Taxonomy content

מסלול למחול ותנועה

המסלול לריקוד (מחול ותנועה) במכללה הוא המסגרת התורנית היחידה בארץ המקיימת תכנית לימודים ארבע-שנתית. המסלול מעניק תואר אקדמי, תעודה ורישיון להוראת המחול לתלמידים מגיל גן עד יב במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.