שכר לימוד ותשלומים נלווים

סדירים לתואר B.Ed

חוזר שכר לימוד לשנה"ל תשפ"ג – לומדים סדירים תואר ראשון B.ed

 

להלן פירוט התשלומים השונים ודרכי התשלום לשנת הלימודים.

שכר לימוד ותשלומים נוספים:

 • שכר לימוד – 10,932.76 ₪. (לאחר הפחתת שיפוי לזכאים).
 • אגרות - 420 ₪. (דמי מנוי למאגרי מידע / שירותי ספריה ממוחשבים / ביטוח תאונות אישיות)
 • אגרת הסעות - ראה נספח בכתב ההתחייבות לתשלום שכר לימוד.
 • מעונות - 3,880 ₪ לסטודנטים המתגוררים במעונות המכללה.
 • הרשמה (לשנה ראשונה) - 250 ₪.

הסכומים הנ"ל צמודים למדד המחירים לצרכן, נכונים ליום 15.8.2022 ולא יפחתו ממדד זה.

 

דרכי התשלום:

 • תשלום חד-פעמי מראש.

על תשלום כל שכה"ל לשנה"ל (שכר לימוד והפרשי הצמדה עד ליום התשלום) בתשלום אחד, שיבוצע לא יאוחר מיום 16.11.2022 תינתן הנחה בגובה 5%.

 • תשלומים חודשיים באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי.

תשלום מלא באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי. חשבונך יחויב בהתאם, ב-20 לכל חודש (10 תשלומים ובכל מקרה עד לסיום יתרת החוב). לתשלום באמצעות הוראת קבע יש להקים בבנק הרשאה לחיוב הו"ק עבור מכללת אורות ישראל קוד מוסד 47021 ולשלוח אסמכתא למדור הגביה. לתשלום באמצעות כרטיס אשראי יש למלא את טופס ההוראה לתשלום בכרטיס אשראי המצ"ב. (ניתן להקים הו"ק ולשלם באמצעות כרטיס אשראי גם בפורטל המידע האישי: תשלומים ß הסדרים)

תלמיד עם הוראת קבע פעילה משנים קודמות לא צריך למלא שוב את הטופס. במקרה כזה, דרך התשלום תהיה כמפורט בסעיף זה, אלא אם נקבל הוראה אחרת עד לתאריך 15.9.2022.

 

הערות:

 • בחר את דרך התשלום הנוחה לך והודע על כך למדור גביה. בנוסף, יש לחתום על כתב ההתחייבות לתשלום שכר לימוד המצ"ב ולהעבירו למדור גביה.
 • תשלומים באמצעות הוראת קבע ועסקת תשלומים אינם פוטרים מחובת תשלום הצמדה.
 • חתימה על הסדר תשלומים כמוה כחתימה על כתב ההתחייבות לתשלום שכר לימוד.
 • למשלמים באמצעות קרן השבתון / מינהל הסטודנטים / תכנית מרו"ם – יש לפנות להסדר מול רכזות הגביה.
 • סטודנטים הלומדים בתכניות המקצועות המועדפים – הזכאות לקבלת הלוואה מותנית בשנים א – ג נקבעת ע"י משרד החינוך ועל פי קריטריונים המופיעים בחוזר המערך המסייע של המשרד. אי זכאות לקבלת הלוואה מותנית אינה פוטרת מתשלום שכר הלימוד.

בדבר שאלות בנושא שכר לימוד ניתן לפנות לרכזות הגביה:
הגב' מיכל כהן בטלפון 08-9485613. הגב' ברכה מזוז בטלפון 08-9485695.

 

כתב התחייבות ללומדים סדירים תואר ראשון B.ed

 

הסבת אקדמאים

חוזר שכר לימוד לשנה"ל תשפ"ג – הסבת אקדמאים להוראה

 

להלן פירוט התשלומים השונים ודרכי התשלום לשנת הלימודים.

שכר לימוד ותשלומים נוספים:

 • שכר לימוד – 14,774 ₪ ל- 24 ש"ש ועד 36 ש"ש ראשונות. כל שעה נוספת 615 ₪.
 • התעריף מתעדכן בכל שנת לימודים בהתאם להנחיות מל"ג ומשרד החינוך ובהתאם לשעות הלימוד במערכת.
 • אגרות - 420 ₪ ל- 24 ש"ש ועד 36 ש"ש ראשונות. כל שעה נוספת 17.5 ₪. (דמי מנוי למאגרי מידע / שירותי ספריה ממוחשבים / ביטוח תאונות אישיות)
 • אגרת הסעות - ראה נספח בכתב ההתחייבות לתשלום שכר לימוד.
 • הרשמה (לשנה ראשונה) - 250 ₪.

הסכומים הנ"ל צמודים למדד המחירים לצרכן, נכונים ליום 15.8.2022 ולא יפחתו ממדד זה.

 

דרכי התשלום:

 • תשלום חד-פעמי מראש.

על תשלום כל שכה"ל לשנה"ל (שכר לימוד והפרשי הצמדה עד ליום התשלום) בתשלום אחד, שיבוצע לא יאוחר מיום 16.11.2022 תינתן הנחה בגובה 5%. בהתאם למערכת שנקבעה במועד התשלום.

 • תשלומים חודשיים באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי.

תשלום מלא באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי. חשבונך יחויב בהתאם, ב-20 לכל חודש (10 תשלומים ובכל מקרה עד לסיום יתרת החוב). לתשלום באמצעות הוראת קבע יש להקים בבנק הרשאה לחיוב הו"ק עבור מכללת אורות ישראל קוד מוסד 47021 ולשלוח אסמכתא למדור הגביה. לתשלום באמצעות כרטיס אשראי יש למלא את טופס ההוראה לתשלום בכרטיס אשראי המצ"ב. (ניתן להקים הו"ק ולשלם באמצעות כרטיס אשראי גם בפורטל המידע האישי: תשלומים ß הסדרים)

תלמיד עם הוראת קבע פעילה משנים קודמות לא צריך למלא שוב את הטופס. במקרה כזה, דרך התשלום תהיה כמפורט בסעיף זה, אלא אם נקבל הוראה אחרת עד לתאריך 15.9.2022.

 

הערות:

 • בחר את דרך התשלום הנוחה לך והודע על כך למדור גביה. בנוסף, יש לחתום על כתב ההתחייבות לתשלום שכר לימוד המצ"ב ולהעבירו למדור גביה.
 • תשלומים באמצעות הוראת קבע ועסקת תשלומים אינם פוטרים מחובת תשלום הצמדה.
 • חתימה על הסדר תשלומים כמוה כחתימה על כתב ההתחייבות לתשלום שכר לימוד.
 • למשלמים באמצעות קרן השבתון– יש לפנות להסדר מול רכזות הגביה.

בדבר שאלות בנושא שכר לימוד ניתן לפנות לרכזות הגביה:
הגב' מיכל כהן בטלפון 08-9485613. הגב' ברכה מזוז בטלפון 08-9485695.

 

 

כתב התחייבות  להסבת אקדמאים -לחץ כאן

תואר שני M.Ed

 חוזר שכר לימוד לשנה"ל תשפ"ג – לומדים לתואר שני M.ed

 

להלן פירוט התשלומים השונים ודרכי התשלום לשנת הלימודים.

שכר לימוד ותשלומים נוספים:

 • שכר לימוד – 14,774 ₪.
 • אגרות - 420 ₪. (דמי מנוי למאגרי מידע / שירותי ספריה ממוחשבים / ביטוח תאונות אישיות)
 • הרשמה (לשנה ראשונה) - 350 ₪.

הסכומים הנ"ל צמודים למדד המחירים לצרכן, נכונים ליום 15.8.2022 ולא יפחתו ממדד זה.

 

דרכי התשלום:

 • תשלום חד-פעמי מראש.

על תשלום כל שכה"ל לשנה"ל (שכר לימוד והפרשי הצמדה עד ליום התשלום) בתשלום אחד, שיבוצע לא יאוחר מיום 16.11.2022 תינתן הנחה בגובה 2%.

 • תשלומים חודשיים באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי.

תשלום מלא באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי. חשבונך יחויב בהתאם, ב-20 לכל חודש (10 תשלומים ובכל מקרה עד לסיום יתרת החוב). לתשלום באמצעות הוראת קבע יש להקים בבנק הרשאה לחיוב הו"ק עבור מכללת אורות ישראל קוד מוסד 47021 ולשלוח אסמכתא למדור הגביה. לתשלום באמצעות כרטיס אשראי יש למלא את טופס ההוראה לתשלום בכרטיס אשראי המצ"ב. (ניתן להקים הו"ק ולשלם באמצעות כרטיס אשראי גם בפורטל המידע האישי: תשלומים ß הסדרים)

תלמיד עם הוראת קבע פעילה משנים קודמות לא צריך למלא שוב את הטופס. במקרה כזה, דרך התשלום תהיה כמפורט בסעיף זה, אלא אם נקבל הוראה אחרת עד לתאריך 15.9.2022.

חובה להמציא אישור על היקף השבתון שאושר על ידי הקרן ולחתום על טופס הרשאה לחיוב חשבון הקרן בהוצאות שכר הלימוד (מצ"ב גם לחוזר) הלימודים לתואר שני נחשבת לתכנית מלאה החייבת ב- 100% שכ"ל לשנה עפ"י הוראות משה"ח.

 

הערות:

 • בחר את דרך התשלום הנוחה לך והודע על כך למדור גביה. בנוסף, יש לחתום על כתב ההתחייבות לתשלום שכר לימוד המצ"ב ולהעבירו למדור גביה.
 • תשלומים באמצעות הוראת קבע ועסקת תשלומים אינם פוטרים מחובת תשלום הצמדה.
 • חתימה על הסדר תשלומים כמוה כחתימה על כתב ההתחייבות לתשלום שכר לימוד.
 • למשלמים באמצעות קרן השבתון / מינהל הסטודנטים / תכנית מרו"ם – יש לפנות להסדר מול רכזות הגביה.

 

בדבר שאלות בנושא שכר לימוד ניתן לפנות לרכזות הגביה:
הגב' מיכל כהן בטלפון 08-9485613. הגב' ברכה מזוז בטלפון 08-9485695.

 

 

כתב התחייבות לומדים לתואר שני M.ed

 

תואר שני M.Teach

חוזר שכר לימוד לשנה"ל תשפ"ג – לומדים לתואר שני M.Teach

 

להלן פירוט התשלומים השונים ודרכי התשלום לשנת הלימודים.

שכר לימוד ותשלומים נוספים:

 • שכר לימוד – 14,774 ₪.
 • אגרות - 420 ₪. (דמי מנוי למאגרי מידע / שירותי ספריה ממוחשבים / ביטוח תאונות אישיות)
 • הרשמה (לשנה ראשונה) - 350 ₪.

הסכומים הנ"ל צמודים למדד המחירים לצרכן, נכונים ליום 15.8.2022 ולא יפחתו ממדד זה.

 

דרכי התשלום:

 • תשלום חד-פעמי מראש.

על תשלום כל שכה"ל לשנה"ל (שכר לימוד והפרשי הצמדה עד ליום התשלום) בתשלום אחד, שיבוצע לא יאוחר מיום 16.11.2022 תינתן הנחה בגובה 2%.

 • תשלומים חודשיים באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי.

תשלום מלא באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי. חשבונך יחויב בהתאם, ב-20 לכל חודש (10 תשלומים ובכל מקרה עד לסיום יתרת החוב). לתשלום באמצעות הוראת קבע יש להקים בבנק הרשאה לחיוב הו"ק עבור מכללת אורות ישראל קוד מוסד 47021 ולשלוח אסמכתא למדור הגביה. לתשלום באמצעות כרטיס אשראי יש למלא את טופס ההוראה לתשלום בכרטיס אשראי המצ"ב. (ניתן להקים הו"ק ולשלם באמצעות כרטיס אשראי גם בפורטל המידע האישי: תשלומים ß הסדרים)

תלמיד עם הוראת קבע פעילה משנים קודמות לא צריך למלא שוב את הטופס. במקרה כזה, דרך התשלום תהיה כמפורט בסעיף זה, אלא אם נקבל הוראה אחרת עד לתאריך 15.9.2022.

חובה להמציא אישור על היקף השבתון שאושר על ידי הקרן ולחתום על טופס הרשאה לחיוב חשבון הקרן בהוצאות שכר הלימוד (מצ"ב גם לחוזר) הלימודים לתואר שני נחשבת לתכנית מלאה החייבת ב- 100% שכ"ל לשנה עפ"י הוראות משה"ח.

 

הערות:

 • בחר את דרך התשלום הנוחה לך והודע על כך למדור גביה. בנוסף, יש לחתום על כתב ההתחייבות לתשלום שכר לימוד המצ"ב ולהעבירו למדור גביה.
 • תשלומים באמצעות הוראת קבע ועסקת תשלומים אינם פוטרים מחובת תשלום הצמדה.
 • חתימה על הסדר תשלומים כמוה כחתימה על כתב ההתחייבות לתשלום שכר לימוד.
 • למשלמים באמצעות קרן השבתון / מינהל הסטודנטים / תכנית מרו"ם – יש לפנות להסדר מול רכזות הגביה.
 • הזכאות לקבלת הלוואה מותנית נקבעת ע"י משרד החינוך ועל פי קריטריונים המופיעים בחוזר המערך המסייע של המשרד. אי זכאות לקבלת הלוואה מותנית אינה פוטרת מתשלום שכר הלימוד.

 

בדבר שאלות בנושא שכר לימוד ניתן לפנות לרכזות הגביה:
הגב' מיכל כהן בטלפון 08-9485613. הגב' ברכה מזוז בטלפון 08-9485695.

 

כתב התחייבות לומדים לתואר שני M.Teach

 

 

תלמידים בשנת השלמה

חוזר שכר לימוד לשנה"ל תשפ"ג – משלימים

 

להלן פירוט התשלומים השונים ודרכי התשלום לשנת הלימודים.

שכר לימוד ותשלומים נוספים:

 • שכר לימוד –615 ₪ לשעה, בשבתון – על פי המדווח לקרן ההשתלמות.
 • התעריף מתעדכן בכל שנת לימודים בהתאם להנחיות מל"ג ומשרד החינוך ובהתאם לשעות הלימוד במערכת.
 • אגרות - 17.5 ₪ לשעה ועד 420 ₪ לשנה. (דמי מנוי למאגרי מידע / שירותי ספריה ממוחשבים / ביטוח תאונות אישיות)
 • אגרת הסעות - ראה נספח בכתב ההתחייבות לתשלום שכר לימוד.

הסכומים הנ"ל צמודים למדד המחירים לצרכן, נכונים ליום 15.8.2022 ולא יפחתו ממדד זה.

 

דרכי התשלום:

תשלומים חודשיים באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי.

תשלום מלא באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי. חשבונך יחויב בהתאם, ב-20 לכל חודש (10 תשלומים ובכל מקרה עד לסיום יתרת החוב). לתשלום באמצעות הוראת קבע יש להקים בבנק הרשאה לחיוב הו"ק עבור מכללת אורות ישראל קוד מוסד 47021 ולשלוח אסמכתא למדור הגביה. לתשלום באמצעות כרטיס אשראי יש למלא את טופס ההוראה לתשלום בכרטיס אשראי המצ"ב. (ניתן להקים הו"ק ולשלם באמצעות כרטיס אשראי גם בפורטל המידע האישי: תשלומים ß הסדרים)

תלמיד עם הוראת קבע פעילה משנים קודמות לא צריך למלא שוב את הטופס. במקרה כזה, דרך התשלום תהיה כמפורט בסעיף זה, אלא אם נקבל הוראה אחרת עד לתאריך 15.9.2022.

 

הערות:

 • בחר את דרך התשלום הנוחה לך והודע על כך למדור גביה. בנוסף, יש לחתום על כתב ההתחייבות לתשלום שכר לימוד המצ"ב ולהעבירו למדור גביה.
 • תשלומים באמצעות הוראת קבע ועסקת תשלומים אינם פוטרים מחובת תשלום הצמדה.
 • חתימה על הסדר תשלומים כמוה כחתימה על כתב ההתחייבות לתשלום שכר לימוד.
 • למשלמים באמצעות קרן השבתון– יש לפנות להסדר מול רכזות הגביה.

 

 

בדבר שאלות בנושא שכר לימוד ניתן לפנות לרכזות הגביה:
הגב' מיכל כהן בטלפון 08-9485613. הגב' ברכה מזוז בטלפון 08-9485695.

 

כתב התחייבות לתלמידי השלמה - לחץ כאן