עיונים בסידור התפילה - ברכת הלבנה

דפי מאורות (5775-19)
רבים מהמנהגים מסביב ל"ברכת הלבנה" (המכונה גם: "קידוש לבנה"), קצת מפתיעים בקדמוניותם.[1] מצאנו במסכת סופרים:[2]
 
 
 
 

[1]  הגר"א, ביאור על השלחן ערוך, או"ח תכו, ב, אף מרגיש צורך להוסיף "הכל במס' סופרים", להדגיש את הקדמוניות של המנהגים הללו.
[2]  ראו חיד"א, ברכי יוסף, או"ח תקפ"ב, ז, שמסכת סופרים, מה"מסכתות הקטנות", היא מתקופת הגאונים, לפני כ-1,250 שנה.
 
 

ואין מברכין על הירח אלא במוצ"ש, כשהוא מבושם,[1] ובכלים (=בגדים) נאים, ותולה עיניו כנגדה, ומיישר את רגליו,[2]ומברך: "אשר במאמרו ברא שחקים, וברוח פיו כל צבאם... פועלי[3] אמת שפעולתם אמת, וללבנה אמר שתתחדש באור יקר ועטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם על כבוד מלכותו, ברוך אתה ה' מקדש ישראל וראשי חדשים".[4] ואומר שלש פעמים, סימן טוב, סימן טוב, סימן טוב, תיהוי לכל ישראל, ברוך בוראך, ברוך יוצרך, ברוך מקדשך, ורוקד שלש רקידות כנגדה, ואומר שלש פעמים, כשם שאני רוקד כנגדך ואיני נוגע בך, כך אם ירקדו בני אדם כנגדי לא יגעו בי. תפול עליהם אימתה ופחד, ולמפרע (=ופחד אימתה עליהם תפול), אמן אמן אמן, סלה הללויה. ואומר לחבירו שלש פעמים שלום עליך, וילך לביתו בלב טוב.[5]
 
ריקוד "מכתפי"
התלמוד מספר בהקשר זה ש"מרימר ומר זוטרא מכתפי (אהדדי[6]) (להו[7]) ומברכי".[8] פירושים שונים נאמרו לגבי אותו ביטוי "מכתפי".
ר' דוד ב"ר שמואל הכוכבי מאישטיילא, מראשוני פרובנס (מלפני כ-700 שנה), מסביר "חכמים הראשונים היו מכתפין ומדלגיןכשמברכין ברכה זו".[9] משתמע מדבריו שכבר נהגו בתקופת האמוראים באותן "רקידות" המוזכרות במסכת סופרים. הקשר בין מקור זו בגמרא לבין מה שראינו במסכת סופרים נמצא במפורש בספר המנהיג בשם הראב"ן, "וצריך לברך מעומד ולרחף כשהוא מברך.... ומצאתי בירושלמי[10] ובמסכת סופרים... ורוקד לפניה שלש פעמים",[11] וכן במאירי, וכן הביא הרמ"א להלכה.[12]
יש כאן אולי מקור למחול של ה"ריקוד הישיבתי" (“The Yeshiva Shuffle”) הנהוג עד היום בסוף ברכת הלבנה (לרוב, תוך כדי שירת "טובים מאורות"), המתואר מלפני יותר מ-600 שנה אצל אחד מראשוני ספרד, "שהיו נסמכין ידו של זה על כתיפיו של זה, וידו של זה על כתיפיו של זה, דרך חשיבות, להקביל פני שכינה דרך כבוד".[13] נדייק, שלפי הגמרא, ה"כיתוף", ריחוף, דילוג או ריקוד, היה  תוך כדי הברכה (!), לעומת הנזכר במסכת סופרים, שם משתמע שהריקוד היה אחרי הברכה, וכפי שמובא ברוב הראשונים,[14] וכפי שנהוג היום.
לעומתם, מצאנו מנהג במאירי, "מקצת חכמים שהיו קופצים ומברכין... דרך שמחה וחיבת מצוה", כלומר שאולי הייתה קיימת מנהג שלישי, שקפצו לפני (!) הברכה.[15] יש שהבינו בדברי המאירי שמסביר את המלה "מכתפי" בכך שהיו נעזרים בהחזקת כתפי חבריהם שלפניהם כתנופה לקפיצתם.[16] פירוש אחר מופיע אצל בעל האור זרוע, שגרס: מכתפי להו [=להם], "יש מפרשים שהיו עבדיהםנושאים אותם על כתפיהם מרוב שמחה כשהיו מברכים על חודש הלבנה".[17]
לעומתם, מסביר הטור ש"מכתפי" אינו מבטא שמחה אלא, שאמרו ברכת הלבנה "דרך חשיבות להקביל פני שכינה דרך כבוד".[18]יש מסבירים שלא יכלו לאומרה ברוב עם, אז לפחות אמרו שני האמוראים ביחד, והחזיקו איש את חברו בכתפיו,[19] אולי בדומה למה שרוקדים היום בכניסת רב גדול או בדומה לריקוד המסורתי "שאו שערים ראשיכם", שהושר והורקד עבור "מלך הכבוד".
הרמ"ה מסביר בפנים אחרות לגמרי, שמחמת זקנותם וכבדתם, היה קשה למרימר ומר זוטרא לעמוד, והיו נסמכין על כתפי משמשיהם כדי לברך בעמידה.[20] פירושו יתאים למה שמוזכר בסמוך שם בגמרא, שיש לאמר את ברכת הלבנה מעומד,[21] וכן זהה לביטוי מקביל בהקשר אחר על "אמימר ומר זוטרא".[22]
מצאנו "ריקוד" שונה במקצת אצל חלק מהאחרונים, השל"ה והמגן אברהם, "ורוקד ג' פעמים- ויזהר שלא יכרע, דמיחזי (=שנראה) ככורע ללבנה, רק זוקף באצבעותיו (ברגליו)",[23] ובערוך השלחן, "ורוקד ג' פעמים כנגדה על אצבעות רגליו", שיש לחשוש אפילו מהכריעה הקלה שמאפשרת לקפוץ.[24]
ראוי לציין גם את דברי הר' אשר מלוניל, ספר המנהגות, המטעים שמקפידים על שמחה מיוחדת במצוה זו משום שהיא הציווי הראשון מהקב"ה לעם ישראל.[25]
 
נשים לא (?) מברכות
ידוע שבשונה מהמנהג הנפוץ שאשכנזיות ולא ספרדיות, מברכות על כלל מצוות עשה שהזמן גרמן, נוהגות בכל העדות לא לברך את ברכת הלבנה.
ברם, מנהג זו לכאורה סותרת "בהדיא" גמרא מפורשת, שהעיר רב אשי "האי (=הנוסח המוצע שם, "ברוך מחדש חדשים"), נשי דידן (=הנשים שלנו, שלא היו מלומדות כל כך לברך ברכה מורכבת בעל פה ובלילה[26]) נמי מברכי" (=גם מברכות את הברכה שם, בברכת הלבנה),[27] ונראה שכך פוסק המאירי שנשים חייבות. בנוסף, יתכן שכלל איננה מצוה שהזמן גרמא אלא שהמציאות גרמא.[28]
מקור המנהג התמוה שלא מברכות הוא בשל"ה, שמטעים מפני שחוה, האשה הראשונה, גרמה בחטאה לפגימת הלבנה, אזי הנשים מתרחקות מפני הבושה,[29] או שקשה להן לשמוח בכך.[30] כדי ליישב את השל"ה עם הגמרא, דייק המהרש"א מלשון התלמוד, שאף הנשים המברכות אמרו בלי שם ומלכות:[31] "ברוך מחדש חדשים" (לעומת גברים המברכים עם "א-להנו מלך העולם" בהתחלת הברכה, ובסוף, עם שם ה': ברוך אתה ה' מחדש חדשים"),[32] וכן דייק בשו"ת כתב סופר. אמנם, הסברם בכלל אינו מוכרח, כי מצאנו פעמים רבות בש"ס שמזכירים נוסח ברכות בקיצור בלשון דומה,[33] אך לפי דבריהם, כך יכולות נשים גם היום לברך.[34] אמנם, מדייק הר"ש איגר מהמלה "דידן" (=הנשים שלנו), שאף בזמנו של רב אשי, לא כולן בירכו, ומעיד שנוהגות בזמנו דווקא לא לברך. לעומתו, כתב בעל הכף החיים, "נראה כיון דבש"ס משמע דמברכין, יש להן (=אפילו נשים ספרדיות) לשמוע הברכה מאחרים ולכוין לצאת,[35] או לומר רק ב"ברוך מחדש חדשים... ואפשר דגם השל"ה יודה לזה, דלא יש קפידה כי אם בנוסח הברכה הארוכה של אנשים".[36] אך כתבו המגן אברהם, הבן איש חי, והמשנה ברורה, שבפועל, נוהגות לא לברך כלל.
 
שינוי (?) הנוסח לאחר שהגיע האדם לירח
התברר שלא רק במסכת סופרים, אלא שברוב (!) הראשונים,[37] הנוסח המקורי היה "כשם שאני רוקד כנגדך ואיני נוגע בך". אך מה שמודפס אצלנו "ואיני יכול לנגוע בך", הגיע רק מגירסתם הפחות-מדויקת של מנורת המאור, המאירי והטור במסכת סופרים. על כן, לאחר שהגיע האדם לירח, וכבר פחות מדויק לומר את הגירסה המודפסת, הגה"ר שלמה גורן לא שינה כלום כש"חזר" בסידור האחיד של צה"ל לנוסח: "ואיני נוגע בך".[38]
 
מקור בברכת הלבנה לאמירת הלל ביום העצמאות    
יש בנוסח שלנו מקור מעניין לאמירת הלל ביום העצמאות: "וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן [=לישראל[39]] שהם [=שמונים חדשים לפי הלבנה, וגירסת הרא"ש: שאף הם] עתידים להתחדש [=בגלותן[40]/בגדולתן[41]] כמותה ולפאר ליוצרם על שםכבוד מלכותו.[42]
 
 
הרב ארי יצחק שבט
מרצה לתושב"ע, ליהדות ולמחשבת ישראל[1]  ראו במאירי, סנהדרין מב ע"א, ובתלמידי רבנו יונה, על הרי"ף, ברכות כא ע"א, עד ששמח, ויש מבארים, שיברך קודם על הבשמים בהבדלה (נציין שבחו"ל, עד היום אומרים הבדלה בבתי הכנסת), או שיחכה עד כמה ימים לתוך החודש, שתיראה הירח היטב ויתמתק. ראו ב' שפיגל, דף שבועי אונ' בר אילן 178, פ' שמיני תשנ"ז, הסובר ששמחת ברכת הלבנה היא זכר לסעודות קידוש הלבנה שקיימו עבור העדים שבאו להעיד בב"ד.
[2]  ראו בבלי, סנהדרין, שם, "הלכך נימרינהו מעומד".
[3]  ראו אנציקלופדיה תלמודית כרך ד, "ברכת הלבנה", טור תסז,  על גירסאות הברכה, נוסיף רק שמעניין במיוחד גירסת בעל השבולי הלקט, ענין ראש חודש סימן קסז, "פועלו אמת ופעולתם צדק", ההולך גם על הקב"ה וגם על צבאות השמיים.
[4]  נוסח זו מוכר לנו ממוסף מראש חודש.
[5]  סופרים, מהדורת הייגר, ניו יורק תרצ"ז, יט, י.
[6]  מודפס בש"ס וילנה המצוי בסוגריים עגולים, וכן בב"ח על הטור, וכן משתמע מחלק מההסברים.
[7]  גירסת רב עמרם גאון, סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר ברכת לבנה; רבנו חננאל; אור זרוע, נימוקי יוסף, והטור.
[8]  בבלי, סנהדרין, מב ע"א. לא מובא בר"ח ולא ברי"ף, אך מובא בסידור רב עמרם גאון, מאירי, נימוקי יוסף, אור זרוע, טור ועוד.
[9]  שער הבתים, שער יג, יז, ירושלים תשמ"ג (ערך: ר"מ הרשלר), השוו בכלבו, הל' ראש חודש, סימן מג, וכן בארחות חיים, הל' ראש חדש, סי' ט, "ורוקד ומדלג ג' פעמים כנגדה..."
[10]  לא מצאנו מקור בתלמוד הירושלמי, אך כך גם במאירי, וברבנו ירוחם, עמ' סג ע"ד.
[11]  ספר המנהיג בשם אב"ן, הל' הלל ור"ח, מד.
[12]  רמ"א, תכו, ב.
[13]  מנורת המאור פרק ב - תפילה הלכות ראש חדש עמוד 203.
[14]  ראו בהמשך הערה 39. הבן איש חי, הלכות שנה ב', פרשת ויקרא כה, מפרט שמנהג בגדאד לדלג ג' פעמים כשאומר סימן טוב שלוש פעמים, אך בעצמו מדלג ג"פ נוספות באומרו "כשם שאנחנו מרקדים".
[15]  בית הבחירה למאירי מסכת סנהדרין דף מב עמוד א.
[16]  שמעתי מידידי הר"ה לב-ציון.
[17]  אור זרוע ח"ב - הלכות ראש חודש סימן תנו.
[18]  טור אורח חיים סימן תכו.
[19]  מסביר הב"ח שהיות והיו רק שניהם ולא ברוב עם, הצטופפו ביחד להראות חשיבות.
[20]  יד רמ"ה, סנהדרין, שם. מובא על ידי בעל המשנה ברורוה, בביאור הלכה.
[21]  סנהדרין, שם, ומשובץ בתוך נוסך התפילה, "הלכך נימרינהו מעומד".
[22]  ביצה כה ע"ב, "אמימר ומר זוטרא מכתפי להו בשבתא דרגלא משום ביעתותא, ואמרי לה משום דוחקא דצבורא.  ופרש"י שם, שהיו יראים ליפול.
[23]  המגן אברהם או"ח תכו, סק"ט, בשם השל"ה.
[24]  ערוך השולחן אורח חיים סימן תכו, וכן בילקוט יוסף, שם, סעיף יז.
[25]  מצות "החודש הזה לכם", ר"א מלוניל, ספר המנהגות, עמ' 171.
[26]  מהרש"א, חידושי אגדות, שם.
[27]  כך מעיר ערוך השולחן אורח חיים סימן תכו, וכף החיים, שם, סק"א.
[28]  הרחיב על כך בילקוט יוסף, סימן תכו, הערה ח.
[29]  של"ה שער האותיות אות ק, דף ע"ד ע"א; ומג"א או"ח סי' תכ"ו.
[30]  שו"ת שבות יעקב ג, סימן יא.
[31]  מהרש"א, חידושי אגדות, שם. מעניין תירוצו של בעל התורת חיים, סנהדרין, שהרב אשי השיב בבדיחה, שגם הנשים שלא מברכות, מברכות ברכה מקוצרת כזאת כי הן אוהבות את המנהג של איסור מלאכה לנשים בראש חודש.
[32]  וכן פסק המשנה ברורה, ביאור הלכה סימן תכו, דאם בדיעבד מברכים ברוך אתה ה' א-להינו מלך העולם מחדש חדשים, שיצא.
[33]  ראו דוגמאות רבות בברכות, נח ע"ב.
[34]  שו"ת כתב סופר אורח חיים סימן לד, שכתב שעולה מהגמרא שנשים יכולות לברך רק בלי שם ומלכות. וכתב הר"ע יוסף, שו"ת יביע אומר חלק א - אורח חיים סימן לט, שכך יסביר הרמב"ם, הסובר שנשים לא מברכות על מצות עשה שהזמן גרמא. יתירה מזאת כתב היעב"ץ, מור וקציעה, סימן תכו, ליישב את הגמרא על פי דברי השל"ה, שמא כלל לא מדובר על ברכת הלבנה, אלא על הברכה של תפילת מוסף בראש חודש.
[35]  הצעתו אינה כל כך מעשית, היות ומברכים ברוב עם אחרי תפילת ערבית במוצ"ש מחוץ לבית הכנסת ולא בבית.
[36]  כף החיים, תכו, סק"א.
[37]  הן באשכנז והן בספרד ובפרובנס: מחזור ויטרי, סימן רב, ספר הרוקח, סימן רכט; ספר המנהיג בשם אב"ן, הל' הלל ור"ח, סימן רסז; שבולי הלקט, ענין ראש חודש סימן קסז; ספר אור זרוע ב, הלכות ראש חודש סימן תנו; ארחות חיים וכלבו, סימן מג; רבנו ירוחם, עמ' סג ע"ד; לקט יושר א, עמוד סט, ענין א, ועוד.
[38]  הר"ש גורן (עורך), סדור תפילות לחייל, נוסח אחיד, עמ' 464. השוו ילקוט יוסף, סימן תכו, הערה יז, שסובר שיש להתכוון שאיני יכול כרגע לנגוע בירח, ואין לשנות מהנוסח המקורי. ברם יש להקשות על דבריו, שנראה ש"איני נוגע" הוא הנוסח המקורי.
[39]  מהרש"א, סנהדרין, על פי ישעיהו מו, ג, "העמוסים מני בטן", שישראל עתידים להתחדש כוולד מהבטן.
[40]  כך ברש"י המודפס בש"ס וילנה.
[41]  כך מתקן הב"ח ברש"י, וכן הוא בנימוקי יוסף.
[42]  עצמאות ישראל היא מלכות ה', ראו חגיגה, יד ע"א, שהתייחס ר' עקיבא לכסא ישראל כביטוי לכסא ה' בהקשר של מרד בר כוכבא, אף שלא היה ממלכות בית דוד.
 
 

 

מחבר:
שבט, הרב ארי יצחק
דוא"ל: