). הקב"ה גומל חסדים לעמו, אך האדם מחויב בקיום מצוות התורה ובהרחקה מיצר הרע ומחברות שתביא להתדרדרותו. 
הראי"ה קוק מבהיר בעניין ברכת "הגומל חסדים טובים": 
בא להורות שאנו מצפים לחסדים, שיש בהם שורש במעשינו, והיא ברכה יסודית – שאף על פי שהננו זקוקים למדת החסד, שבה העולם יבנה, אבל חפצים אנחנו שמעשינו יהיו הגורמים גם כן למדת החסד שתופיע עלינו, וזהו התואר של גמול המחובר לחסדים [...] מה שאין כן חסדים שאינם מייחשים [מתיחסים] כלל להתגמול, הם יכולים להיות לפעמים אינם טובים [...] כי הטובה, השובע והשלווה, הבאה בקשר עם ההכנה לשלמות ולקדושה... ולטובה שלמה כזאת יכסוף האדם אשר יָשרה נפשו בו (עולת ראיה).   
הרב מבהיר שללא מידת החסד אין העולם מתקיים. כפי שדרכו של האדם בעולמנו מחייבת אותו במידת החסד, כך הקב"ה נוקט במידת החסד ביחסיו אל עמו. ה' תומך, עוזר ושומר את עמו כ"גמילות חסדים". יש לאל ידו של האדם להגביר את חסדי ה' על ידי הרחקה מכל דבר רע והתנהגות הולמת בדרכי ה'.
 
הכרה בחסדי ה' – בקמע התפילה הקדום בעולם
בחפירה ארכאולוגית ברכס כתף הינום הסמוך לגיא בן הינום בירושלים (כיום הצד האחורי של בית מורשת בגין), נתגלו מערות קבורה מפוארות משלהי ימי הבית הראשון (סוף מאה ז ותחילת מאה ו לפנה"ס – ימי המלך יאשיהו ועד חורבן בית ראשון).  המערות שימשו לקבורת מכובדי ירושלים וכוהניה, ויש המזהים את המקום עם "גן עוזה" ששימש לקבורת מלכי בית דוד האחרונים (מלכים ב כא, יח ועוד). 
באחת ממאספות עצמות המתים  נתגלו שתי יחידות גלולות מפח כסף טהור שבהן נשרטו בכתב פניקי (המכונה "עברית עתיקה") ברכות ותפילות, כשהמשותף ביניהן הוא קטעים מברכת כוהנים.  קמע הגדול (9.7 X 2.7 ס"מ), נרשם הנוסח הבא:

נושא הקמע (שהיה אחד הנקברים בקבר המשפחתי), בחר מספר פסוקים מן התורה המביעים את חסדו של ה' ליראיו. בפתיח, משתמש הכותב בציטוט מתוך ספר דברים:
כי מאהבת ה' אתכם ומשמרו את השבעה אשר נשבע לאבתיכם הוציא ה' אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים. וידעת כי ה' אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותיו לאלף דור (דברים ז, ח–ט).
 נוסח תפילה זה דומה כאמור לנוסח תפילת שלמה (מלכים א שם), וגם לנוסח הווידוי בתפילת דניאל (המאוחרת מזמנו של הקמע) המדגישה את תכונת הקב"ה כגומל חסדים לעם ששומר את מצוותיו: "ואתפללה לה' אלהי ואתודה ואמרה אנא אדני האל הגדול והנורא שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותיו" (דניאל ט, ד).
ספר דברים מדגיש שה' יקנה חסדו לעמו "לאלף דור" (דברים שם, שם). הבטחה זו מוצאת את ביטויה בקמע הנ"ל בנוסח "מעולם ועד עולם". נוסח זה מופיע בתהילות דוד: "ברוך ה' אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן" (תהלים מא, יד) או בנוסח ברכת הלוויים בימי שיבת ציון: "ברכו את ה' אלהיכם מן העולם עד העולם" (נחמיה ט, ה). בהמשך הקמע מופיעה ברכה לה' המציל מכל פח ומכל רע, בדומה לנזכר: "כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות" (תהלים צא, ג). ההצלה מכל פח ומכל רע נסמכת בקמע לגאולה ולתשובה: "כי בו גאולה, כי ה' ישיבנו". נוסח דומה מוצאים בדברי הנביאים הקרובים לתקופת כותב הקמע: "ישראל נושע בה' תשועת עולמים (ישעיהו, מה, יז) או בנוסח ענייני תשובה אצל ירמיהו (ג, כג): "אכן בה' אלהינו תשועת ישראל". בחלק האחרון של הקמע מצטט הכותב את החלק הראשון של ברכת הכוהנים, כחלק מברכת צור (ישראל): "יברכך ה' וישמרך. יאר ה'  פניו אליך ויחנך" (במדבר ו, כד–כה). החלק האחרון של ברכת כוהנים חסר ("ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום", שם, כו), אך הוא מצוי בקמע השני.
ראוי לציין כי מציאת קמע תפילה מימי הבית הראשון עם פסוקים מספרי התורה היה חידוש עצום במחקר התקופה, שהרי זו הפעם היחידה שנתגלו ציטוטים מן התורה.
אכן, האמונה בגמילות חסדי ה' לעמו ליוותה את עם ישראל בכל זמן ובכל מקום, והיא זו שנתנה עידוד ליהודי בכל מצב.
 
ד"ר אריה בורנשטיין
מרצה בהתמחות ללימודי ארץ ישראל
 
1. הרב  א"י הכהן קוק, זצ"ל (תשכ"ג). סדר תפילה עם פירוש עולת ראיה, ירושלים, כרך א,  עמ' פ.
2  ראו ברקאי, ג' (תשמ"ט). "ברכת כהנים על לוחיות כסף מכתף הינום בירושלים", קתדרה 52, עמ' 37–76.
3  עיינו ארליך, ז"ח (תשנ"ה) "גן עוזא בכתף הינום", מחקרי יהודה ושומרון ה, אריאל–תל אביב, עמ' 71–78.  
4 בימי הבית הראשון נהוג היה לקבור במערות משפחתיות. את המת היו מניחים במשכב עד שנתכלה הבשר ואז היו מעבירים את
   העצמות לבור איסוף של עצמות בני משפחתו, בחינת "ושכבתי עם אבתי [...] וקברתני בקברתם" (בראשית מז, ל). 
   זיכרון למנהג זה מצוי במספר מקורות תלמודיים, כגון "בראשונה היו מלקטין את העצמות וקוברין אותן  במהמורות נתאכל הבשר  
   היו  מלקטין אותן וקוברין אותן בארזים" (ירושלמי, סנהדרין פרק ו דף כג, טור ד/ה"ז).
 
 
 
 
 
  

 

מחבר:
בורנשטיין,ד"ר אריה
דוא"ל: