עיונים בסידור התפילה-המפיל והמעביר חבלי שינה מעיני...

דפי מאורות (5771-30)
ברכות השחר – המפיל והמעביר חבלי שינה מעיני...
 
את סדר יומו מסיים אדם עת שהוא עולה על יצועו לישון. לפני שנתו הוא קורא קריאת שמע על המיטה ומברך "ברוך אתה ה' [...] המפיל חבלי שינה על עיני ותמונה על עפעפי ומאיר לאישון בת עין".
 
 
מפני ששינה יש בה אחד משישים שבמיתה זוכר אדם בחתימת הברכה "והאר עיני פן אישן המוות ברוך אתה ה' המאיר לעולם כולו בכבודו". את שגרת היום פותח אדם בברכות השחר. ברכת קריאת שמע על המיטה וברכות השחר מקורן בסוגיה שבברכות ס ע"ב: "כי מתער [כאשר הוא נעור משנתו] אומר אלהי נשמה שנתת בי טהור היא [...] ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים", ואחריה כל ברכות השחר שהן ברכות השבח. אחרונה שבברכות בסוגיית הגמרא היא "ברוך אתה ה' [...] המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי".
ברכה זו מקבילה לברכה שבקריאת שמע על המיטה. בשנתו חווה אדם טעם מיתה לפי שבשנתו אין הוא מודע למציאות, אינו מתלבט ואינו בוחר. אז הוא מברך על הפקדת חייו בידי בוראו המפיל חבלי שינה על עיניו ותנומה על עפעפיו. בשחר, כשהוא חוזר לחיים של שליטה ובחירה, של פעילות ויצירה  בדעת צלולה, הוא מברך על חיותו המחודשת "ברוך המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי".
ברכת המפיל חבלי שינה וברכת המעביר חבלי שינה, שתיהן 'ברכות ארוכות'. ברכות קצרות הן ברכות שיש בהן משפט אחד, כגון ברכות המצוות "ברוך אתה [...] אשר קדשנו במצוותיו וציוונו...", וכגון ברכות הנהנין "ברוך אתה [...] בורא פרי...". ברכה ארוכה פותחת בברכה ומסיימת בברכה, ובין הברכות יש אמירה בת כמה משפטים, היינו בברכות אלו יש שלושה חלקים: (א) ברכה פותחת; (ב) תוך הברכה; (ג)  ברכה מסיימת.
הברכה הפותחת דומה בשתי הברכות: בשכבו על מיטתו מברך אדם את ה' על הפלת שינה על עיניו, שהיא ניתוקו מעולם העשייה לצורך מנוחה; בקומו הוא מברך על העברת חבלי השינה מעיניו והחזרתו רענן לחיי המעשה והיצירה.
אף בתוך הברכות יש פרטים רבים שווים (לעתים בסגנון זהה ולעתים בסגנון דומה או בתוכן מקביל). בטבלה שלהלן מסומנים הבדלים שאני רואה בהם תולדה של ההבדל שבין שינה ליקיצה. בהבדלים אדון בהמשך.
 
ברכת המפיל חבלי שינה ברכת המעביר חבלי שינה
 
יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתשכיבני לשלום ותן
חלקי בתורתך ותרגילני לידי מצווה ואל תרגילני לידי
עבירה ואל תביאני לידי חטא ולא לידי עוון ולא
לידי נסיון ולא לידי  בזיון וישלוט בי יצר טוב ואל
ישלוט בי יצר הרע ותצילני מפגע רע ומחלאים
רעים ואל יבהלוני חלומות רעים והרהורים רעים ותהא
   מטתי שלמה והאר עיני פן אישן המוות
 
יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתרגילני בתורתך ודבקני במצוותיך
ואל תביאני לא לידי חטא ולא לידי עוון  ולא לידי נסיון ולא
לידי בזיון וכוף את יצרי להשתעבד לך ורחקני מאדם רע
ומחבר רע ודבקני ביצר טוב ובחבר טוב בעולמך ותנני היום
 ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ותגמלני
    חסדים טובים

 

•  שתשכיבני לשלום: דומה שאין צריך לבאר מדוע משפט זה אינו בברכת המעביר.
•  ואל יבהלוני חלומות רעים והרהורים רעים: מפני שבשעה שאדם ישן אין לו שליטה בחלומותיו ובהרהוריו אין לו אלא לבקש מבוראו שימנעם ממנו.
•  ותהא מטתי שלמה והאר עיני פן אישן המוות: לפי ששינה יש בה אחד משישים שבמיתה (מפני שבשנתו אין לאדם שליטה ויכולת בחירה) מבקש הנרדם שיעור לחיים ולא ימות.
•  ורחקני מאדם רע ומחבר רע: לאדם יש קשר עם חבריו ועם אנשים שסביבו כאשר הוא ער ומתקשר. על חבר רע ראו במשנה, אבות ב, ח: אמר להם [רבן יוחנן בן זכיי] צאו וראו אי זו  היא דרך טובה שידבק בה האדם [...] ר' יהושע אומר חבר טוב [...] חזר ואמר להם צאו וראו אי זו היא דרך רעה שיתרחק ממנה האדם [...] ר' יהושע אומר חבר רע".
הרמב"ם כתב: "דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו" (הלכות דעות ו, א). מפני השפעה שמושפע אדם מחבריו קבע ר' יהושע שחבר טוב הוא דרך טובה שידבק בה האדם, וחבר רע הוא דרך רעה שיתרחק ממנה האדם. הנעור משנתו מבקש להיות רחוק מחבר רע.
•  ותנני היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי: ברור כי אדם נחשב בעיני ה' בהנהגותיו, במידותיו ובמעשיו. אלה ניכרים בשעה שהוא ער בקשריו עם סביבתו ובהנהגתו. ראו דברי רבי יהודה הנשיא: "אי זו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם" (אבות ב, א).
 
ד"ר יצחק ספיר
מרצה בהתמחויות לתנ"ך,
ללימודי ארץ ישראל ולתושב"ע
 
  
 
  

 

מחבר:
ספיר, ד"ר יצחק
דוא"ל: