פרשת שופטים

דפי מאורות (5773-48)
מינוי שופטים בארץ ישראל-שאיפה לגדלות
 

ספר דברים כולו, משנה תורה, הוא הכנה לקראת הכניסה לארץ ישראל וחזרה על מצוות שכבר נצטווו עליהן עם דגש על הייחודיות הנוגעת לכניסה לארץ.

 
 
פרשת שופטים עוסקת בסדר החיים בארץ: קיומה של מערכת משפט – שופטים ושוטרים, רשות מחוקקת ורשות מבצעת, ובהמשך הפרשה גם המלכת מלך ופירוט זכויותיו וחובותיו.
המלכת מלך היא אחת משלושת הדברים שעליהם הצטוו בני ישראל עם כניסתם לארץ. גם קיום מערכת המשפט חלה בארץ ישראל בלבד, כמו שניתן לראות בפירוש של הרמב"ם למצווה זו:
אין אנו חייבים להעמיד בתי דינים בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר אלא בארץ ישראל בלבד, אבל בחוצה לארץ אינן חייבין להעמיד בית דין בכל פלך ופלך, שנאמר: "תיתן לך בכל שעריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטך" (הלכות סנהדרין א, א–ב).
יש מצוות הקשורות באופן מעשי ומוחשי לארץ ישראל: מצוות התלויות בארץ, מצוות בניין בית מקדש, ועוד, אך נראה תמוה מדוע מצוות מינוי שופטים ושוטרים והמלכת מלך שייכות לארץ ישראל בלבד; האם מחוץ לארץ ישראל אין צורך בעשיית משפט וצדק?!
הרמב"ן בפירושו (טו, יט) מסביר שמצוות מינוי שופטים ושוטרים היא אמנם, מדאורייתא, שייכת רק לארץ ישראל, אך מבחינה מעשית, כדי לשמור על הסדר ועל המוסר וכדי למנוע עוולות, יש צורך להקים בתי דינים אשר תפקידם לשפוט את העם ולפתור סכסוכים וחוסר צדק מדרבנן, גם מחוצה לארץ. עם זאת, עדיין קיים הבדל בין בתי הדין בארץ ישראל לבתי הדין הקמים בחו"ל. בתי הדין הקמים בחו"ל יקומו בכל עיר, ואילו בארץ – יקומו בכל פלך ופלך (תכוף יותר). לכאורה נראה שהיה מספיק להקים בית דין בכל עיר ומי שזקוק למשפט יבוא לבית דין שבעירו. אם כן, מדוע בארץ ישראל אנו זקוקים לבית דין בכל פלך ופלך?
הרב קוק זצ"ל, בנאומו בוועידה לסידור הרבנות הראשית, מסביר את החשיבות שיש לסידור בתי הדין בארץ ישראל: כאן, בניגוד לבתי הדין בחו"ל, יש חובה לסדר קבוע ומאורגן בכל פלך ופלך. כאשר אנו יושבים על אדמת הקבע שלנו איננו עוד ארעיים ואנו זקוקים למערכת משפט מסודרת ככל האומות. כמו כן, בארץ ישראל יש משמעות לסידור בתי הדין בדרגותיהם השונות, המתחיל מבית הדין הגדול הנמצא בלשכת הגזית בבית המקדש, ושני בתי הדין הנמצאים בפתח העזרה ובפתח הר הבית, ועד לבתי הדין השונים הנמצאים בכל פלך ופלך. יש קשר ויחס בין בתי הדין וכולם יונקים את תורתם מבית הדין הגדול, בבית המקדש. תפקיד בתי הדין בארץ ישראל הוא להוריד תורה גדולה לכל פלך ופלך, גם כאשר אין צורך של שפיטת העם.
עד עתה, הקמת בתי דין בחו"ל נצרכה רק לשמירה על סדרים אנושיים-פרטיים כדי להסתדר ולשרוד. בארץ ישראל חיי העם הם בשלמותם, על אדמתם שלהם, ולכן יש מאתנו תביעה לחיות חיים של גדלות ושלמות, להפיץ את תורת ה' כחלק מחיינו; יש מאתנו דרישה לחיות את התורה בשלמותה, כראוי לחיי אומה מלאים; לא עוד כמנגנון לפתירת בעיות, אלא במלוא הדרה וגודלה, וכך להופיע את שם ה' בעולם.
(הדברים הובאו בשם הרב יהושע ויצמן)
 
סיון צדוק
סטודנטית בהתמחויות ללימודי ארץ ישראל
ולחינוך חברתי קהילתי

 

 
 
 

 

 

 

קבצים להורדה:
מחבר:
צדוק, סיון