עיונים בסידור התפילה - הללויה כי טוב זמרה אלוקינו

דפי מאורות (5772-08)
המזמור שלפנינו פותח בקריאה "הללויה, כי טוב זמרה אלקינו" (תהלים קמז, א), לאמור: טוב לזמר לו לאלוקינו, וכפי שמודגש עניין זה במזמור נוסף בתהלים (צב, ב): "טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון".
 
 
אכן, השיר והזמר טובים וראויים הם לא רק בהילולים ובתשבחות לבורא עולם, אלא גם כאשר עוסקים בתורתו.
כך שנינו בברייתא בבבלי (סנהדרין דף צט, ובשינוי לשון בתוספתא פרה ד, ד): "רבי עקיבא אומר: זמר בכל יום, זמר בכל יום". ופירש ר' מאיר הלוי אבולעפיה:[1] "כלומר, עשה תורתך בניגון [...] ואי אתה עושה כן, תורתך מתקנת לך שמחה וניגון לעולם הבא".[2]  
גם רבותינו האמוראים העמידונו על חשיבות הדבר.[3] כך למשל מובא בבבלי מגילה (לב ע"א): "אמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן: כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה – עליו הכתוב אומר (יחזקאל כ, כה): 'וגם אני נתתי להם חקים לא טובים וגו' ". רבותינו בעלי התוספות (שם) פירשו: "והשונה בלא זמרה – שהיו רגילין לשנות המשניות בזמרה, לפי שהיו שונין אותן על פה, ועל ידי כך היו נזכרים יותר".[4]
אולם הניגון והזמר בלימוד התורה אינם אמצעי לחיזוק הזיכרון והעצמתו בלבד, אלא הם משמשים ביטוי עז וחי לשמחה ולעונג בלימוד התורה. אין להקל ראש בעניין זה, שהרי אחד הדברים שהתורה נקנית בהם היא "בשמחה" (אבות ו, ה), וכך פירש מהר"ש די אוזידא (מדרש שמואל, אבות שם):
שאם אינו לומד בשמחה, והתורה היא עליו לטורח, סוף סוף יפרוש מן הלימוד וילאה לשוא. אמנם, כאשר ילמד בשמחה ובשירים, אז באהבתה ישגה תמיד, והתורה והשמחה אחים הם, ולא יתפרדו, כי פקודי ה' ישרים משמחי לב.
ובעולם התורה, בדורות האחרונים, ידועים דברי ר"א בורנשטיין, האדמו"ר מסוכאטשוב, בהקדמת ספרו "אגלי טל": "עיקר מצות לימוד התורה להיות שש ושמח ומתענג בלימודו", ובמה יבטא האדם את שמחתו בתורה, וכיצד יחזק את עצמו בעיקר מצוותה אם לא על ידי ניגון וזמר בלימודה?!
מעתה מואר מחדש המסופר בבבלי, מגילה ג ע"א, כי בהיות יהושע ביריחו, נגלה אליו מלאך ה' ואמר לו: "אמש בטלתם תמיד של בין הערביים, ועכשיו בטלתם תלמוד תורה", וכששאלו יהושע: "על איזה מהן באת"? השיבו המלאך: "עתה באתי". ובעלי התוספות מסבירים (שם): "עתה באתי – פי' ריב"ן: על תלמוד תורה באתי, דכתיב (דברים לא, יט): 'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת' ". ומשמו של רי"ש כהנמן, הרב מפוניבז', מובא,[5] שבכוונה תחילה נרמז עניין ביטול התורה בתיבת "ועתה",[6] כדי ללמד שעיקר התביעה כלפי ישראל באותה העת הייתה שהיה חסר להם בבחינת ה"שירה" של התורה, בבחינת "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת", והתורה אמורה להיות "שירת החיים" של האדם מישראל, בכל עת ובכל מצב.
לאור הדברים האמורים עד כה רבים תמהים על דברי התלמוד הבאים: "דרש רבא: מפני מה נענש דוד? - מפני שקרא לדברי תורה זמירות, שנאמר (תהלים קיט, נד): 'זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי' " (סוטה לה ע"א). ולכאורה קשה, מדוע ולמה נענש דוד? והרי ראוי ללמוד דברי תורה בזמר ובניגון, ובמה חטא דוד בקראו לדברי תורה "זמירות"?
יישובים מגוונים הוצעו להתרת הקושי הזה, ומדברי רבים עולה,[7] שדוד חטא כאן בשתיים: (א) במידת הגאווה – שמדבריו משתמע כי הוא שולט בדברי תורה כזמירות, וגם אינו נדרש לחזור עליהם; (ב) ביחסו לתורה – שמדבריו משתמע שדברי תורה הם דברים קלים כזמירות ואין צורך להתייגע בהם. לשתי ההבנות הללו יש בסיס וסמך במדרש תנחומא (פנחס, ח): "שיש צדיקים שנתגאו בדברים של מצוה, והתיש הקדוש ברוך הוא כחן, את מוצא שאמר דוד 'זמירות היו לי חקיך' (תהלים קיט), שקלות ורגילות עלי כזמירות".
אכן, לכשנרצה להעמיק בעניין זה יותר נוכל לומר כי כוונת דוד הייתה לטובה, וחס וחלילה לחשוד באדוננו דוד שחטא, אלא שדבריו נאמרו באופן שעלול להתפרש כגאווה או כיחס הממעיט מערך התורה ועמלה. לגודל מעלתו נתבע בשמים על אמירתו זאת, אבל לאמתו של דבר נתכוון דוד לומר כי דברי תורה חביבים עליו כזמירות והוא מתענג בהם – כעיקר מצוותם.[8]
מעתה גם מובן הכיצד נקבע פסוק זה "זמירות היו לי חוקיך" בתהלים לדורי דורות, אם חס וחלילה טעם לפגם יש בו? כי יש לנו לפרש פסוק זה לטובה,[9] וכאמור, באופן שלא רק בין האדם לקונו אלא גם בלימוד התורה "כי טוב זמרה".
 
ד"ר בעז שפיגל
מרצה בהתמחות לתושב"ע,
ובמסלול לתואר שני במקרא וספרות חכמים
 [1] יד רמה, סנהדרין שם. וכעין זה ברש"י שם: "זמר בכל יום – היה מסדר תלמודך, אע"פ שסדור בפיך – כזמר, והוא יגרום לך שתהא לעולם
     הבא בשמחה ובשירים". וראו גם: פירוש ר"ש משאנץ על המשנה, פרה ד, א, ד"ה "זמר בתדירא זמר".
[2] לפי הבנה זו, לכן כפל ר"ע את תיבת "זמר", ללמד שהמזמר בכל יום בתורה בעולם הזה, יזכה ויזמר בכל יום בעולם הבא. 
[3] למקורות נוספים, ראו למשל עירובין יח ע"ב: "נותן זמירות בלילה" וברש"י שם שכתב  "זמירות  של  תורה";  עבודה  זרה  ג  ע"ב: "כל 
     העוסק  בתורה בלילה... ובלילה שירה עמי". 
[4] דברים אלו פותחים בפנינו עולם חדש של הבנות בענייני נוסח המשנה ולשונה, כי "הכול כפי הנאות לקול השיר המיוחד להמשנה". ראו ר"י
    ליפשיץ, תפארת ישראל, ערכין ד, א, בועז, אות א.
[5] מובא משמו בספר: זכרון שמואל, מתורתו של ר' שמואל רוזובסקי, ירושלים, תשמ"ה, עמ' תקעד.
[6] ובזה  מובן  מדוע  המלאך  שינה  את  המילה המרמזת לביטול תורה. שכן, כאשר שאלו יהושע "הלנו אתה אם לצרינו", הסבירו בעלי
     התוספות (שם): "דה"פ מדקאמר 'הלנו אתה' – הכי קאמר: בשביל תלמוד תורה באת, דכתיב 'תורה צוה לנו', אם לצרינו או בשביל
     הקרבנות, שמגינים עלינו מצרינו". ולפי פירושם, לכאורה תמוה מדוע בחר המלאך תיבה חדשה "ועתה" לרמז לעניין ביטול תורה ולא
    השתמש בתיבה של יהושע "לנו". ברוח האמור יובן, שרצה המלאך להדגיש שהיה חסר בבחינת "ועתה", בבחינת השירה של התורה.
[7]  ראו בסגנונות שונים:  מהרש"א, סוטה  שם;  ר"י ריישר,  עיון  יעקב,  סוטה שם; ריפ"ז וולפזון, נהורא דאורייתא, מהדורה מחודשת, ניו
      יורק,  תש"ע, מאמר ג,  סוף  פרק ו,  עמ' קפד; ר"ד קאהן, אהל דוד, על נ"ך, ברוקלין תשל"ו, שמואל ב, עמ' לז–לח; רי"ש אלישיב, הערות
      במסכת  סוטה, ירושלים, תש"ס, סוטה שם, עמ' רכט; רי"פ גולדוסר, תפוחי זהב, ב"ב תש"ע, סוטה שם, עמ' תלג.
[8]  וזאת  אף  כאשר  היה  נרדף,  ורבו  המפריעים  והפחד  עליו.  ראו ר"ש ליסיצין,  בכורי שלמה, על מס' ערכין תמורה מעילה, ב"ב תשנ"ב,
     בהקדמת הספר.
[9]   ראו ראמ"מ שך, אבי עזרי, מהדורה מחודשת, ב"ב תשנ"ג, הקדמה לחלק ג (סדר הפלאה-טהרה).
 
 
 

 

מחבר:
שפיגל, ד"ר בעז
דוא"ל: