פרשת בראשית

דפי מאורות (5773-01)

אהבת ישראל קדמה לתורה

 
ספר בראשית פותח במילים: "בראשית ברא אלוקים וכו' ". רש"י פותח את פירושו לתורה בשאלה "ומה הטעם פתח בבראשית?" ועונה על כך: "משום כח מעשיו הגיד לעמו [...] כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו [...] וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו". למעשה חשוב לשאול ולהתבונן מה רוצה רש"י ללמדנו במילים אלו אשר בהן הוא פותח את פירושיו לחמשת חומשי התורה.
 
 
כדי לענות על השאלה נתבונן בדברי רש"י הפותחים כל אחד מחמשת החומשים. ברש"י הראשון בספר שמות כתוב: "ואלה שמות בני ישראל – אף על פי שמנאן בחייהן בשמותן, חזר ומנאן במיתתן להודיע חיבתן"; ברש"י הראשון בספר ויקרא כתוב: "ויקרא אל משה – לכל  דברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה לשון חיבה"; ברש"י הראשון בספר במדבר כתוב: "מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה"; ברש"י הראשון בספר דברים כתוב: "אלה הדברים –  לפי שהן דברי תוכחות [...] לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל".
אם נתבונן היטב בחמשת הפירושים שרש"י פותח בהם את החומשים, נוכל לראות כי כבודם וחיבתם של ישראל הם מוטיב חוזר בכל הפירושים שהזכרנו לעיל. אמנם בכל פעם העניין והעיסוק שונה, אך ללא צל של ספק זהו הרעיון המשותף לכל חמשת הפירושים. למעשה רש"י מנסה ללמדנו כלל גדול וחשוב: כבודם של ישראל הוא קודם ללימוד התורה כולה. רצונך ללמוד תורה? התעסק קודם בכבודם ובחיבתם של ישראל ומתוך המקום החשוב הזה ייכנסו דברי התורה ללבך.
אסמכתא לרעיון יפה וחשוב זה שמעתי מאבי מורי: נהגו קהילות ישראל לקרוא בחג השבועות את מגילת רות לפני קריאת התורה, אף על פי שמן הדין הפשוט ידוע ומקובל שכאשר יש מצב של "תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם", וכן כלל נוסף "שכל הקדוש מחברו קודם לחברו". על כן ראוי היה להקדים את קריאת התורה לקריאת המגילה כפי שנוהגים לקרוא בשבתות ובחגים את ההפטרות לאחר קריאת התורה. אלא שגם שינוי נדיר וחריג זה בא ללמדנו את אשר עסקנו בו: כדי להיכנס ללימוד התורה לא די לפתוח ספר ולהתחיל לקרוא בו, אלא יש לבצע קודם לכן הכנות מסוימות שיכשירו ויכינו אותנו מבחינה פנימית לקבלת התורה. הכנות אלו כוללות עיסוק ועניין רב משמעות בכבודם ובחיבתם של ישראל או גמילות חסדים לעם ישראל כנלמד ממספר עניינים במגילת רות.
גם בכניסתנו לבית המדרש בבוקר אנו אומרים את הפסוק "מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל". גם בזאת רצוננו להזכיר את מעלתם של ישראל ומתוך נקודות זכות אלו ראויים אנו להתחיל את התפילה ואת הלימוד. מעניין לגלות מספר סידורים שבהם מופיע שיש לומר לפני התפילה "הריני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך". מתוך העניין של מציאת נקודות טובות ואהבה בכל הנוגע ליחס לעם ישראל, אפשר לגשת לתפילה בפני בורא העולם.
נאחל ונברך שנדע תמיד לפתוח ולומר דברים בכבודם ובמעלתם של ישראל, ונסיים במילים מתוך תפילתו של רבי אלימלך מליזנסק: "אדרבה תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך ואל יעלה בליבנו שום שנאה ואחד על חבירו חלילה". אמן!
 
צופיה ליפשיץ
סטודנטית בהתמחויות למתמטיקה
ולחינוך חברתי קהילתי
 
 

 

קבצים להורדה:
מחבר:
ליפשיץ, צופיה