פרשת וישב

דפי מאורות (5776-09)
הדרך לגדולה
 
בעיון בפרשת וישב ניתן לראות כי בין סיפורי יוסף וקורותיו מופיע פרק ל"ח הקוטע את הרצף ועוסק בסיפור יהודה ותמר, מה שמעלה את השאלה: למה נכנס פרק זה דווקא כאן והאם יש לו קשר לסיפורי יוסף?
 
 
פרק זה נפתח בפסוק "וירד יהודה מאת אחיו", פתיחה דומה לפרק הבא: "ויוסף הורד מצרימה". מה פשר הירידות? מה מלמדים אותנו שני הפרקים הללו? רש"י כותב: "סומך ירידתו של יהודה למסירתו של יוסף לומר לך שבשבילו הורידוהו מגדולתו".
ירידתו של יהודה מאחיו היא בעקבות חלקו הגדול במכירתו של יוסף. הוא זה המציע למכור אותו למדיינים וניתן לראות בכך "מידה כנגד מידה"; יהודה יורד מגדולתו משום שגרם לירידתו של יוסף מצרימה. אך עדיין לא ברור למה נכנס פרק שלם הקוטע את מהלך קורותיו של יוסף.
בתחילת הפרשה כתוב: "אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם" (בראשית לז, א).
רש"י מבאר כי יוסף עסוק במראהו החיצוני, "ועשה מעשה נערות: מתקן בשערו וממשמש בעיניו כדי שיהיה נראה יפה", ומביא את דיבת האחים אל יעקב, "שהיו אוכלים אבר מן החי ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים וחשודים על העריות ובשלושתן לקה".
בהמשך חייו, בזמן שיוסף חולם חלומות על גדולתו מעל אחיו ומעורר את קנאתם ביופיו ובאהבתו של יעקב אליו, הם מוסיפים לשנוא אותו והוא יתמודד עם אותם שלושה עניינים בהם מאשים את אחיו.
לאחר שהאחים מוכרים אותו למדיינים, הם שוחטים שעיר עזים כדי לטבול את כתונת הפסים בדם ואינם אוכלים איבר מן החי, יוסף בעצמו ירד למעמד של עבד במצרים ויתמודד עם יופיו מול אשת פוטיפר המפתה אותו וכמעט מפילה אותו
לחטא של גילוי עריות. יוסף משלם מחיר יקר על חלומו להגיע לגדולה.
ומה עם יהודה? לאחר שלוקח את תמר לבנו ער והוא מת, וגם אונן אינו מסכים לייבם ומת ממעשיו הרעים, מבטיח לה כי כאשר שלה בנו הצעיר יהיה גדול הוא ייתן לה אותו, אך אין הוא מקיים את הבטחתו. "אמרה לפניו, ריבונו של עולם, אל אצא ריקם מבית זה" (ירושלמי כתובות סח, א).
תמר מתעקשת לדבוק בבית יהודה. במעשה שלה היא פועלת כדי להמשיך ולהיות קשורה ליהודה. היא מתחפשת לקדושה ויהודה בא אליה. כשנודע שהיא בהיריון ורוצים לשרוף אותה, היא מוכיחה ליהודה כי ההיריון ממנו ותגובתו היא, "ויאמר צדקה ממני". יהודה מכיר בטעותו ובירידתו המוסרית. מהיריון זה של תמר יוצא בנה פרץ שמזרעו תצא המלוכה. 
סיפור דומה מתרחש בתקופת השופטים כאשר רות המואבייה מחליטה לדבוק בחמותה למרות יכולתה לפתוח חיים חדשים במואב. רות הולכת אחריה בכל מחיר, מתגיירת וממשיכה את השושלת עד שיגיע דוד המלך.  
גם יהודה וגם יוסף חווים ירידה בחייהם. שניהם חולמים על גדוּלה. יהודה מנהיג את האחים ויוסף חולם חלומות על העתיד, אך שניהם אינם מצליחים במעשיהם להגיע לגדולה חיובית וכל אחד מהם עובר בדרכו את התיקון. יהודה מבין, בעזרת תמר, כי הוא צריך לתקן את דרכו; ויוסף עובר מסלול ארוך של התמודדויות קשות בבית פוטיפר ובבית האסורים עד שהוא מגיע לגדוּלה במצרים. שניהם מבטאים את הכמיהה לגאולה, למצב מתוקן, עם בואם של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.
כניסתו של סיפור יהודה באמצע רצף קורותיו של יוסף מלמדת ומדגישה לנו כי הדרך לגדוּלה עוברת בהכרח דרך התמודדויות, נפילות, וכמובן עליות גדולות.
תהילה גרינצויג
סטודנטית בהתמחויות לתנ"ך ולהיסטוריה
 
 
קבצים להורדה:
מחבר:
גרינצויג, תהילה