פרשת בשלח

דפי מאורות (5776-16)
 
 
פרשת בשלח נקראת בשבת הקרויה "שבת שירה" כיוון שנאמרת בה שירת הים. מה מיוחד כל כך בשירת הים שהיא זכתה הן להיאמר בתוך פסוקי דזמרה בכל בוקר בתפילת שחרית הן שתהא שבת קרויה על שמה – "שבת שירה"?
 
 

נציין מספר פרשנים שבפירושיהם ניתן לראות את גדלותה ואת עצמתה של שירת הים.
בעל מנורת המאור כותב:
ובשעה שאומרים ישראל שירת הים, כנסת ישראל מתעטרת באותו כתר שמעטר בו הקב"ה למלך המשיח. שעל כתר זה חקוקים השמות הקדושים, ובו נתעטרו ישראל ביום שהקב"ה קרע להם את הים, וניער פרעה וחילו בתוך הים.
כלומר, על פי מנורת המאור, כאשר אומרים בני ישראל את שירת הים יש רגע רוחני עצמתי שבו עם ישראל מתעטר בכתר המלא בקדושה.
במסכת סוטה יא נכתב:
בקריעת ים סוף משה ובני ישראל בשוה, אנשים נשים וטף, כולם אמרו שירה. אפילו עולל מוטל על ברכי אמו ותינוק יונק משדי אמו ואפילו עוברים במעי אמן כולם אמרו שירה. ואדרבה הילדים הכירוהו תחילה.
גם מכאן ניתן להסיק על עצמתה של שירת הים, שעם ישראל שר אותה יחד, באחדות מופלאה ומדהימה, כולם, גם נשים גם גברים ואף ילדים ותינוקות, ואפילו עוברים במעי אמם. במדרש רבה נכתב:
מיום שברא הקב"ה את העולם ועד שעמדו ישראל על הים לא מצינו אדם שאמר שירה להקב"ה אלא ישראל. ברא אדם ראשון ולא אמר שירה, הציל אברהם מכבשן האש ומן המלכים ולא אמר שירה, וכן יצחק מן המאכלת ולא אמר שירה, וכן יעקב מן המלאך ומן עשו ומן אנשי שכם ולא אמר שירה. כיון שבאו ישראל לים ונקרע להם, מיד אמרו שירה לפני   הקב"ה.  כלומר, על פי המדרש רבה שירת הים היא משהו מדהים ומופלא   כיוון שדבר זה אינו נשנה מעולם,   והראשון שאמר שירה לקב"ה הוא עם ישראל בעת שקרע הקב"ה את ים סוף.
ועוד נאמר:
תניא, אמר רבי מאיר: מניין לתחיית המתים מן התורה? שנאמר: "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת 
לה' ". "שר" – לא נאמר, אלא "ישיר". מכאן לתחיית המתים מן התורה.
מכאן, ששירת הים נאמרה אף לעתיד והיא מהווה בעצם את ההוכחה העתידית לתחיית המתים. פירוש הסולם אומר:
למדנו, כל אדם שאומר שירה זו בכל יום, ומכוון בה, זוכה לאומרה לעתיד לבוא. כי יש בה עולם העבר, ויש בה קשרי האמונה, ויש בה ימי מלך המשיח. ונתלים עליה כל התשבחות האחרות שאומרים העליונים והתחתונים.
דברי הסולם אף מוסיפים ומחדדים את חשיבותה ואת מעלתה של שירת הים, שהאומר אותה בכוונה בכל יום יזכה לאמרה לעתיד לבוא. משמע שלשירה זו יש כוח עצום בגודלו.
לאור כל הנאמר לעיל, זכתה שירת הים לשבת הקרויה על שמה ולהיאמר בכל בוקר בתפילת שחרית.
נכון לכולנו לכוון באמונה בעת שאנו אומרים בתפילתנו שירה זו, שמעלתה עצומה.
שנזכה בעזרת ה' כולנו, בתוך כלל עם ישראל, לגאולה שלמה במהרה בימינו, שיהיה לנו חג ט"ו בשבט שמח ושנזכה להתגדל ולזכות לראות בבוא המשיח ובתחיית המתים.    
  
                                                         שירה סלומון 
סטודנטית במסלול לחינוך מיוחד
 
 

 

קבצים להורדה:
מחבר:
סלומון, שירה