פרשת נצבים-וילך

דפי מאורות (5771-51)
ניצבים היום
 
פרשתנו פותחת בפסוק: "אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל" (דברים כט, ט).
 
 
משה רואה צורך לעודד את עם ישראל ולחזקם. הקללות רלוונטיות לכל הדורות ולא רק לדור המדבר, לכן גם הנחמה נצחית ורלוונטית לכל הדורות. אם כן, מה היא פירושה של המילה "היום" שבדרך כלל משמעותה היא "כעת"?
פרשני הפשט מסבירים שהמלה "היום" באה ללמד על תיאור הזמן הפיזי של מעמד הנחמה. רש"י לומד ש"היום" כוונתו יום מותו של משה רבנו. עדיין ניתן ליישב בין המעמד הנצחי ובין המילה "היום".
בספרי, דורשים את המילה "היום" במשמעות של התחדשות: "היום – יהיו חביבים עליך היום, כאילו היום קבלתם אותם מהר סיני, יהו רגילים בפיכם כאילו היום שמעתם אותם". בעל ה"שפת אמת" לומד שכאשר אדם מתחדש בבחינת "היום", אזי הוא מסוגל להתייצב לפני ה' בתפילה מחודשת. כך מילת "היום" מלמדת אותנו שהדרך לחזרה בתשובה, הדרך אל הנחמה, היא עזיבת החטא.
האדמו"ר הזקן מסביר, ש"היום" כוונתו לראש השנה, ככתוב: "ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב" (איוב א, ו), ומתרגם התרגום: "והוה ביומא דדינא בריש שתא". ראש השנה הוא הזמן שבו אנו שואבים כוחות לכל ימות השנה, כמו שכתוב בספרים ש"תשרי" אותיות "רשית", "מרשית השנה ועד אחרית השנה". "רשית" כתיב, חסר אל"ף, ללמד על חודש תשרי שמשפיע לכל חודשי השנה עד סוף השנה. וכן בראש השנה, משפיע קבלת עול מלכות שמים על כל השנה. משה רבנו מלמד אותנו שכאשר אדם ניצב בראש השנה, ביום הדין, יש לדבר השפעה לכל ימות השנה.,
בגמרא מסופר על רבי יהושע בן לוי שהלך לשאול את מלך המשיח מתי הוא מגיע, וענה לו המשיח: היום! חזר רבי יהושע בן לוי ואמר לאליהו הנביא שהמשיח שיקר לו. שאל אותו אליהו הנביא מהיכן הסיק זאת? וענה: המשיח אמר שיבוא היום ולא הגיע. אמר לו אליהו: כשאמר לך המשיח "היום" התכוון "היום אם בקולו תשמעו".
אם כן, המלה "היום" מובנת בשתי דרכים: האחת תיאור זמן ממשי – כפי שהבין רבי יהושע בן לוי, והשנייה תיאור זמן רעיוני – כפי שהתכוון המשיח. יש פרשנים שנטו לפרש את ה"היום" בממד של זמן מסוים, בעוד שאחרים פירשוהו בממד הרעיוני המוסרי.
רבי נחמן מברסלב נותן פירוש מחודש לסיפור:
המשיח ביקש לרמוז לרבי יהושע בן לוי את הדרך הנכונה שבה ילך האדם. בכל פעם שאדם בא לעבוד את ה' לא ישים לנגד עיניו את כל חייו, שמא יסיתנו היצר הרע ויגיד לו "יארכו הימים ואבד כל חזון" – כיצד אצליח לשמור תרי"ג מצוות כל חיי?! ודאי אכשל מתישהו, ולכן עדיף לי להתייאש מראש. אומרת לנו התורה "היום אם בקולו תשמעו" – אדם צריך לחשוב שכל עבודתו בעולם מצטמצמת ליום אחד בלבד, ליום הנוכחי, והוא צריך להחזיק מעמד רק היום. אם יאמץ דרך זו גם יצליח, שהרי כך כתוב: "ר' לוי אמר אילו היו ישראל עושין תשובה אפי' יום אחד מיד הם נגאלין [...] היום אם בקולו תשמעו".
על פי פירוש זה, משה רבנו אומר לעם שכשם שאתם ניצבים היום, כך בכל יום ויום עליכם להתקדם בעבודת ה'.
עינינו רואות כיצד הקב"ה רומז לנו איך להתקדם בעבודת ה' ומהי הדרך אשר ילכו בה למען לא יחטאו. כל אחד כפי כישוריו ותפקידו. כל הנשאר לנו לעשות זה ללמוד מכל מלמדינו, להבין את הרמזים הנשלחים לעברנו, לשאת תפילה שנזכה גם לעמוד במשימה המוטלת על כל אחד ואחד, ושנזכה לברכות מאת ה'.
 
אליהו גרוס
אברך בישיבת ההסדר בינות ברעננה
 
 
 

 

קבצים להורדה:
מחבר:
גרוס אליהו