עיונים בסידור התפילה - תפילת העמידה – בניין ירושלים

דפי מאורות (5772-37)
החפיפה הטבעית של שלבי הגאולה כפי
שמתבטאת בברכת "ולירושלים עירך"
 
מדוע מופיע באמצע ברכת "ולירושלים עירך" המשפט "וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין"? הרי ביטוי זה מתאים יותר, וכמעט זהה ומוכפל בברכה המיועדת ספציפית לכך, "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח"? במיוחד כשנאמר לנו בגמרא שסידרו אנשי כנסת הגדולה את ברכות התפילה, מברכת השנים ועד שומע תפילה, לפי סדר הגאולה,[1] ובניין המקדש קודם שם לבואו של חידוש מלכות בית דוד. לכאורה, הכנסת המשפט על מלכות דוד לברכת המקדש מבלבלת את הסדר.[1]   בבלי, מגילה יז ע"ב. אפילו האדמו"ר מסאטמאר, ויואל משה, ניו יורק תשל"ח, עמ' לח, ששיטתו האנטי-ציונית סותרת את הגמרא, נאלץ להתפלפל ולטעון שקיבוץ גלויות אינו לארץ ישראל (על אף שקשה במיוחד לפי הנוסח החסידי שלו, "וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו"), אך אינו יכול לטעון נגד סדר הגאולה שם.
 
 
 
אמנם השיב הרד"צ הופמן[1] הסבר מדעי המוכיח על פי הגניזה הקהירית שבעבר היו ברכת המקדש וברכת בן דוד מחוברים לברכה אחת, ושאין שם זכר לברכה מיוחדת לצמח דוד.[2] רק במחזור ויטרי אנו מוצאים לראשונה את שני העניינים מוזכרים יחד בברכת ירושלים, לצד ברכה מיוחדת להחזרת מלכות דוד. בין אם נקבל את השערת הרדצ"ה שהוסיפו ברכה מיוחדת לבית דוד בתקופת בבל מתוך כבוד לריש גלותא שראו כהמשך השלשלת,[3] או את השערת הר"א מונק שמדובר בניסיון להוציא מדעת הנוצרים שהשרישו בלב מאמיניהם שכביכול המשיח כבר בא,[4] מה שנשאר לנו הוא המשפט על בית דוד באמצע ברכת ירושלים האומר דרשני ומחייב הסבר.
כדרכם של רבותינו נשיב על השאלה בשאלה נוספת. כאמור, מוזכר בגמרא שסדר הברכות הללו הוא לפי סדר הגאולה:
והיכן מתרוממת קרנם [של צדיקים בגאולה]? בירושלים, שנאמר "שאלו שלום ירושלים ישליו אהביך" (תהלים קכב, ו). וכיון שנבנית ירושלים (פרש"י: אחר ישובו לבית המקדש) בא דוד, "אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' אלהיהם ואת דוד מלכם" (הושע ג, ה).
עולה מכאן שבנין בית המקדש[5] קודם לביאת משיח בן דוד. אך הדברים סותרים לכאורה גמרא מפורשת,[6] המובאת בהלכה ברמב"ם, שסדר הדברים גם בעבר וגם בחזרתנו ארצה הוא קודם כל מינוי מלך, לאחר מכן מחיית עמלק ובסוף בניין המקדש.[7]
יש ליישב, שאמנם משתמע במסכת מגילה שכל שלב בגאולה זוכה לברכה בפני עצמה, אך לא מוכח שם שמדובר בשני שלבים נפרדים לגמרי, אלא ייתכן שחופפים זה עם זה. כל שכן לפי הממצאים מהגניזה שהזכרנו, ששתי הברכות היו פעם יחד.
אכן הרמב"ם עצמו מודה לגבי ביצוע הגאולה ש"לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו",[8] ובוודאי משאיר בכך מקום שהמציאות תהיה שונה מהשערתו ואף מפסיקתו.[9] אנו רואים שבזה שאנשי כנסת הגדולה לא הקדישו ברכה מיוחדת למדינת ישראל הדמוקרטית, היא כנראה תוצאה מוכרחת של קיום שלב הברכות של "ברך עלינו" (פריחת ארץ ישראל), ו"תקע בשופר" (קיבוץ גלויות). אם הארץ והעם חוזרים לתחייה, בוודאי שנזדקק לשלטון מסוים ולחוקה מסוימת, גם אם שלבי "השיבה שופטנו" (חידוש הסנהדרין, המעבר למשפט העברי) ו"את צמח דוד" (כיסא דוד) יבואו מאוחר יותר. ייתכן שמדינת ישראל שהוקמה בשנת תש"ח מהווה מספיק "מלוכה" כדי לאפשר את בניין ירושלים שהתחיל במלחמת ששת הימים בשנת תשכ"ז, ובע"ה יושלם עם בניין המקדש, אולי עוד לפני בואו של משיח בן דוד. כלומר המציאות מתרצת את הרמב"ם ואת מקורותיו ומיישבת אותם עם המקורות האחרים, שתהיה דרגה מסוימת של מלך (מדינת ישראל) לפני בניין המקדש, ודרגה גבוהה יותר (מלכות בית דוד), לאחר דרגה מסוימת של בניין ירושלים/המקדש.[10] ברכתנו "ולירושלים עירך" באה ומבהירה שתיתכן גם חפיפה בין השלבים השונים. כשם שהגלויות מתקבצות, על אף שארץ ישראל טרם פורחת לגמרי, כך גם ייתכן שגילוי וקידום מלכות דוד יחפוף במקצת את השלב הקודם של בניין ירושלים והמקדש.[11]
חפיפת שלבים היא הדרך הטבעית ביותר של ההתפתחות האבולוציונית של העולם, כפי שמדגיש מרן הראי"ה קוק במקומות רבים. אמנם יש לפעמים דילוגים וקפיצות בהיסטוריה ובחיים, משלב לשלב הבא. אך בדרך כלל ההתפתחות הטבעית של העובר, של הילד, של האנושות ושל ההיסטוריה, היא אטית, בשלבים חופפים.[12] אמנם "אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא", אך זה היוצא מן הכלל הדורש ציון מיוחד, כי הכלל הוא ההפך מכך. הרב קוק הזהיר מפני מהפכות מלאכותיות הבאות לפתור את בעיות העולם והחברה ב"זבנג וגמרנו", שהן מזיקות יותר מאשר מועילות, ואף מהרסים ומאבדים את הטוב שהיה בשיטה הקודמת.[13] בתהליך הגאולה תיתכן אפילו חפיפת הפכים, "אור וחושך בערבוביה".[14]
ייתכן שבכך ניישב גם את הוא"ו ה"מסתורי" המופיעה בראש חלק מברכות העמידה, "ולמלשינים", "ולירושלים עירך".[15] כשם שהגמרא במגילה מפרטת שתחת הכותרת של חידוש הסנהדרין ("השיבה שופטנו") נכנס גם תפקידם של ענישת הרשעים ונתינת שכר וכבוד לצדיקים ("ולמלשינים" ו"על הצדיקים", שמא הכוונה לחברי הסנהדרין עצמם, שישוב כבוד התורה למקומו, במיוחד לאחר שעורער כל כך ב"עקבתא דמשיחא"[16]), ובאה האות וי"ו בראשו להדגיש שמדובר בחיבור, בפירוט ובחפיפה בין כמה שלבים. כך ניתן להסביר את רעיון החפיפה שבין חידוש הסנהדרין (שכאמור, כולל שתי ברכות/שלבים נוספים), עם השלב שלאחריו, ולירושלים עירך.
בדומה לכך, הכנסת רעיון כיסא מלכות דוד לתוך ברכת ולירושלים מחבר את שני השלבים הבאים, ומדגיש שתיתכן חפיפה ושלא מדובר בשלבי הסולם המסודרים, ששם מתחיל שלב רק לאחר סיום השלב הקודם.
 
הרב ארי יצחק שבט
מרצה בתחומי תושב"ע, יהדות ומחשבת ישראל[1]   הרב ד"ר דוד צבי הופמן (תר"ד–תרפ"ב), ממעצבי יהדות גרמניה הניאו-אורתודוקסית, של "תורה עם דרך ארץ", כיהן כראש בית המדרש לרבנים בברלין לאחר פטירת מייסדו ורבו,
      הר"ע הילדסהיימר. הוא נודע בעולם הישיבות והמחקר בעיקר בפירושו על התורה, שו"ת  מלמד להועיל, וההדרת ספרי מדרש חשובים.
[2]   מובא אצל ר"י יעקבסון, נתיב בינה, תל אביב תשל"ח, עמ' 326. כך גם בפירוש ר' חננאל, מגילה, שם.
[3]   שם, עמ' 328.
[4]   ר"א מונק, עולם התפילות, ירושלים תשל"ד, עמ' 184.
[5]   כך הוכיח שם גם ר"א ממינסק, אהבת איתן, מודפס בעין יעקב, שם, על פי פסחים ה, וירושלמי, מעשר שני, פ"ה. אמנם חידש הר"ש גורן שבניין ירושלים המוזכרת מכוון ליישוב  היהודי שם,
      ולא לבניין בית המקדש, ראו הגרסה שם בדקדוקי סופרים, "כיון שבאו לירושלים", ואולי כך עולה גם מהמהרש"א. אך פירושו הוא חידוש לעומת הפירוש המקובל,  ו"כל המשנה ידו על    
      התחתונה".
[6]   בבלי, סנהדרין כ ע"ב, ופירש"י, "שלש מצות שהם תלויות זו בזו לעשותן כסדרן".
[7]   רמב"ם, הלכות מלכים ומלחמותיהם, א, א וכן שם, יא, א.
[8]   שם, יב, ב.
[9]  כל שכן כשלדאבוננו מנהיגנו אינם מנהלים את התחייה הלאומית על פי התורה, שייתכנו שינויים מהסדר ההלכתי. אך עלינו לזכור מוטיב מרכזי במשנת הרב קוק, שה"בדיעבד" של      האדם
      הוא ה"לכתחילה" של הקב"ה, הרצב"י קוק, לנתיבות ישראל א, עמ' קלה–קלו.
[10]  הוכחה נוספת לכך בפרש"י שם, שקודם מסביר את שלב ירושלים בתור "נתיישבו בירושלים", ולאחר מכן "ישובו לבית המקדש".
[11]  הסבר החפיפה עולה גם ממקור הגמרא מהפסוק שם, "אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה' א-להיהם ואת דוד מלכם", שכלל אינו חד-משמעי שחידוש המלכות יהיה רק לאחר
        שנבנה  הבית.
[12]   הראי"ה קוק, אורות הקודש, ב, עמ' תקסז.
[13]   הראי"ה קוק, עין איה, שבת א, קלב.
[14]   הראי"ה קוק, עקבי הצאן, עמ' קח, על פי זכריה יד, ז.
[15]   ראו השערות  שונות  שהועלו על ידי ר"א ברלינר ור"ד גולדשמידט אצל הר"י יעקבסון (לעיל הערה 3), עמ' 325. מעניין דברי רא"ב בשם דורשי רשומות, שעם שתי הוי"ו שבראשית שתי
        ברכות הללו, עולה הגימטרייה של האותיות המתחילות של תשע עשרה הברכות למספר 1,800.
[16]   משנה, סוטה ט, טו- "בעקבות משיחא חוצפא יסגא... בית ועד יהיה לזנות... וחכמת סופרים תסרח... נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו מפני קטנים".
 
 
 
 
 
 

 

מחבר:
שבט, הרב ארי יצחק
דוא"ל: