פרשת חקת

דפי מאורות (5773-39)
חזרה למקור
 
התורה מדברת בלשון "חוקה" – חוק שאינו מובן על ידי השכל האנושי.
בפרשת חקת מדובר בפרה אדומה וחוקיה, "זאת חקת התורה אשר ציווה ה' לאמר [...] ויקחו אליך פרה אדומה תמימה".
 
 
הקב"ה מצווה על משה לקחת פרה תמימה, אדומה כולה, ולשחוט אותה בהר המשחה, שהוא הר הזיתים. לאחר שחיטתה שורפים את בשרה, מנפים את האפר שנותר ואוספים את הנותר בשקים.
המיוחד במצווה זו הוא שהעוסק בהכנת הפרה, בשחיטתה ובשרפה שלה, חייב להיות נקי וטהור, והנוגע בה נטמא. המים המהולים באפר הפרה האדומה מטהרים את הטמאים ומטמאים את הטהורים. אלו שמזים את המים על הטמאים נהיים טמאים בעצמם מלגעת במים אלו. כל הנוגע או מתעסק באפרה של הפרה האדומה נטמא.
הדבר היה לפלא בעיני החכמים. כיצד ייתכן שהטמא נטהר והטהור נטמא על ידי אותו חומר? ושלמה המלך אף דורש במשלי, "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני". הוא מעיד על עצמו שגם הוא לא מבין את טעמה של מצווה זו. לכן מצוות פרה אדומה נכללת בקטגוריית ה"חוקות", החוקים שהקב"ה נתן לנו וציווה עלינו, אף על פי שאנחנו לא מבינים את פשרם, את טעמם.
 
רמזי תשובה במעשה הפרה
במצוות פרה אדומה הורתה לנו התורה את דרך התשובה הגמורה של האדם לאחר חטאו. כיצד מסלקים כליל את החטא ואת הטומאה? אדם שנכשל בחטא, אפילו מתחרט עליו אחר כך ועוזבו, הרי החטא כבר עשה פגם בנפשו. חטא אחר גרם לפגם אחר, חטאו גרם לאחרים לחטוא, ולאחרים, עד אין סוף. נמצא שבחטאו זה הוא פגם בכל הבריאה.
כיצד אפשר להעביר את חטא זה ולמחות לגמרי את רישומיו בכל מקום, עד שתהא התשובה שלמה והכול יחזור להיות כפי שהיה קודם החטא?
כך דרכה של תשובה: תחילה יעזוב אדם את חטאו ולא יחטא עוד. לאחר מכן הוא חוזר אל הסיבה הראשונה שממנה נגרם החטא ומתקן גם אותה, וממנה לסיבה שקדמה לזו. בכל מקום הוא מתקן עד שמגיע אל השורש הראשון לכל הסיבות. השורש הראשון טהור הוא ושום פגם לא יפגום בו לעולם.
הדבר מרומז במעשי הפרה: עם ישראל שנכשל בחטא העגל, כיוון ששבו ושרפו אותו באש, ביטלוהו. אחר חזרו אל מקור החטא – העגל, שהיא הפרה האדומה (אודם – רומז על חטא). אף שם החטא מצוי ולכן שורפים אותו לאפר, אך עדיין אין האפר מנוקה מן החטא לגמרי. לכן נותנים אותו במים חיים (המים מששת ימי בראשית) שהם טהורים לגמרי והכול נטהר, הכול נתקן.
כלומר, אדם צריך להתנער מן החטא ומכל סיבותיו ורק אז יראה את עצמו כברייה חדשה, נקי וטהור.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים לכונן את בית חיינו, נזכה לעשות את כל מצוותיו ככתוב בתורתו ונזכה לרוח טהרה שיערה עלינו ממרום.
 
מוריה שבי
סטודנטית בהתמחויות לאנגלית ולספרות
 
מקורות
מעם לועז פרשת במדבר.
ספר הפרשיות, עמ' קיד.
 
 

 

 

 

קבצים להורדה:
מחבר:
שבי, מוריה